Ii

Iin rau­ta­tie­a­se­man avaa­mis­ta selvitetään

Iin kun­ta tavoit­te­lee rau­ta­tie­a­se­man avaa­mis­ta lähi­lii­ken­teel­le. Tavoit­tee­na on, että sel­vi­tys hank­kees­ta käyn­nis­te­tään jo tämän syk­syn aika­na. Mat­kus­ta­ja­ju­nat eivät ole pysäh­ty­neet Iis­sä vuo­den 2006 syk­syn jälkeen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kehon­ra­ken­nus­ki­soi­hin kovin odotuksin

Iiläi­sen Alek­si Laa­joen olo on näi­nä aikoi­na todel­la huo­no. – On han­ka­la olla, mitä tahan­sa teen­kin. Täl­lai­sel­la ener­gia­va­jeel­la on vai­ke­aa teh­dä asioi­ta. Unet jää­vät vähiin ja ne vähät­kin unet ovat kat­ko­nai­sia, Laa­jo­ki luettelee.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lai­te- ja soi­tin­huol­to aloit­ti Iissä

Arto Tik­ka­nen pala­si Kemis­tä syn­nyin­pi­tä­jään­sä Iihin ja toi muka­naan yri­tyk­sen­sä Meri­la­pin Lai­te- ja Soi­tin­huol­lon. Yri­tyk­sen toi­mia­laan kuu­luu moni­puo­li­ses­ti lait­tei­den kor­jaus ja huolto.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työ­voi­ma­han­ke tulee pää­tök­seen Iis­sä – kol­me­vuo­ti­seen hank­kee­seen osal­lis­tui 90 ihmistä

Eri­tyi­ses­ti mies­ten kor­ke­aa työt­tö­myyt­tä vas­taan perus­tet­tu Työ­tä luon­nos­ta Iis­sä ‑han­ke päät­tyy elo­kuun lopus­sa. Kol­me­vuo­ti­nen han­ke työl­lis­ti ja kou­lut­ti 90 ihmistä,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Samaa puu­ta eikä kuitenkaan

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin elo­kuun resi­dens­si­tai­tei­li­jan Bren­da Petay­sin näyt­te­ly “Samas­ta puus­ta veis­tet­ty” perus­tuu hänen omiin suo­ma­lai­siin suku­juu­riin­sa, joi­den herät­tä­miä tun­te­muk­sia sekä ajatuksia.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAlu­een pelas­tus­lai­tos edel­lä nuo­housuu­dis­tuk­ses­sa – pelas­tus­lain suun­ni­tel­tu uudis­tus vapaut­tai­si nuo­houk­sen koko maassa

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tok­sen alu­eel­la siir­ryt­tiin vuo­den alus­sa perin­tei­ses­tä pii­ri­nuo­hoo­ja­pal­ve­lus­ta vapaas­ti kil­pail­tuun nuo­hoa­mis­toi­min­taan. Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan tulee tila­ta nuo­hoo­ja tätä nykyä itse. Noin 80.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vil­la Kaup­pi­la kiin­nos­ti ja ihastutti

– Tän­ne­hän sitä voi tul­la, jos koto­na rupe­aa ahdis­ta­maan, on tämä niin hie­no paik­ka, ja vie­lä aamu­pa­lan­kin saa val­miis­ta pöy­däs­tä eikä tar­vi itse lait­taa, tuu­ma­si muu­an rou­va ihail­les­saan Vil­la Kaup­pi­lan juu­ri val­mis­tu­nei­ta majoi­tus­ti­lo­ja jokinäkymineen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tapio Rau­ta­vaa­ran tyt­tä­ril­lä mita­li mukana

Hau­ki­pu­taan mies­kuo­ron ja Kai Leh­ti­sen musi­kaa­li Tapio Rau­ta­vaa­ran elä­mäs­tä hui­pen­tui pää­tök­seen ja vii­mei­seen esi­tyk­seen Meri-Oulun kesä­teat­te­ris­sa per­jan­tai­na 11.8. Pai­kal­la olivat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton raken­nus­lu­vat hakuun syk­syl­lä, puis­ton on tar­koi­tus val­mis­tua vuon­na 2021

Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton on alus­ta­van suun­ni­tel­man mukaan tar­koi­tus val­mis­tua vuo­den 2021 alku­puo­lel­la. Iin kun­nan enklaa­vis­sa Yli-Iin Pah­ka­kos­kel­la sijait­se­va Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton yleiskaava.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus