Oulun­kaa­rel­la kol­man­sien roko­tus­ten jaka­mi­nen alkaa hoi­to­lai­tok­sis­ta ja työntekijöistä

Oulun­kaa­ri on aloit­ta­nut val­mis­te­lut kol­man­sien koro­na­ro­ko­tean­nos­ten jaka­mis­ta var­ten. Kol­man­net koro­na­ro­kot­teet jae­taan ensin hoi­to­lai­tos­ten asuk­kail­le ja sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan henkilöstölle. 

Syys­kuun lopul­la ja loka­kuun alus­sa jär­jes­tet­tä­vät koro­na­ro­kot­tei­den walk-in-päi­vät Oulun­kaa­ren alu­eel­la on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti ensim­mäis­ten ja tois­ten roko­tus­ten saa­mi­seen. Nain pyri­tään var­mis­ta­maan, ettei kol­man­sien rokot­tei­den jaka­mi­nen hidas­ta ensim­mäis­ten ja tois­ten rokot­tei­den antamista. 

Ter­vey­den ja Hyvin­voin­nin lai­tos ohjeis­ti kol­man­sien koro­na­ro­kot­tei­den jaka­mi­ses­ta syys­kuus­sa. Täs­sä vai­hees­sa kol­mat­ta roko­tet­ta suo­si­tel­laan vain pie­nel­le osal­le väes­töä, kuten vaka­vas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le sekä heil­le, jot­ka sai­vat ensim­mäi­sen ja toi­sen rokot­teen­sa kevääl­lä ensim­mäis­ten roko­tet­tu­jen jou­kos­sa vain muu­ta­man vii­kon välil­lä toisistaan.