Nelos­tie kat­kais­tiin lii­ken­teel­tä Iis­sä räjäh­dys­vaa­ran takia

Iin sunnuntainen tulipalo vaikutti monin tavoin liikenteeseen. Kuva on Poikkisaarentien risteyksestä Nelostieltä Iistä pohjoisen suuntaan. Alueella oli useita palo- ja pelastuslaitoksen sekä poliisin yksiköitä. Poliisi valvoi eristystä alueella.

Sun­nun­tai­na ilta­päi­väl­lä pelas­tus­lai­tos sai ilmoi­tuk­sen raken­nus­pa­los­ta Iin Hie­ta­lan­tiel­lä. Oma­ko­ti­ta­lon piha-alu­eel­la pala­vas­sa piha­ra­ken­nuk­ses­sa havait­tiin kaa­su­pul­lo­ja, jois­ta aiheu­tui räjähdysvaara.

Pelas­tus­lai­tos eris­ti varo­toi­men­pi­tee­nä palo-alu­een 200 met­rin etäi­syy­del­tä. Eris­tyk­sen seu­rauk­se­na myös Nelos­tie kat­kais­tiin lii­ken­teel­tä muu­ta­man tun­nin ajak­si. Pai­kal­le jär­jes­tet­tiin kier­to­tie ete­läs­tä Ase­man­tien ja poh­joi­ses­ta Virk­ku­lan­tien koh­dal­ta. Lähia­lu­een asuk­kai­ta keho­tet­tiin pysyt­te­le­mään sisätiloissa.

Maa­nan­tai­aa­mu­na pelas­tus­lai­tok­sel­ta ker­rot­tiin, että palo on saa­tu sam­mu­tet­tua, ja lii­ken­ne kul­kee Nelos­tiel­lä nor­maa­lis­ti. Pelas­tus­lai­tok­sen mukaan kaa­su­pul­lo­jen aiheut­ta­ma räjäh­dys­vaa­ra saa­tiin puret­tua hal­li­tus­ti pois, ja pai­kal­la saa­tiin suo­ri­tet­tua nor­maa­lit jälkisammutustyöt.