Työt­tö­myys vähen­ty­nyt maakunnassa

Työt­tö­myys on alen­tu­nut tasai­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la alku­vuo­den ajan kesä­kuu­kausien het­kel­lis­tä lisäys­tä lukuun otta­mat­ta. Työt­tö­myys las­kee lop­pu­vuot­ta koh­ti ja paran­tu­nut koro­na­ti­lan­ne sekä vies­tit koro­na­ra­joi­tus­ten pois­tos­ta vauh­dit­ta­vat myön­teis­tä suun­taa, arvioi­daan Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskuksessa.

Elo­kuun lopus­sa maa­kun­nas­sa oli 19 800 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa (ml. lomau­te­tut), mikä on 4 200 vähem­män kuin hei­nä­kuus­sa ja 4 400 vähem­män kuin tam­mi­kuus­sa. Vii­me vuo­den elo­kuus­ta työt­tö­mien mää­rä on vähen­ty­nyt 3 400:lla. Työt­tö­myys­lu­ku­ja on las­ke­nut eri­tyi­ses­ti koro­na­pan­de­mias­ta aiheu­tu­nei­den lomau­tus­ten tasai­nen vähe­ne­mi­nen. Elo­kuun 2021 lopus­sa kokoai­kai­ses­ti lomau­tet­tu­na oli 1 300 hen­ki­löä eli 2 100 vähem­män kuin vuo­si sitten.

Elo­kuun lopus­sa työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta (työt­tö­myy­sas­te) oli Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10,6 %. Koko maas­sa työt­tö­myy­sas­te oli 10,7 %. Suh­teel­li­nen työt­tö­myys vaih­te­lee edel­leen suu­res­ti maa­kun­nan sisäl­lä. Elo­kuun lopus­sa työt­tö­myy­sas­te oli alhai­sin Pyhän­näl­lä (5,3 %) ja kor­kein Vaa­las­sa (13,5 %).

Iis­sä työt­tö­myy­sas­te oli elo­kuus­sa 10,3 % ja Oulus­sa 12,3 %.

Alle 25-vuo­tiai­ta työt­tö­miä oli maa­kun­nas­sa elo­kuun lopus­sa 2 900, mikä on 900 vähem­män kuin tämän vuo­den tam­mi­kuus­sa. Yli 50-vuo­tiai­den työt­tö­myys kas­voi hie­man kesä­kuu­kausi­na — kevääl­lä suun­ta oli ale­ne­va. Elo­kuun lopus­sa yli 50-vuo­tiai­den työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä oli 6 600, mikä on 700 vähem­män kuin hei­nä­kuus­sa ja rei­lu 1 200 vähem­män kuin tam­mi­kuus­sa. Pit­kä­ai­kais­työt­tö­myy­den kas­vu on jat­ku­nut maa­kun­nas­sa jo vii­me vuo­den kevääs­tä läh­tien. Yli vuo­den yhtä­jak­soi­ses­ti työt­tö­mä­nä ollei­ta oli elo­kuun lopus­sa 7 700, mikä on 1 000 enem­män kuin tämän vuo­den tam­mi­kuus­sa. Hei­nä­kuus­ta pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien mää­rä vähe­ni hie­man (-200).

Avoi­mia työ­paik­ko­ja on maa­kun­nas­sa edel­leen hyvin tar­jol­la. Elo­kuun aika­na ilmoi­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­ton alu­eel­la avoi­mek­si 6 500 uut­ta työ­paik­kaa ja kaik­ki­aan maa­kun­nas­sa oli tar­jol­la 11 200 työ­paik­kaa koko kuu­kau­den aika­na. Uusia paik­ko­ja ilmoi­tet­tiin elo­kuun aika­na 41 % enem­män kuin vuo­si sit­ten. Mää­räl­li­ses­ti suu­rin kysyn­tä koh­dis­tui eri­tyi­ses­ti pal­ve­lu- ja myyn­ti­työn­te­ki­jöi­hin sekä rakennus‑, kor­jaus- ja val­mis­tus­työn­te­ki­jöi­hin. Lisäk­si useil­la toi­mia­loil­la oli iso tar­ve avus­ta­vil­le työn­te­ki­jöil­le. Monis­sa ammat­ti­ni­mik­keis­sä on yhtä­ai­kai­ses­ti sekä run­saas­ti työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta että heil­le suun­nat­tu­ja työ­paik­ko­ja. Vai­keuk­sia rek­ry­toin­neis­sa koe­taan eri puo­lil­la maakuntaa.

Elo­kuun lopus­sa TE-hal­lin­non pal­ve­lui­hin osal­lis­tui 6 900 hen­ki­löä. Vajaa puo­let heis­tä oli kou­lu­tuk­ses­sa: omaeh­toi­ses­ti työt­tö­myy­se­tuu­del­la opis­ke­li 1 800 hen­ki­löä ja työ­voi­ma­kou­lu­tuk­ses­sa oli 1 200 opis­ke­li­jaa. Työl­lis­tet­ty­nä yksi­tyi­sel­le ja jul­ki­sel­le sek­to­ril­le oli yhteen­sä 2 000 hen­ki­löä ja kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa osal­lis­tu­jia oli 1 300.

Lisäk­si työ- ja kou­lu­tus­ko­kei­luis­sa, vuo­rot­te­lu­va­paa­si­jai­se­na sekä työn­ha­ku- ja ura­val­men­nuk­ses­sa oli yhteen­sä 600 osallistujaa.