Nämä kou­lut ovat lak­kau­tusu­han alla

Kii­min­gis­sä sijait­se­van Yli­ky­län yksi­kön oppi­las­mää­rä on 69 ja se toi­mii Hut­tu­ky­län kou­lun sivu­yk­sik­kö­nä. Etäi­syys pää­kou­lun ja sivu­yk­si­kön välil­lä on noin vii­si kilo­met­riä. Kou­lus­sa on kou­lu­kul­je­tuk­sen pii­riin kuu­lu­via oppi­lai­ta. Yli­ky­län yksi­kös­sä on kol­me opet­ta­jaa ja se tar­jo­aa yhdys­luok­kao­pe­tus­ta. Kou­lu toi­mii kylän pal­ve­lui­den kes­kuk­se­na ja sosi­aa­li­se­na koh­taa­mis­paik­ka­na. Alus­ta­van arvion mukaan Yli­ky­län raken­nus on pie­ni­muo­toi­sen kor­jauk­sen tar­pees­sa vuon­na 2025 ja isom­man perus­pa­ran­nuk­sen tar­pees­sa noin vuon­na 2035.

Lue lisää

Perin­tei­käs Nelos-Gril­li ava­si oven­sa jäl­leen Iissä

Nelos­tien var­rel­la Iis­sä sijait­se­va legen­daa­ri­nen Nelos-Gril­li on avat­tu asiak­kail­le vuo­den tauon jäl­keen. Per­jan­tai­na pai­kan yrit­tä­ji­nä aloit­ti turk­ki­lais­syn­tyi­nen Tasan Uzu­ner.

– Pyö­ri­täm­me paik­kaa koko per­heen voi­min, muka­na on mie­he­ni Ganim Uzu­ner sekä isä­ni ja äiti­ni, ker­too 32-vuo­tias Tasan Uzuner.

– Olem­me tosi hyväl­lä ja innok­kaal­la mie­lel­lä tart­tu­neet toi­meen. Asiak­kaat ovat löy­tä­mäs­sä pai­kan, iloit­si Tasan. Nyt onkin tär­kein­tä saa­da tie­toa leviä­mään, että paik­ka on avat­tu jälleen.Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Suvi Röntynen

Ikä: 41

Puo­lue: Vasemmistoliitto.

Asuin­paik­ka: Martinniemi.

Per­he­suh­teet: Avio­mies ja kol­me perus­kou­lui­käis­tä ole­vaa las­ta sekä koira.

Ammat­ti: Ravintolapäällikkö.

Har­ras­tuk­set: Luke­mi­nen ja käsityöt.

Mot­to: Toi­min­nan nainen. 


Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Esa Aalto

Nimi: Esa Aal­to. Ikä: 40. Puo­lue: Vih­reät. Asuin­paik­ka: Kel­lo. Per­he­suh­teet: Nai­mi­sis­sa, 3 las­ta. Ammat­ti: Bio­lo­gi, Filo­so­fian toh­to­ri. Har­ras­tuk­set: Moni­puo­li­nen lii­kun­ta ja urhei­lu sekä…Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Joni Meriläinen

Nimi: Joni Meri­läi­nen. Ikä: 37. Puo­lue: SDP. Asuin­paik­ka: Jää­li. Per­he­suh­teet: Nai­mi­sis­sa. Per­hee­seen kuu­luu vai­mo ja koi­ra. Ammat­ti: Jär­jes­tö­koor­di­naat­to­ri. Har­ras­tuk­set: Per­ho­ka­las­tus, ulkoi­lu, luon­nos­sa liikkuminen.…Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Pek­ka Aittakumpu

Nimi: Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Ikä: 41. Puo­lue: Kes­kus­ta. Asuin­paik­ka: Kii­min­gin Yli­ky­lä. Per­he­suh­teet: Tii­­na-vai­­mo ja kah­dek­san las­ta. Ammat­ti: Kan­san­edus­ta­ja, pas­to­ri. Har­ras­tuk­set: Lii­kun­ta, lukeminen,…


Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Pent­ti Kupari

Nimi: Pent­ti Kupa­ri. Ikä: 50. Puo­lue: Vapau­den liit­to. Asuin­paik­ka: Yli-Ii. Per­he­suh­teet: Avio­lii­tos­sa. Ammat­ti: Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja Diplo­mi-insi­nöö­ri. Har­ras­tuk­se: Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen, lii­kun­ta, kirjoittaminen…