Mas­ki­suo­si­tuk­sia höllennettiin

Mas­ki­suo­si­tuk­set höl­len­ni­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la, kos­ka alu­eel­la on palat­tu koro­nae­pi­de­mian perus­ta­sol­le. Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si tiis­tai­na, että kas­vo­mas­kien käyt­töä suo­si­tel­laan nyt:

– Jouk­ko­lii­ken­tees­sä.

– Koro­na­vi­rus­tes­tiin hakeu­tu­vil­le hen­ki­löil­le mat­kal­la näyt­teen­ot­toon ja ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta, jos on vält­tä­mä­tön syy liik­kua kodin ulkopuolella.

– Ris­kia­lu­eel­ta Suo­meen saa­pu­vil­le mat­kus­ta­jil­le hei­dän siir­tyes­sään maa­han­tu­lo­pis­teel­tä karan­tee­niin tai jos heil­lä on karan­tee­nin aika­na vält­tä­mä­tön syy liik­kua kodin ulkopuolella.

– Sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa­lan työ­pai­koil­la kai­kil­le työntekijöille

– Kor­kean ris­kin tapah­tu­mis­sa, kuten sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä massatapahtumissa.

Vaik­ka tar­tun­to­ja tode­taan alu­eel­la edel­leen jon­kin ver­ran, paran­taa koko ajan kor­keam­mal­le kii­peä­vä roko­te­kat­ta­vuus epi­de­mia­ti­lan­teen koko­nais­ku­vaa, eikä tilan­ne aiheu­ta uhkaa sai­raa­loi­den kuor­mit­tu­mi­sel­le, kom­men­toi koor­di­naa­tio­ryh­män puheen­joh­ta­ja, OYSin joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Ter­hi Nevala.

Sai­raan­hoi­to­pii­rin voi­mas­sa ole­van ohjeis­tuk­sen mukaan kak­si roko­tean­nos­ta saa­nei­ta tai alle 12-vuo­tiai­ta ei pää­sään­töi­ses­ti enää tes­ta­ta, jos heil­lä on vain lie­viä oirei­ta. Kak­si ker­taa roko­tet­tu vält­tää myös karan­tee­nin, jos toi­sen roko­tean­nok­sen saa­mi­ses­ta on kulu­nut vähin­tään viikko.

THL:n suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti oppi­lai­tok­sis­sa samas­sa luok­ka­huo­nees­sa tai vas­taa­vas­sa tilas­sa oles­ke­lua ei kat­so­ta koko ryh­män osal­ta auto­maat­ti­ses­ti altis­tuk­sek­si, vaan näis­sä tilan­teis­sa sel­vi­te­tään var­si­nai­ses­ti altis­tu­neet eli lähi­kon­tak­tis­sa olleet.