Jouk­koal­tis­tu­mi­sia Kiimingissä

Uusien koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä kas­voi vii­me vii­kon aika­na 40 pro­sen­til­la edel­li­seen viik­koon ver­rat­tu­na Oulun alu­eel­la. Myös altis­tu­nei­den ja jouk­koal­tis­tu­mis­ten mää­rä kas­voi. Sai­raa­la­hoi­don tar­ve ei ole kui­ten­kaan kasvussa.

Eilen tie­do­tet­tiin jouk­koal­tis­tu­mi­sis­ta. Vii­me vii­kon aika­na altis­tu­mi­sia tapah­tui Kii­min­gin kiek­ko­poi­kien jää­kiek­ko­jouk­ku­ees­sa, Kii­min­ki­joen kou­lun 2A- ja 2B-luo­kil­la sekä Vas­ki­tien päi­vä­ko­dis­sa, Stei­ner-päi­vä­ko­dis­sa, orto­dok­si­sen seu­ra­kun­nan tilai­suu­des­sa, Meri­kos­ken kou­lun Meri­tuu­len yksi­kön 2B-luo­kal­la sekä Meri­tuu­len yksi­kön ilta­päi­vä­ker­hos­sa, OSAO Kon­tin­kan­kaan lähi­hoi­ta­ja­lin­jal­la ja yksityistilaisuudessa.

Tar­tun­ta­läh­tei­nä vii­kol­la 37 oli­vat yksi­tyi­set tapaa­mi­set (n. 30%) ja per­heen sisäi­set tar­tun­nat (30%). Mui­ta tar­tun­ta­läh­tei­tä oli­vat kou­lut ja työ­pai­kat. Tun­te­mat­to­mas­ta läh­tees­tä ole­vien tar­tun­to­jen osuus pie­ne­ni 17 prosenttiin.

Roko­tus­kat­ta­vuus nousee Oulus­sa hyvin, eri­tyi­ses­ti alle 30-vuotiailla.

Idea­park Oulus­sa ava­taan jäl­leen pop up ‑roko­tus­pis­te, joka on avoin­na lau­an­tai­na 25.9. kel­lo 10–17. Vii­me lau­an­tai­na roko­tus­pis­teel­lä annet­tiin yhteen­sä 576 rokotetta.