Toni Her­ra­nen tavoit­te­lee kär­ki­si­jo­ja SM-ral­li­kau­den vii­mei­ses­tä osakilpailusta

Toni Herranen. Kuva: Taneli Niinimäki

Jää­lis­tä kotoi­sin ole­va 17-vuo­tias Toni Her­ra­nen läh­tee jah­taa­maan SM3-luo­kan kär­ki­si­jo­ja kun, ral­lin SM-kau­den pää­tös­kil­pai­lu aje­taan tule­va­na vii­kon­lop­pu­na Kok­ko­lan ympäristössä.

Jää­li­läi­nen on vii­den osa­kil­pai­lun jäl­keen luo­kas­sa kuu­den­te­na, mut­ta SM-mita­leil­le on vie­lä teo­reet­ti­set mah­dol­li­suu­det. SM-sar­jan ohes­sa ajet­ta­vas­sa Prints­port Junior Cupis­sa sijoi­tus on ennen vii­meis­tä osa­kil­pai­lua neljäs.

GRX Hau­to­mo ‑tii­mis­sä aja­va Her­ra­nen start­taa kar­tan­lu­ki­jan­sa Sebas­tian Vir­ta­sen kans­sa Kok­ko­lan teil­le erit­täin huo­lel­li­ses­ti valmistautuneena.

– Val­mis­tau­tu­mi­nen on ollut hyvä. Ajet­tiin tes­ti­ki­sa Urja­las­sa alle ja se sujui tosi hyvin. Pys­tyt­tiin aja­maan Lau­ria (Joo­na) vas­taan kisaa kun­nol­la ja tuli sii­nä muu­ta­mat luok­ka­poh­jat­kin, jäi hyvä fii­lis. Nyt voi tur­val­li­sin mie­lin läh­teä Kok­ko­laan, saa­tiin hyvä tat­si saa­tiin aja­mi­seen, Her­ra­nen kertoo.

Kok­ko­las­sa osa eri­kois­ko­keis­ta aje­taan poik­keuk­sel­li­ses­ti pimeäl­lä. Tämä tuo oman lisä­maus­teen­sa kilpailuun.

– Käy­tiin vähän tes­taa­mas­sa pimeäl­lä, sii­tä kun ei meil­lä vie­lä hir­veäs­ti ole koke­mus­ta, pait­si tal­vel­ta. Syk­syn pimeä on kui­ten­kin ihan eri kuin lumi­seen aikaan. Mut­ta se ei hait­taa yhtään, on oikein muka­va lisä­maus­te tähän kisaan. Siel­lä voi tul­la vähän ero­ja­kin, Her­ra­nen huomauttaa.

Her­ra­nen on nous­sut täl­lä kau­del­la ker­taal­leen pal­kin­to­ko­rok­keel­le SM3-luo­kas­sa. Tavoi­te on ase­tet­tu kor­keal­le myös Kokkolassa.

– Tär­kein­tä, että teh­dään paras tulos mihin pys­ty­tään, mut­ta voi­tos­ta läh­de­tään tot­ta kai tais­te­le­maan. Siel­lä kui­ten­kin voi käy­dä mitä vain, kun aina­kin nel­jä kave­ria tais­te­lee edes­sä mes­ta­ruu­des­ta, ja nämä kun on vie­lä vie­rai­ta tei­tä monil­le kus­keil­le, Her­ra­nen päättää.
Tane­li Niinimäki