Ii

Val­to Per­nun Sää­tiöl­tä apu­ra­ho­ja taiteilijoille

Val­to Per­nun Sää­tiön apu­ra­ho­jen jako­ti­lai­suu­det on yleen­sä jär­jes­tet­ty Iin Ase­ma­tien var­rel­la sijait­se­vas­sa Val­ton koti­ta­los­sa. Tänä vuon­na tilai­suus pää­dyt­tiin kui­ten­kin kovien pak­kas­ten varal­ta sekä run­saasn lumi­mää­rän vuok­si jär­jes­tä­mään Vil­la Kaup­pi­lan tilois­sa, jon­ka mil­jöö vie­hät­ti­kin sekä sää­tiön joh­toa että pai­kal­le kut­sut­tu­ja taiteilijoita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tai­ta­jien val­men­ta­ja ren­tou­tuu musii­kin parissa

Samp­pa-lem­pi­ni­mel­lä tun­ne­tun Sau­li Jaa­ran juu­ret ovat pai­nu­neet tiu­kas­ti Iijoen tör­mäl­le Jak­ku­ky­län mul­taan — niin tiu­kas­ti, että hän tois­ta­kym­men­tä vuot­ta sit­ten osti lap­suus­ko­tin­sa van­hem­mil­taan itsel­leen, kun sii­hen tilai­suu­den sai.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Annet­han sen men­nä taidekoulhun”

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la työs­ken­te­lee myös muu­ta­mia kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti­kin tun­net­tu­ja tai­tei­li­joi­ta. Eräs heis­tä on kuvan­veis­tä­jä­nä tun­net­tu iiläi­nen tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­to. San­na on moni­puo­li­nen tai­tei­li­ja, joka myös maa­laa, piir­tää sekä opet­taa. Hänel­lä on jul­ki­sia teok­sia yli 20 kap­pa­let­ta. Tun­nem­me hänet muun muas­sa Iin Uit­to­pat­saas­ta, Rotu­aa­rin Tier­na­po­jis­ta ja Ajan Kul­ku, Oulun 400- vuo­tis­juh­la­teok­ses­ta kau­pun­gin­ta­lon taka­na. Monen­mois­ta on ehti­nyt San­nan jo 45-vuo­ti­sel­la tai­tei­li­jan tai­pa­leel­la tapah­tua. Mut­ta anne­taan­pa San­nan itsen­sä kertoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suo­ma­lais­ta ruo­kaa kii­na­lais-iiläi­ses­tä keittiöstä

Iin Mic­ro­po­lik­sen ravin­to­la on nykyi­sin nimel­tään Chuan Yi. Ravin­to­lan nimi ker­too ravin­to­loit­si­jan taus­tois­ta. Chuan on ravin­to­lan yrit­tä­jä ja kok­ki Jen­ni Zhan­gin koti­pai­kan nimes­sä Kii­nas­sa, Yi eli Ii on hänen ja Yli-Iin Jak­ku­ky­läs­sä syn­ty­neen ja Leu­val­la vart­tu­neen mie­hen­sä Timo Räi­hän nykyi­nen asuinpaikka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Pep­pu taak­se, pää ylös”

Poh­jois-Iin kou­lun ken­täl­lä vilis­tää tiis­tai­se­na hel­mi­kuun ilta­na jouk­ko iloi­sia jää­kiek­ko­kou­lu­lai­sia, kun Kylä­ki­säl­li ‑hank­keen lap­sil­le jär­jes­tä­mä lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma pää­see vauhtiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin päi­vä­ko­din savu­hai­tas­ta kir­jei­tä naapureille

Iin Tim­pu­rin­tiel­lä sijait­se­vaan Nik­ka­rin päi­vä­ko­tiin tule­vas­ta savus­ta on jou­dut­tu kir­jel­möi­mään naa­pu­reil­le. Naa­pu­rei­ta pyy­de­tään vält­tä­mään tuli­si­jo­jen käyt­töä päi­vä­ko­din aukio­loai­koi­na arki­sin kel­lo 6–17. Mikä­li hait­taa ei saa­da täl­lä tavoin pois­tu­maan, ryh­tyy kun­ta tar­vit­ta­viin pak­ko­toi­miin, ker­ro­taan kirjeessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Perus­suo­ma­lais­ten ehdok­kai­ta kiertueella

Lau­na­tai­aa­mu­na ilmaan­tui Iin S‑marketin edus­tal­le Iin Perus­suo­ma­lais­ten pys­tyt­tä­mä telt­ta, joka hou­kut­ti kiin­nos­tu­nei­ta jutus­te­le­maan puo­lu­een nimeä­mien edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­neil­ta Jakkukylässä

Jak­ku­ky­läs­sä kes­ki­viik­ko­na 20.2. jär­jes­tet­tä­vän perin­neil­lan aihee­na on Marion-jät­ti­kai­vin­ko­neet. Illan alku alkaen kel­lo 18 on omis­tet­tu ener­gial­le. Iin kun­nan ener­gia-asian­tun­ti­jat Johan­na Jak­ku-Hii­va­la ja Kari Man­ni­nen opas­ta­vat ener­gian sääs­töön liit­ty­vis­sä asiois­sa. He ker­to­vat, miten sääs­tää ener­gi­aa ja samal­la pie­nen­tää omaa energialaskua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus