Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Pek­ka Aittakumpu

Pekka Aittakumpu on kiiminkiläinen kansanedustaja ja Keskustan ehdokas.Pekka Aittakumpu.

Nimi: Pek­ka Aittakumpu.

Ikä: 41.

Puo­lue: Keskusta.

Asuin­paik­ka: Kii­min­gin Ylikylä.

Per­he­suh­teet: Tii­na-vai­mo ja kah­dek­san lasta.

Ammat­ti: Kan­san­edus­ta­ja, pastori.

Har­ras­tuk­set: Lii­kun­ta, luke­mi­nen, marjastus.

Mot­to: Kaik­ki yhteen pekkaan!

Mitä haluat las­tem­me kou­lus­sa oppi­van, pitää­kö las­ke­vas­ta Pisa-menes­tyk­ses­tä olla huolissaan?

Pitää olla huo­lis­saan. Eri­tyi­ses­ti perus­kou­lu­tuk­ses­sa tulee pala­ta perus­asioi­hin. Tär­kein­tä on, että lap­set oppi­vat perus­tai­dot: luke­mi­sen, kir­joit­ta­mi­sen ja las­ke­mi­sen. Kou­lun ja opet­ta­jien teh­tä­vä­nä ei ole rat­kais­ta kaik­kia maa­il­man ongel­mia, vaan opet­ta­jien pitää saa­da kes­kit­tyä perus­tai­to­jen opet­ta­mi­seen. Oppi­lai­den eri­lai­set tar­peet pitää ymmär­tää: tar­vit­sem­me edel­leen pien­ryh­miä eli tiu­kas­ta inkluusio­aja­tuk­ses­ta tulee luopua.

Mil­lai­nen Nato-maa Suo­mes­ta pitäi­si tulla?

Suo­men tulee jat­kaa tii­vis­tä ja raken­ta­vaa kan­sain­vä­lis­tä yhteis­työ­tä. Mikä­li Suo­meen ale­taan kaa­vail­la Naton tuki­koh­taa, sitä kan­nat­taa miet­tiä Poh­jois-Suo­meen. Suo­mes­sa on ark­ti­sen puo­lus­tuk­sen osaa­mis­ta, jos­ta ollaan Natos­sa hyvin kiin­nos­tu­nei­ta. Poh­joi­sen ulot­tu­vuu­den mer­ki­tys kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti, kun Suo­mi ja Ruot­si ovat Natos­sa. Tuki­koh­ta Poh­jois-Suo­mes­sa antai­si esi­mer­kik­si poh­joi­sen lii­ken­teen kehit­tä­mi­sel­le hyvää poh­jaa. ESuo­men puo­lus­tuk­sen tär­kein teki­jä on oma vah­va maan­puo­lus­tus, luja maan­puo­lus­tus­tah­to, hyvin kou­lu­tet­tu reser­vi ja ajan­ta­sai­nen kalusto.

Mit­kä ovat tär­keim­piä toi­mia ilmas­ton­muu­tok­sen hillitsemiseksi?

Olen­nais­ta on luo­pua fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta. Suo­mel­la on val­ta­vat mah­dol­li­suu­det met­sis­säm­me, kun tur­vaam­me nii­den hyö­ty­käy­tön myös EU-tasol­la. Puus­ta voi­daan val­mis­taa öljy­poh­jai­sia muo­vi­tuot­tei­ta kor­vaa­via tuot­tei­ta sekä bio­polt­toai­nei­ta ja esi­mer­kik­si raken­nuk­sia. Met­sä­hak­kuis­ta yli jää­vil­lä sivu­vir­roil­la kor­va­taan fos­sii­lis­ta ener­gi­aa. Poh­jois-Suo­meen on tulos­sa his­to­rial­li­sen pal­jon uusia yri­ty­sin­ves­toin­te­ja, jois­ta val­tao­sa perus­tuu met­sien käyt­töön. Suo­men ei pidä teh­dä sel­lai­sia toi­mia, joil­la ei ole ilmas­toon mer­ki­tys­tä, mut­ta jot­ka han­ka­loit­ta­vat suo­ma­lais­ten elämää.

Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen edes syytä?

Kun­tien kaa­voi­tuk­sel­la on iso mer­ki­tys sii­nä, min­ne ihmi­set ohjau­tu­vat asu­maan, samoin pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­del­la. Kes­kus­tan lin­ja on sel­vä: haluam­me taa­ta pal­ve­lut kaik­kial­la Suo­mes­sa. On har­mi, että Kes­kus­tan aja­ma alu­eel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tys ei eden­nyt. Se pitää saa­da toteu­tu­maan ja seu­raa­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan. Kes­kus­tan edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­maan sisäl­tyy tavoi­te saa­da poh­joi­sen kas­vun ohjel­ma mukaan seu­raa­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan. Suu­rin osa vien­ti­teol­li­suu­tem­me tuot­teis­ta tulee kehä­kol­mo­sen ulko­puo­lel­ta. Hajau­tet­tu yhteis­kun­ta­ra­ken­ne, on jär­ke­vää pait­si val­tion talou­den myös maan­puo­lus­tuk­sen kannalta.

Mikä on tär­kein kon­kreet­ti­nen inves­toin­ti tai han­ke Oulun vaa­li­pii­ris­sä, jon­ka toteu­tu­mi­seen haluat vaikuttaa?

Tär­kein lii­ken­ne­han­ke on saa­da Kuusa­mon­tien leven­nys Kii­min­kiin asti ja tar­vit­ta­vat ohi­tus­kais­tat Koil­lis­maal­le. Tämä tar­vi­taan sekä yri­ty­se­lä­män että mat­kai­lun ja muun kul­ke­mi­sen vuok­si. Toi­nen tär­keä han­ke on saa­da kor­vaa­va toi­mi­ja Pyhä­joen ydin­voi­ma­la-alu­eel­le. Ener­gian saan­ti koti­maas­sa tulee turvata.

Tar­vi­taan­ko Suo­mes­sa työ­voi­maa ulko­mail­ta? Miten perus­te­let kantasi.

Tar­vi­taan, nime­no­maan työ­tä teke­viä ihmi­siä. Maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa tulee sel­keyt­tää sitä, että tän­ne tul­leen työi­käi­sen ja työ­ky­kyi­sen ihmi­sen on tär­ke­ää pääs­tä mah­dol­li­sim­man pian mukaan työ­elä­mään. Olen­nais­ta on teh­dä per­he­myön­teis­tä poli­tiik­kaa, jot­ta saam­me tähän maa­han lisää lap­sia. Alhai­nen syn­ty­vyys on yhteis­kun­tam­me suu­rin ongel­ma, joka vai­keut­taa työ­voi­man saan­tia ja elä­ke­jär­jes­tel­män rahoitusta.

Uskot­ko, että sote-uudis­tuk­sel­la tur­va­taan pal­ve­lut tasa­ver­tai­ses­ti kaikille?

Sote-uudis­tus oli­si pitä­nyt teh­dä jo pal­jon aikai­sem­min. Se hidas­taa kus­tan­nus­ten kas­vua ja aut­taa suun­taa­maan pal­ve­lu­ja enem­män ennal­taeh­käi­se­vään suun­taan. Ihmis­ten tasa­ve­roi­nen koh­te­lu para­nee, kun pal­ve­lut ovat kun­tien sijaan hyvin­voin­tia­luei­den vastuulla.

Miten ehkäis­tä eri vähem­mis­tö­jen syrjintää?

Tär­kein­tä on luo­da jokais­ta ihmis­tä kun­nioit­ta­vaa ja arvos­taa ilma­pii­riä. Tar­vit­sem­me yli­pää­tään yhteis­kun­taam­me ja kult­tuu­riim­me enem­män armol­li­sia ilma­pii­riä. Ihmis­ten arvoa ei voi eikä pidä mita­ta esi­mer­kik­si saa­vu­tus­ten, omai­suu­den tai ulkois­ten omi­nai­suuk­sien perus­teel­la. Jokai­nen ihmi­nen on Juma­lan luo­ma­na yhtä tär­keä ja arvokas.

Miten val­tion­ve­lan kas­vu saa­tai­siin taittumaan?

Vah­va val­tion­ta­lous on osa huol­to­var­muut­ta. Mah­dol­li­sen krii­sin koit­taes­sa Suo­mel­la on olta­va talou­del­li­set voi­ma­va­rat vas­ta­ta kii­reel­li­siin tar­pei­siin. Krii­sien jäl­keen talout­ta tulee tasa­pai­not­taa seu­raa­vien vuo­sien aika­na. Val­tion­ta­lou­des­sa pain­opis­teen pitää olla tulo­jen lisää­mi­ses­sä. Yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen ja pyö­rit­tä­mi­nen tulee lain­sää­dän­nön puo­lel­ta teh­dä mah­dol­li­sim­man suju­vak­si. Lupa­pro­ses­se­ja on sel­key­tet­tä­vä, jot­ta eten­kin Poh­jois-Suo­mel­le tär­keät elin­kei­noe­lä­män inves­toin­nit saa­daan ripeäs­ti liik­keel­le. Pai­kal­lis­ta sopi­mis­ta yri­tyk­sis­sä tulee hel­pot­taa lain­sää­dän­nöl­lä. Tämä tuo yri­tyk­siin joustavuutta.

Mikä on vaa­li­bud­jet­ti­si? Ket­kä rahoit­ta­vat kampanjaasi?

Vaa­li­bud­jet­ti tulee ole­maan arviol­ta 30 — 40 000 euroa. Varo­ja saa­daan muun muas­sa lah­joi­tuk­si­na sekä myy­mäl­lä arpo­ja ja kir­joit­ta­maa­ni pamflet­tia ”Tule­vai­suu­teen! – Isän­maan suunta”.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ