Lars Vilk­sin kiis­ta­na­lai­nen teos pure­taan Iis­sä, yli 10 vuot­ta sit­ten val­mis­tu­nut teos on ollut usein ilki­val­lan kohteena

Lars Vilk­sin tai­de­teos ”Ase­ma” Iissä.

Ruot­sa­lai­nen tai­tei­li­ja Lars Vilks toteut­ti vuo­den 2010 Art Ii Bien­naa­liin ”Ase­ma” ‑nimi­sen teok­sen – tut­ta­val­li­sem­min Iin Tor­ni. Teos liit­tyi val­mis­tues­saan osak­si Vilk­sin laa­jem­paa käsi­te­tai­teel­lis­ta pro­jek­tia, jos­sa hän loi usei­siin mai­hin ja paik­koi­hin ”Lado­nia” ‑nimi­sen pien­val­tion kon­kreet­ti­sia ilmentymiä.

Iis­sä teos on herät­tä­nyt laa­jaa kes­kus­te­lu läpi vuo­sien. Koko raken­nus­pro­jek­ti oli skan­daa­lin­kä­ryi­nen, kun Muham­med ‑pila­piir­ros­ko­hun takia ääri­mus­li­mien tap­po­lis­tal­le jou­tu­neen tai­tei­li­jan vie­rai­lu halut­tiin pitää salas­sa. Iis­sä Vilks esiintyi

sala­ni­mel­lä Lau­ri Vil­kas. Myö­hem­min sama­na kesä­nä teos yri­tet­tiin polttaa.

Alku­jär­ky­tyk­sen jäl­keen iiläi­set kui­ten­kin otti­vat teok­sen omak­seen ja se on saa­nut olla suh­teel­li­sen rau­has­sa pai­kal­laan lähel­lä Iin ympäristötaidepuistoa.

- Teos pure­taan, kos­ka raken­teet alka­vat olla van­ho­ja ja teok­sen paik­ka on lin­ja-autoa­se­man pur­ka­mi­sen jäl­keen muut­tu­nut, ker­too vas­taa­va tuot­ta­ja Jet­ta Hut­tu­nen.