Yli 12-vuo­tiai­ta roko­te­taan myös Oulunkaarella

Myös Oulun­kaa­ri on alka­nut tar­jo­ta koro­na­ro­ko­tet­ta kai­kil­le 12-vuot­ta täyt­tä­neil­le THL:n uuden lin­jauk­sen mukai­ses­ti. uusi lin­jaus tuli voi­maan maa­nan­tai­na, ja maa­nan­tai­aa­mu­na Oulun­kaa­ren alu­een van­hem­mat ehti­vät vara­ta lap­sil­leen jo kym­men­kun­ta 12–15-vuotiaiden rokotusaikaa.

– Nuor­ten rokot­ta­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta ope­tus voi­si pyö­riä mah­dol­li­sim­man nor­maa­lis­ti. Nyt men­nään jo tois­ta koro­na­tal­vea koh­ti, ja etä­ope­tus ei ole kenen­kään etu, Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Lii­sa Cajan-Suo­kas tote­aa tiedotteessa.

Alle 18-vuo­tiai­den ajan­va­rauk­set tulee edel­leen teh­dä puhe­li­mit­se koro­na­ro­ko­tus­nu­me­ros­ta. Tois­tai­sek­si nuor­ten rokot­tei­ta anne­taan nor­maa­leis­sa roko­tus­pis­teis­sä kuten aikuis­ten rokot­tei­ta­kin. Roko­te on BioN­Tech-Pfize­rin Comir­na­ty tai Moder­nan Spikevax.

15-vuot­ta täyt­tä­nyt voi itse päät­tää, ottaa­ko rokot­teen, ja hän ei tar­vit­se sii­hen van­hem­pien lupaa. Jos 12–14-vuotias varaa ajan itse ja tulee roko­tuk­sel­le yksin, hänel­lä on olta­va muka­na huol­ta­jan alle­kir­joit­ta­ma roko­tus­lu­pa. Yhteis­huol­ta­juu­des­sa lupa tulee olla molem­mil­ta van­hem­mil­ta. Roko­tus­lu­van voi tulos­taa myö­hem­min täl­lä vii­kol­la Oulun­kaa­ren net­ti­si­vuil­ta. Jos van­hem­pi varaa ajan lap­sen­sa puo­les­ta, hän voi antaa luvan samal­la puhe­li­mit­se, ellei kysees­sä ole yhteis­huol­ta­juus, jol­loin lupa tulee olla molem­mil­ta vanhemmilta.

Oulun­kaa­ri sel­vit­tää yhdes­sä kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten kans­sa, voi­daan­ko jat­kos­sa nuor­ten roko­tuk­sia hoi­taa myös joi­den­kin kou­lu­jen tilois­sa. Mah­dol­li­sis­ta kou­lu­jen omis­ta roko­tus­päi­vis­tä tie­do­te­taan sekä kou­lu­jen että Oulun­kaa­ren toimesta.