Ii

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 8

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­­li-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, kas­­vis-soi­­ja­­stro­­ga­­noff. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-tomaat­­ti­­sa­­laat­­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan keit­to, tuorepala,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hiih­to­kou­lut vetä­vät iiläis­lap­sia laduille

Esi­kou­lu- ja ala­kou­lui­käi­set lap­set vii­let­te­le­vät suk­si­neen sin­ne ja tän­ne Illin­saa­ren hiih­tos­ta­dio­nin ken­täl­lä, vili­nää ja häli­nää riit­tää — sit­ten Iin Hiih­to­seu­ran hiih­to­kou­lun vetä­jiin kuu­lu­va Ter­hi Pesä­maa avaa suun­sa kut­suen osal­lis­tu­jat koolle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­ta raken­taa toi­mi­ti­lo­ja yri­tyk­sil­le – Mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja alkoi

Iin kun­nan omis­ta­ma kiin­teis­tö­osa­keyh­tiö Iilaak­so Oy raken­taa yri­tyk­sil­le näi­den tar­pei­den mukai­sia tilo­ja ja vuo­kraa ne yri­tyk­sil­le. Vuo­kra on sidot­tu raken­nuk­sen inves­toin­ti­kus­tan­nuk­siin ja yri­tyk­sel­lä on mah­dol­li­suus lunas­taa tilat itsel­leen. Kon­sep­ti on ollut kun­nas­sa käy­tös­sä jo usei­ta vuo­sia, mut­ta nyt tätä mah­dol­li­suut­ta on alet­tu mark­ki­noi­da tehokkaammin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

San­ka­ri­koi­ra Jojo on taas kotona

San­ka­ri­koi­ra Jojo on taas koto­naan Iin Olha­vas­sa seit­se­män vuo­ro­kau­den kar­ku­reis­sun jäl­keen. Samoin on tien­sä kotiin löy­tä­nyt yhtä aikaa Jojon kans­sa karan­nut Veik­ko­lai­nen, joka ehti olla kar­ku­mat­kal­la yhdek­sän vuorokautta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ket­te­ryyt­tä ja kun­toa kickboxingista

Sun­nun­tai­aa­mu­päi­vä­nä Iin Hami­nan kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa käy kuhi­na, kun aluil­laan ovat kick­boxing- eli pot­ku­nyrk­kei­lyt­ree­nit. Hami­nan kou­lul­la tree­ne­jä vetää kah­des­ti vii­kos­sa val­men­ta­ja Ant­ti Sario­la Kick­boxing Team ry:ltä. Iin lisäk­si hän val­men­taa myös Kii­min­gin potkunyrkkeilyryhmää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­ran­taan raken­ne­taan kou­lu ilman liikuntasalia

Iin Ala­ran­nan kou­lu­rum­ba lähes­tyy pää­tös­tään. Kun­nan­val­tuus­to päät­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­ses­ti, että kyläl­le raken­ne­taan uusi kou­lu, jos­sa ei ole lii­kun­ta­sa­lia. Pää­tös syn­tyi äänes­tyk­sen jäl­keen äänin 26–5, 2 tyh­jää. Jaak­ko Höyh­tyä (kesk.) jät­ti pää­tök­ses­tä eriä­vän mielipiteensä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ojai­sän­nöit­si­jä vauh­dit­taa ojien kunnostushankkeita

Iiläi­sel­lä Jani Maa­lis­maal­la on tuo­reet ojai­sän­nöit­si­jän pape­rit tas­kus­saan. Hän val­mis­tui maan ensim­mäi­ses­tä ojai­sän­nöit­si­jä­kou­lu­tuk­ses­ta tam­mi­kuus­sa. Kysees­sä oli pilot­ti­kou­lu­tus, jos­sa käy­tiin läpi niin hydro­lo­gi­sia perus­asioi­ta, vesi­hank­kei­siin liit­ty­viä sää­dök­siä kuin met­sä- ja pel­to-oji­tuk­sen tek­ni­siä ratkaisujakin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vas­ta­vir­taan viljelijät

Kun monin pai­koin vie­lä hai­kail­laan lähel­lä tuo­te­tun luo­mu­li­han perään, niin Iis­tä sel­lais­ta on saa­nut jo jon­kin aikaa. – Kyl­lä­hän tämä on vas­ta­vir­taan uimis­ta. Tilo­ja on kovis­sa vai­keuk­sis­sa ja moni lopet­taa, mut­ta tääl­lä vas­ta aloi­tet­tiin, tote­aa Juuso Jus­si­la JJ-Lihasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sä­no­mis­ta­jan veroil­moi­tus sähköistyy

Vero­hal­lin­non pal­ve­lut siir­ty­vät ene­ne­väs­sä mää­rin verk­koon, mikä haas­taa muun muas­sa met­sä­no­mis­ta­jia veroil­moi­tus­ten laa­din­nas­sa ja jättämisessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus