Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Lau­ri Nikula

Lauri Nikula on kiiminkiläinen Keskustan ehdokas.Lauri Nikula on kiiminkiläinen Keskustan ehdokas.

Nimi: Lau­ri Nikula.

Ikä: 39 vuotta.

Puo­lue: Suo­men Keskusta.

Asuin­paik­ka: Kiiminki.

Per­he­suh­teet: Nai­mi­sis­sa, nel­jä lasta.

Ammat­ti: Van­hem­pi rikos­kons­taa­pe­li, nettipoliisi.

Har­ras­tuk­set: Met­säs­tys, eri­lai­nen lii­kun­ta, metsätyöt.

Mot­to: Tur­val­li­nen koti, katu, some ja tur­val­li­nen Suomi.

Mitä haluat las­tem­me kou­lus­sa oppi­van, pitää­kö las­ke­vas­ta Pisa-menes­tyk­ses­tä olla huolissaan?

Las­ke­vis­ta Pisa-tulok­sis­ta tulee kaik­kien olla huo­lis­saan. Maa­il­man­mai­net­ta niit­tä­nees­sä kou­lus­sam­me on jotain vial­la ja se on kor­jat­ta­va tai palau­tet­ta­va enti­seen lois­toon­sa. Perus­kou­lun pitää pala­ta perus­asioi­hin. Inkluusio­ta pitää tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti, samoin kou­lu­jen kokoa ja ryh­mä­ko­ko­ja. Kou­lui­hin pitää palaut­taa työ­rau­ha niin oppi­lail­le kuin opettajille.

Mil­lai­nen Nato-maa Suo­mes­ta pitäi­si tulla?

Suo­men tulee olla aktii­vi­nen NATO-maa. Eten­kin Poh­jois-Suo­men näkö­kul­mas­ta NATOn tuo­mat mah­dol­li­suu­det on ehdot­to­mas­ti roh­keas­ti hyö­dyn­net­tä­vä. Suo­men osaa­mi­nen ark­ti­ses­sa sodan­käyn­nis­sä kiin­nos­taa jo nyt monia kump­pa­nei­tam­me ja jäse­nyy­den myö­tä kiin­nos­tus var­mas­ti vain kasvaa.

Mit­kä ovat tär­keim­piä toi­mia ilmas­ton­muu­tok­sen hillitsemiseksi?

Jos aiom­me oikeas­ti onnis­tua hil­lit­se­mään glo­baa­lia ilmas­ton­muu­tos­ta, niin suo­ma­lais­ten arjen tai kil­pai­lu­ky­vyn kur­jis­ta­mi­nen eivät ole rat­kai­su­ja. Rat­kai­su­ja pitää löy­tyä isoi­hin teki­jöi­hin. Ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tä ja vih­reä siir­ty­mä on suu­ri mah­dol­li­suus Suo­men viennille.

Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen edes syytä?

Kau­pun­ki ei pär­jää ilman maa­seu­tua. Luon­non­va­rat ja ruo­an­tuo­tan­to on kaik­ki­nen­sa maa­seu­dul­la. Ran­ta­poh­jan alue ja muut luke­mat­to­mat vas­taa­vat alu­eet tulee pitää elin­voi­mai­si­na. Se on ensin­nä­kin tur­val­li­suus­ky­sy­mys ja se on myös vas­taus­ta ihmis­ten ala­ti lisään­ty­vään haluun asua väl­jem­min maaseutuympäristössä.

Mikä on tär­kein kon­kreet­ti­nen inves­toin­ti tai han­ke Oulun vaa­li­pii­ris­sä, jon­ka toteu­tu­mi­seen haluat vaikuttaa?

Tär­kein kon­kreet­ti­nen inves­toin­ti Oulun vaa­li­pii­ris­sä on kak­sois­rai­de Oulu-Yli­vies­ka välil­le. Sen mer­ki­tys koko Poh­jois-Suo­men elin­voi­mal­le ja kehi­tyk­sel­le on sel­kein ja kriittisin.

Tar­vi­taan­ko Suo­mes­sa työ­voi­maa ulko­mail­ta? Miten perus­te­let kantasi.

Jos aiom­me pitää nykyi­ses­tä sosi­aa­li­tur­vas­ta ja elin­ta­sos­ta kiin­ni nykyi­sel­lä ja ennus­te­tul­la syn­ty­vyy­del­lä tar­vit­sem­me väis­tä­mät­tä työ­voi­maa ulkomailta.

Uskot­ko, että sote-uudis­tuk­sel­la tur­va­taan pal­ve­lut tasa­ver­tai­ses­ti kaikille?

Uudet hyvin­voin­tia­lu­eet ovat rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa jul­ki­sen talou­den kus­tan­nus­ke­hi­tyk­sen hal­lin­nas­sa ja myös pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­ses­sa. Uskon, että täs­sä haas­tees­sa onnis­tu­taan. Se tar­koit­taa uusia toi­min­ta­ta­po­ja ja pal­ve­lu­jen kehittämistä.

Miten ehkäis­tä eri vähem­mis­tö­jen syrjintää? 

Syr­jin­tää ei tule hyväk­syä mil­lään perus­teel­la. Heik­ko­jen vähem­mis­tö­jen suo­je­lu on yksi vah­van demo­kra­tian tun­nus­mer­keis­tä. Vähem­mis­töi­hin koh­dis­tu­vaa syr­jin­tää ja pel­ko­ja takla­taan myös teke­mäl­lä sel­lais­ta poli­tiik­kaa mikä ei luo huol­ta esi­mer­kik­si enem­mis­tön elä­män­ta­van rajoit­ta­mi­ses­ta. Demo­kra­tias­sa men­nään enem­mis­tön ehdoin, mut­ta vähem­mis­tö­jä kunnioittaen.

Miten val­tion­ve­lan kas­vu saa­tai­siin taittumaan?

Val­tion velan kas­vu täy­tyy saa­da tait­tu­maan, nykyi­nen kehi­tys ei voi jat­kua. Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­va krii­si ei ole jo ovel­la. Velan kas­vun tait­ta­mi­nen hyvin toden­nä­köi­ses­ti vaa­tii sopeu­tuk­sia, mut­ta aktii­vi­ses­ti pitää hakea myös tuloa lisää­viä ratkaisuja.

Mikä on vaa­li­bud­jet­ti­si? Ket­kä rahoit­ta­vat kampanjaasi?

Tavoit­te­len noin 30 000 euron vaa­li­bud­jet­tia. Rahoi­tus koos­tuu yksi­tyis­ten ja yri­tys­ten sekä puo­lueyh­dis­tys­ten tuesta.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ