Ohi­tus­kais­tat Poh­jois-Iin ja Olha­van välil­lä ote­taan käyttöön

Valtatien 4 Oulu–Kemi-parantamishankkeeseen sisältyvä Pohjois-Iin ja Olhavan välisten ohituskaistojen rakentaminen valmistuu.Valtatien 4 Oulu–Kemi-parantamishankkeeseen sisältyvä Pohjois-Iin ja Olhavan välisten ohituskaistojen rakentaminen valmistuu.

Poh­jois-Iin ja Olha­van väli­set ohi­tus­kais­tat ote­taan käyt­töön kes­ki­vii­kon 29.9. ja tors­tain 30.9. väli­se­nä yönä. Koko­nai­suu­des­saan urak­ka val­mis­tuu loka­kuun aikana.

Nelos­tien Poh­jois-Iin ja Olha­van välis­ten ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyi kesäl­lä 2020. Ura­kas­sa on toteu­tet­tu kak­si ohi­tus­kais­ta­jak­soa poh­joi­sen suun­taan ja kak­si ohi­tus­kais­ta­jak­soa ete­län suun­taan. Urak­kaan on sisäl­ty­nyt lisäk­si Hari­so­jan ja Muho­joen ylit­tä­vien val­ta­tien vesis­tö­sil­to­jen uusi­mi­nen ja muu­tok­sia val­ta­tie­hen liit­ty­viin Kan­to­lan­tien ja Sel­jän­pe­rän­tien liit­ty­miin sekä yksityisteihin.

– Ura­kan työt ovat lähes val­mii­ta ja ohi­tus­kais­tat saa­daan lii­ken­teen käyt­töön. Riis­ta-aito­jen raken­ta­mi­sen ja vii­meis­te­ly­töi­den aika­na on vie­lä ajoit­tain alen­net­tu­ja nopeus­ra­joi­tuk­sia, ker­too GRK Infra Oy:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jark­ko Heis­ka­nen.

Vii­meis­te­ly­töi­tä ja riis­ta-aidan raken­ta­mis­ta teh­dään vie­lä tule­vi­na viik­koi­na ja koko­nai­suu­des­saan urak­ka val­mis­tuu lokakuussa.

– Ura­kas­sa raken­ne­tut ohi­tus­kais­tat paran­ta­vat lii­ken­teen suju­vuut­ta. Kes­ki­kai­teen ja riis­ta-aito­jen myö­tä myös lii­ken­ne­tur­val­li­suus para­nee, Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Päk­ki­lä tote­aa ura­kan hyödyistä.