Perus­o­pe­tus ja toi­nen aste aloit­ta­vat lähiopetuksessa

Sekä Iin että Oulun kouluissa lukuvuosi käynnistetään lähiopetuksessa koronatilanteen huononemisesta huolimatta. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)Sekä Iin että Oulun kouluissa lukuvuosi käynnistetään lähiopetuksessa koronatilanteen huononemisesta huolimatta. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, että perus­o­pe­tus ja toi­nen aste eli lukiot ja ammat­ti­kou­lut pääs­tään aloit­ta­maan lähio­pe­tuk­ses­sa. Luku­vuo­si alkaa perus­kou­luis­sa ja lukiois­sa sekä Iis­sä että Oulus­sa kes­ki­viik­ko­na 11.8.

– Olem­me täs­tä eri­tyi­sen iloi­sia ja toi­vo­tam­me kaik­ki oppi­laat ja hen­ki­lö­kun­nan läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si aloit­ta­maan luku­vuot­ta, Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri sanoo.

Oulun kau­pun­gin sivis­tys­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä vah­vis­taa, että myös Oulun perus­as­teen kou­lut aloit­ta­vat lähio­pe­tuk­ses­sa koro­na­ti­lan­teen huo­no­ne­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Myös toi­nen aste pyri­tään aloit­ta­maan Oulus­sa lähiopetuksessa.

Mikä­li koro­nae­pi­de­mian nel­jäs vai­he kui­ten­kin jat­kaa kas­vu­aan kiih­ty­mis- tai leviä­mis­vai­hee­seen, voi­daan olla tilan­tees­sa, jos­sa alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä jou­tuu anta­maan suo­si­tuk­sia, jot­ka pahim­mil­laan voi­si­vat olla myös perus­o­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä koskevia.

– Kyn­nys aloit­taa perus­o­pe­tus etä­ope­tuk­ses­sa on erit­täin kor­kea. Luku­vuo­den aika­na toki yksit­täi­siä kou­lu­ja tai luok­kia voi olla etä­ope­tuk­ses­sa. Meil­le on syn­ty­nyt run­saas­ti tie­toa etä­ope­tuk­sen nega­tii­vi­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta niin oppi­mi­sen kuin hyvin­voin­nin näkö­kul­mas­ta. Täs­tä syys­tä kyn­nyk­sen pitää olla kor­keal­la etä­ope­tuk­sen suh­teen, Pent­ti­lä sanoo.

Täl­lä het­kel­lä ollaan lain­sää­dän­nön osal­ta nor­maa­li­ti­lan­tees­sa, joten pää­tös­val­ta perus­o­pe­tuk­sen siir­tä­mi­ses­tä koko­naan tai osin poik­keus­jär­jes­te­lyi­hin on ope­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­lä eli kunnalla.

– Jos kun­ta tekee täl­lai­sen pää­tök­sen, se tekee sen tar­tun­ta­tau­ti­vi­ran­omai­sen pyyn­nös­tä tai suo­si­tuk­ses­ta. Iis­sä pää­tös teh­dään yhteis­työs­sä Oulun­kaa­ren kans­sa, Luk­ka­ri kertoo.

Luk­ka­rin mukaan täl­lä het­kel­lä ei ole näkö­pii­ris­sä sel­lais­ta, että koko kun­taa kos­ke­vaa perus­o­pe­tuk­sen poik­keus­jär­jes­te­lyä tar­vit­si­si harkita.

– Mikä­li jol­la­kin kou­lul­la tulee tar­tun­to­ja tai altis­tu­mi­sia, arvioi­daan tilan­net­ta kysei­sen yksi­kön koh­dal­ta erik­seen. Toi­von ja luo­tan, että ohjeis­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la sekä teh­dyil­lä ter­veys­toi­mil­la tähän ei tar­vit­se mennä.

Iis­sä ja Oulus­sa jat­ke­taan syk­syl­lä varo­toi­mien suh­teen sii­tä, mihin kevääl­lä kou­lu­jen päät­tyes­sä jää­tiin. Kon­tak­te­ja pyri­tään mini­moi­maan ryh­mit­te­lyil­lä, ruo­kai­lu­ja, siir­ty­mi­siä ja muu­ta toi­min­taa suun­nit­te­le­mal­la. Hygie­ni­aan, tur­va­vä­lei­hin ja liik­ku­mi­siin kiin­ni­te­tään huo­mio­ta ja ohjeis­te­taan mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä jää­mään kotiin pois kou­lu­ta ja töis­tä oirei­den ilmaan­tues­sa. Koro­na­tes­tiin suo­si­tel­laan men­tä­vän mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Mas­kin käyt­tö kou­lu­kul­je­tuk­sis­sa jatkuu.

Oulun kau­pun­gin joh­to­ryh­mä lin­ja­si 4.8., että mas­ki­suo­si­tus on Oulus­sa tois­tai­sek­si voi­mas­sa kai­kis­sa sisä­ti­lois­sa kodin ulko­puo­lel­la. Mas­ki­suo­si­tus tulee voi­maan Oulun perus­kou­luis­sa (6.-luokkalaiset ja sitä van­hem­mat) ja toi­sen asteen oppi­lai­tok­sis­sa kou­lu­jen alkaes­sa. Suo­si­tus on voi­mas­sa toistaiseksi.

– Iis­sä kou­lu­jen joh­ta­jat ja reh­to­rit kokoon­tu­vat vie­lä ennen kou­lu­jen alkua tar­ken­ta­maan ohjeis­tuk­sia ja suun­nit­te­le­maan luku­vuot­ta. Huol­ta­jia tie­do­te­taan tilan­tees­ta ja kou­lu­jen jär­jes­te­lyis­tä sekä mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta, Luk­ka­ri sanoo.