Kol­mas koro­na­ro­ko­te­kier­ros käynnistyy

Poh­jois-Poh­jan­maal­la val­mis­tau­du­taan käyn­nis­tä­mään koro­na­ro­ko­tus­ten kol­mas roko­tus­kier­ros. Oulun yli­opis­tol­li­nen sai­raa­la käyn­nis­tää roko­tuk­set hen­ki­lös­töl­leen jo täl­lä viikolla.

Oulun kau­pun­ki aloit­ti kol­man­sien koro­na­ro­ko­tean­nos­ten jaka­mi­sen eilen keskiviikkona.

Kol­mat­ta roko­tean­nos­ta tar­jo­taan immuu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le sekä sel­lai­sil­le sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la työs­ken­te­le­vil­le, jot­ka sai­vat ensim­mäi­set rokot­teet lyhyel­lä roko­te­vä­lil­lä vuo­den alussa.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen ohjei­den mukaan kol­mas roko­tean­nos anne­taan sel­lai­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le hen­ki­löil­le, joi­den immuu­ni­vas­te on jon­kin tau­din tai sen hoi­don vuok­si voi­mak­kaas­ti madal­tu­nut. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si elin- ja kan­ta­so­lusiir­ron saa­neet tai aktii­vi­ses­sa syö­pä­hoi­dos­sa ole­vat hen­ki­löt. Tar­kem­pi lis­taus koh­de­ryh­mään kuu­lu­vis­ta löy­tyy THL:n verkkosivuilta.

Kol­mas annos voi­daan antaa immuu­ni­puut­tei­sel­le hen­ki­löl­le, kun toi­ses­ta roko­tean­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kak­si kuu­kaut­ta. Lisäk­si kol­mat­ta roko­tean­nos­ta tar­jo­taan niil­le sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la työs­ken­te­le­vil­le hen­ki­löil­le, jot­ka ovat saa­neet ensim­mäi­sen ja toi­sen rokot­teen lyhyel­lä, 3–4 vii­kon välia­jal­la vuo­den alus­sa. Lyhyel­lä annos­vä­lil­lä rokot­teet saa­neil­le kol­mas annos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta roko­tean­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi kuukautta.

Kol­mat­ta roko­tet­ta ei täl­lä het­kel­lä suo­si­tel­la alle 30-vuo­tiail­le, perus­ter­veil­le mie­hil­le, vaik­ka he työs­ken­te­li­si­vät­kin sote-alal­la. Taus­tal­la on THL:n ohjeis­tus, jon­ka mukaan mRNA-rokot­teen saa­neil­la on rapor­toi­tu hyvin har­vi­nai­se­na hait­ta­vai­ku­tuk­se­na nuor­ten mies­ten sydän­li­has- ja sydänpussitulehduksia.

Kos­ka nuo­ril­la vaka­van koro­na­tau­din ris­ki kah­den roko­tean­nok­sen jäl­keen on pie­ni, on alle 30-vuo­ti­aat mie­het rajat­tu kol­man­sia roko­tean­nok­sia kos­ke­van suo­si­tuk­sen ulko­puo­lel­le tois­tai­sek­si. Rajoi­tus ei kos­ke voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­teis­ten kol­mat­ta rokoteannosta.

Rokot­tee­na kol­man­siin roko­tuk­siin käy­te­tään Moder­nan roko­tet­ta. Käy­tän­nös­sä koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta vas­taa­vat alu­een kun­nat, joten tar­kem­mat tie­dot koro­na­ro­ko­tus­ten aika­tau­lus­ta ja myös mah­dol­li­suu­des­ta kol­mos­ro­kot­tee­seen kan­nat­taa tar­kis­taa oman kun­nan verkkosivuilta.