Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja pyy­tää: “Tule vah­vis­tus­ro­kot­tee­seen annet­tu­na aikana”

Vahvistusrokotteen aikaa ei voi vaihtaa esimerkiksi lomamatkan takia. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Vahvistusrokotteen aikaa ei voi vaihtaa esimerkiksi lomamatkan takia. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Vah­vis­tus­ro­kot­teen aikaa voi Oulun­kaa­ren kun­nis­sa muut­taa vain puhe­li­mit­se ja hyväs­tä syys­tä. Kan­sal­li­sen lin­jauk­sen mukaan esi­mer­kik­si loma­mat­ka ei ole riit­tä­vän hyvä syy vaih­taa vah­vis­tus­ro­kot­teen aikaa.

Jos aikaa on muis­ta syis­tä pak­ko vaih­taa, se tulee teh­dä aina puhe­li­mit­se, jot­ta hen­ki­lö­kun­ta voi var­mis­taa, että rokot­tei­den väliin jää tar­peek­si viik­ko­ja ja että kun­ta­lai­nen saa oikean merk­ki­sen, hänel­le tar­koi­te­tun, rokotteen.

– Vetoam­me kun­ta­lai­siin, että he tuli­si­vat vah­vis­tus­ro­kot­teel­le heil­le annet­tu­na aika­na. Kun pal­jon ihmi­siä pyr­kii vaih­ta­maan saa­maan­sa aikaa, se työl­lis­tää hen­ki­lö­kun­taam­me koh­tuut­to­mas­ti ja vie aikaa muul­ta hoi­to­työl­tä, Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Lii­sa Cajan-Suo­kas pyy­tää Oulun­kaa­ren tiedotteessa.

Ajan siir­tä­mi­nen on moni­mut­kai­nen pro­ses­si, sil­lä rokot­tei­ta vara­taan kul­le­kin roko­tus­päi­väl­le tiet­ty mää­rä. Yhdes­tä pul­los­ta saa usei­ta rokot­tei­ta, ja on tär­ke­ää, että pul­lot tule­vat koko­naan käy­te­tyik­si ja rokot­tei­ta ei mene hukkaan.

THL:n lin­jauk­sen mukaan, jos on yli 65-vuo­tias ja on saa­nut ensim­mäi­sen rokot­teen AstraZe­necaa, vah­vis­tus­ro­kot­teek­si voi pyy­tää muun rokot­teen soit­ta­mal­la hyvis­sä ajoin roko­tus­nu­me­roon. Vaih­toa ei voi teh­dä enää roko­tus­pai­kal­la. Alle 65-vuo­ti­aat saa­vat auto­maat­ti­ses­ti muun kuin AstraZeneca-rokotteen.

– Vah­vis­tus­ro­kot­teen otta­mi­nen on tär­ke­ää. Vah­vis­tus­ro­ko­te paran­taa rokot­teen tehoa mer­kit­tä­väs­ti eri­tyi­ses­ti viruk­sen eri­lai­sia variant­te­ja vas­taan, Oulun­kaa­ren ylilääkäri <

Kai­kis­sa Oulun­kaa­ren kun­nis­sa koro­na­ro­kot­tei­ta saa­vat kaik­ki yli 16-vuo­ti­aat sekä 12–15-vuotiaat THL:n 1- tai 2‑riskiryhmiin kuu­lu­vat. Ensim­mäi­sen rokot­teen roko­te­kat­ta­vuus on Iis­sä täl­lä het­kel­lä 58 prosenttia.

– Eri­tyi­ses­ti alle 30-vuo­tiai­den suo­si­tel­laan nyt hake­van rokot­teen, sil­lä tau­tia esiin­tyy nyt täs­sä ikä­ryh­mäs­sä eni­ten, ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Cajan-Suo­kas muistuttaa.

Koro­na­ti­lan­ne Oulun­kaa­rel­la on rau­hal­li­nen. Yksit­täi­siä tar­tun­to­ja ilmaan­tuu Oulun­kaa­ren alu­eel­la har­vak­sel­taan, ja altis­tu­nei­den jäl­ji­tys on onnis­tu­nut hyvin. Pää­osin tar­tun­nat ovat per­heen sisäi­siä jat­ko­tar­tun­to­ja, eli per­heen­jä­se­net ovat olleet jo karan­tee­nis­sa sai­ras­tues­saan, jol­loin lisä­al­tis­tu­mi­sia ei ole pääs­syt syntymään.

Iis­sä tar­tun­to­ja on koko pan­de­mia-aika­na todet­tu 4.8. men­nes­sä 64 kappaletta.