Koti­seu­tu­päi­vien ohjel­mas­sa ret­kiä myös Ran­ta­poh­jan alueelle

Valtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelmassa lauantaina on tutustuminen Haukiputaan kotiseutumusoon, kirkkoon ja kirkon seudun rakennuksiin. Kuva: AuliValtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelmassa lauantaina on tutustuminen Haukiputaan kotiseutumusoon, kirkkoon ja kirkon seudun rakennuksiin. Kuva: Auli

Oulu isän­nöi val­ta­kun­nal­li­sia koti­seu­tu­päi­viä vii­kon­lop­pu­na tee­mal­la Kulttuuri-ilmastonmuutos.

Koti­seu­tu­päi­vien pää­ta­pah­tu­mat on siir­ret­ty koro­na­ti­lan­teen vuok­si Oulun teat­te­ril­ta väl­jem­piin tiloi­hin Oulu­hal­liin (Oulu­hal­lin­tie 20), jot­ta tilai­suuk­sis­sa voi­daan pitää riit­tä­vät tur­va­vä­lit. Myös pää­kir­jas­ton kak­si Kes­kus­te­lu­kam­ma­ria on siir­ret­ty Ouluhalliin.

Tors­tais­ta sun­nun­tai­hin (12.–15.8.) vie­tet­tä­vien koti­seu­tu­päi­vien ret­kiä ja koh­tei­ta on myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Lau­an­tai­na ohjel­mas­sa on ret­ki ja tutus­tu­mi­nen Pate­nie­men sahan museoon ja sahan rait­tiin. Siel­tä mat­ka jat­kuu van­haa kan­ta­tie­tä pit­kin Mikael Top­pe­liuk­sen maa­lauk­sis­ta kuu­lui­san Hau­ki­pu­taan kuva­kir­kon alu­eel­le. Tutus­tu­mis­koh­tee­na on kir­kon ohel­la koti­seu­tu­museo, kirk­ko­pi­han raken­nuk­set ja Hau­ki­pu­taan ensim­mäi­nen kan­sa­kou­lu Wirk­ku­la. Ret­ken ohjel­mas­ta vas­taa­vat Hau­ki­pu­das-seu­ra ja Pateniemi-Seura.

Läh­tö ret­kel­le tapah­tuu Oulun Teat­te­rin edus­tal­ta kel­lo 9 ja paluu on kel­lo 15. Samas­ta pai­kas­ta ja samaan aikaan lau­an­tai­na läh­tee myös toi­nen ret­ki Kie­rik­ki-kes­kuk­seen Yli-Iihin.

Per­jan­tai­na kel­lo 14–19 ja lau­an­tai­na kel­lo 12–17 jär­jes­te­tään Koti­seu­tu­mark­ki­nat Rotu­aa­ril­la ja Man­ner­hei­min puis­tos­sa. Tapah­tu­maan on vapaa pääsy.

Museo­ju­na kul­kee Oulun ja Iin välil­lä lau­an­tai­na. Lät­tä­ha­tun aika­tau­lut löy­ty­vät osoit­tees­ta: porha.fi. Juna pysäh­tyy myös Haukiputaalla.

Koti­seu­tu­päi­vien tapah­tu­mis­ta löy­tyy tie­toa ouka.fi/kotiseutupaivat ja facebook.com/kotiseutupaivat. Myös Oulun kau­pun­gin Twit­ter- ja Ins­ta­gram-tileil­lä voi seu­ra­ta tapahtumia.