Ii

Yli-Olha­van tuu­li­puis­to­han­ke kiin­nos­taa iiläi­siä – Ilmas­sa pien­tä tuulipuistoähkyä

Yli-Olha­vaan suun­ni­tel­lun enim­mil­lään 60 tuu­li­voi­ma­lan raken­ta­mis­han­keen ylei­sö­ti­lai­suus kerä­si Yli-Olha­van Maa­mies­seu­ran talon täy­teen väkeä. Tähän asti erit­täin tuu­li­voi­ma­myön­tei­si­nä pidet­ty­jen kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa alkoi olla näky­vis­sä jo pien­tä varauk­sel­li­suut­ta. Yli-Olha­van tuu­li­puis­to­hank­keen ope­roi­jan Mega­tuu­li Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Lau­ri Lam­mi­vaa­ra vakuut­te­li kui­ten­kin, että kaik­kien int­res­sis­sä on raken­taa tuu­li­puis­to, jol­la on mah­dol­li­sim­man vähän vai­ku­tuk­sia ihmi­siin ja ympäristöön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yrit­tä­jiä poh­di­tut­ta­vat monet haasteet

Iin Mic­ro­po­lis ja Iin Yrit­tä­jät jär­jes­tä­vät kulu­van vuo­den aika­na nel­jä yrit­tä­jil­le suun­nat­tua aamu­pa­la­ti­lai­suut­ta, jois­sa kes­kus­tel­laan yrit­tä­jiä poh­di­tut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä, ver­kos­toi­du­taan sekä saa­daan tie­toa ajan­koh­tai­sis­ta aiheista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­kul­je­tuk­set, tapah­tu­mat ja kiin­teis­töt tar­kas­te­luun – Ehdo­tuk­sia Iin kun­nan talou­den tasapainottamisohjelmaan

Iin lau­ta- ja joh­to­kun­nat ovat teh­neet esi­tyk­sen­sä kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maan. Iin kun­nan talous­ar­vio on kulu­val­le vuo­del­le noin nel­jä mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Tämän takia kun­nas­sa toteu­te­taan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma. Tavoit­tee­na on etsiä lii­ke­lai­tok­sis­sa ja hal­lin­to­kun­nis­sa meno­jen leik­kauk­sia ja tulo­jen lisäyksiä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Ris­to Räp­pää­jän uudet täh­det ystä­vys­tyi­vät kuvauksissa

Sinik­ka ja Tii­na Nopo­lan rakas­tet­tui­hin Ris­to Räp­pää­jä ‑kir­joi­hin perus­tu­via las­te­ne­lo­ku­via on näh­ty vuo­des­ta 2008 läh­tien jo kuusi kap­pa­let­ta. Suu­ren suo­sion saa­vut­ta­neis­sa elo­ku­vis­sa on pää­roo­leis­sa näh­ty perä­ti nel­jä eri mie­hi­tys­tä vuo­si­na 2008–2016. Timo Koi­vusa­lon Ris­to Räp­pää­jä ‑tri­lo­gian pää­tyt­tyä 2016 on sar­ja jäl­leen saa­nut uudet kasvot.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­lää kehi­te­tään maa­lais­mai­se­maa kunnioittaen

Iin Jak­ku­ky­lään kaa­voi­te­taan uusia raken­nus­paik­ko­ja maa­kun­nal­li­ses­ti arvo­kas­ta mai­se­ma-aluet­ta kun­nioit­taen. – Iijo­ki­var­ren kult­tuu­ri­mai­se­ma pel­toi­neen Iijoen molem­min puo­lin on luo­ki­tel­tu maa­kun­nal­li­ses­ti arvok­kaak­si alu­eek­si, joka on huo­mioi­ta­va kaa­vaa laa­dit­taes­sa, tote­si kaa­va­kon­sult­ti Mer­ja Iste­ri kaa­vaa laa­ti­vas­ta Ram­bol­lis­ta esi­tel­les­sään kaa­vaa kyläläisille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ajas­ta aikaan pel­kis­tet­tyä skandinaavista

Päi­vi ja Mark­ku Kau­kua heit­ti­vät jos­kus ilmoil­le idean hir­si­ta­los­ta, johon he muut­tai­si­vat sii­nä vai­hees­sa, kun lap­set ovat läh­te­neet kotoa. Se ei ollut pak­ko­miel­le, mut­ta yhtei­nen mie­li­te­ko, joka pani paris­kun­nan aina sil­loin täl­löin aje­le­maan esittelyihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilmas­toA­ree­na tar­vit­see kun­ta­lai­sia tuekseen

Elo­kuun lopul­la 23. — 24.8. jär­jes­tet­tä­vän Ilmas­toA­ree­na ‑tapah­tu­man kun­ta­lai­sil­le suun­nat­tu tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pidet­tiin tiis­tai-ilta­na Iin työväentalolla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kat­ja Körk­kö lei­poi MM-hopean ja prons­sin – Tuhan­nen pit­san juh­lat tulossa

Iiläi­nen Kat­ja Körk­kö sai hope­aa ja prons­sia World pizza games ‑kisois­ta Las Vega­sis­ta. Hope­aa tuli lajis­ta, jos­sa mita­taan aikaa vii­den pit­sa­poh­jan lei­po­mi­ses­sa. Prons­sia tuli triath­lo­nis­sa, jos­sa lei­vo­taan pit­sa­poh­jia ja koo­taan pitsalaatikoita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus