Perin­tei­käs Nelos-Gril­li ava­si oven­sa jäl­leen Iissä

Nelos­tien var­rel­la Iis­sä sijait­se­va legen­daa­ri­nen Nelos-Gril­li on avat­tu asiak­kail­le vuo­den tauon jäl­keen. Per­jan­tai­na pai­kan yrit­tä­ji­nä aloit­ti turk­ki­lais­syn­tyi­nen Tasan Uzu­ner.

– Pyö­ri­täm­me paik­kaa koko per­heen voi­min, muka­na on mie­he­ni Ganim Uzu­ner sekä isä­ni ja äiti­ni, ker­too 32-vuo­tias Tasan Uzuner.

– Olem­me tosi hyväl­lä ja innok­kaal­la mie­lel­lä tart­tu­neet toi­meen. Asiak­kaat ovat löy­tä­mäs­sä pai­kan, iloit­si Tasan. Nyt onkin tär­kein­tä saa­da tie­toa leviä­mään, että paik­ka on avat­tu jälleen.

Lue lisää

Säh­köt poik­ki, mitä nyt?

Onhan sii­tä meil­lä koto­na puhut­tu. Muu­ta­mia toi­mia pitäi­si teh­dä säh­kö­kat­kon tai muun har­mi­ti­lan­teen varal­ta. Mitäs ne oli­vat­kaan. Vet­tä ja kui­va­muo­naa, paris­to­ra­dio ja tas­ku­lamp­pu­ja ehkä useam­pia­kin ja vara­pat­te­rei­ta. Pitäi­si­kö olla jokin kaa­su­lai­te ruo­an lait­ta­mis­ta ja sen läm­mit­tä­mis­tä var­ten. Pal­jon­ko nii­tä polt­to­pui­ta oli­kaan. Monek­si­ko päi­väk­si näi­tä kaik­kia pitäi­si varata.


Se on nyt yhtä riehaa!

Ran­ta­poh­jas­ta 28.3.1974: Poi­ka oli viet­tä­nyt ensim­mäi­sen yön­sä armei­jas­sa. Van­ha kysyy alok­kaal­ta, että miten menee. Alo­kas vas­taa, että kyl­lä­hän tämä lop­pu täs­tä jo menee! A.K. Arkala


Teks­ta­rit

Ehdot­to­mas­ti kaik­ki Iin kun­nas­sa ole­vat ladut on saa­ta­va yhteis­käyt­tö­alueik­si. Onhan se eriar­vois­ta­vaa, ettei­vät käve­li­jät ja pyö­räi­li­jät saa tal­loa latu­ja muu­al­la kuin ns. Tasa­maan ladul­la. Myös mopoi­li­joi­den hyväk­sy­mis­tä rei­teil­le lie­nee har­kit­ta­va, kelk­kai­li­jat ovat ilah­dut­ta­vas­ti omak­su­neet yhteis­käy­tön jo vuo­sia sitten. Tasa-arvoi­nen kou­lu­tus kuu­luu kaikille

Suo­mi on kuu­lui­sa sii­tä, että meil­lä on mah­dol­li­suus kou­lut­taa itse­ään sosi­aa­li­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta riip­pu­mat­ta. Nykyi­sen hal­li­tuk­sen toi­mes­ta meil­le on teh­ty oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen, joka on toi­me­na his­to­rial­li­nen. Samal­la myös toi­sen asteen opin­nois­ta tuli mak­sut­to­mia. Tavoit­tee­na täl­lä on tur­va­ta kai­kil­le perus­kou­lun päät­tä­neil­le tar­vit­ta­vat tai­dot pär­jä­tä elä­mäs­sään. Kuten ennen­kin suo­ma­lai­sen kou­lu­tuk­sen his­to­rias­sa, tätä­kin tasa-arvoi­seen oppi­mi­seen liit­ty­vää uudis­tus­ta vas­tus­ti poliit­ti­nen oikeisto. 


Kolum­ni: Poh­jois-Nor­ja on nähtävä

Jos halu­aa näh­dä Suo­men luon­nos­ta poik­kea­via mai­se­mia, kan­nat­taa läh­teä Poh­jois-Nor­jaan, tark­kaan ottaen Suo­men ylä­puo­lel­le, jos­sa on Jää­me­ri, vuo­no­ja, jää­ti­köi­tä ja lumi­huip­pui­sia vuo­ria. Tut­tua siel­lä voi­vat olla suo­ma­lais­pe­räi­set kvee­nit sekä saa­me­lai­set molem­mil­le mail­le sekä loheen ja poroon liit­ty­vät asiat.Asuk­kai­ta kuul­ta­va tuulivoimahankkeissa

Kun­tien rai­teil­la käy kova kuhi­na ja kun­nan­ta­lo­jen ovet käy­vät tiu­haan, nyt on juok­suai­ka. Moni­kan­sal­lis­ten tuu­li­voi­mayh­tiöi­den tum­ma­pu­kui­set nah­ka­salk­ku­mie­het ja jak­ku­pu­ku­nai­set käy­vät supi­se­mas­sa kun­na­ni­sien ja ‑äitien kor­viin lupauk­sia edus­ta­mien­sa yhtiöi­den tuu­li­voi­ma­puis­to­jen erin­omai­suu­des­ta ja mahtavuudesta. 


Mah­ta­vaa menes­tys­tä Ylikiiminkiin

Olim­me ystä­vän­päi­vä­nä 14.2.2023 kil­pai­le­mas­sa ToolCamp-kil­pai­lus­sa Oulun yli­opis­tol­la. Osal­lis­tuim­me kil­pai­luun STEAM-pro­jek­til­lam­me, jota olim­me työs­tä­neet kou­lus­sa ennen jou­lua. ToolCamp on Oulun suu­rin STEAM-tapah­tu­ma, jos­sa oulu­lai­set lap­set ja nuo­ret rat­kai­si­vat ajan­koh­tai­sia haas­tei­ta liit­tyen rau­haan, luon­toon ja energiaan.