Suur­pe­to­ky­se­lyn tulok­sia ja tule­via suuntaviivoja

Suo­men Riis­ta­kes­kus myön­si luvan tam­mi­kuus­sa 2021 pihois­sa pyö­ri­neen susi­lau­man kan­nan­hoi­dol­li­seen met­säs­tyk­seen Kuh­mon Sau­na­jär­vel­lä. Poh­jois- Suo­men hal­lin­to-oikeus mää­rä­si luvan täy­tän­töön­pa­no­kiel­toon Luon­non­suo­je­lu­lii­ton vali­tuk­sen pohjalta.

Vuo­sit­tai­nen kar­hun­met­säs­tys peruun­tui kah­den eri Luon­non­suo­je­lu­lii­ton valit­taes­sa luvis­ta elo­kuus­sa 2022. Kak­si kuu­kaut­ta myö­hem­min Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus arvioi asi­aa uudel­leen ja tote­si, ettei Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen pää­tök­sen kar­hun kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä täy­tän­töön­pa­noa ole enää syy­tä pitää kiel­let­ty­nä. Met­säs­tys­tä ei kui­ten­kaan aloi­tet­tu, kos­ka valoi­sa aika oli jo vähen­ty­nyt ja kar­hut alkoi­vat jo vetäy­tyä talviunille.

Kuh­mon suur­pe­to­työ­ryh­mä teet­ti kun­ta­lais­ky­se­lyn suur­pe­dois­ta, vas­tauk­sia saa­tiin yli 1 000 kpl. Vas­tan­neis­ta 81,3% koki susia ole­van lii­kaa Kuh­mon alu­eel­la. Kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tä­mis­tä kan­nat­ti 55,6% vas­tan­neis­ta ja poik­keus­lu­val­lis­ta met­säs­tä­mis­tä 26.2%. 70,7% vas­tan­neil­le on ollut hait­taa suur­pe­dois­ta arkie­lä­mäs­sä ja 25,5% koki pel­kää­vän­sä niitä.

Vas­taa­jis­ta 81% näki hai­tal­li­sek­si valo­ku­vaus­ko­ju­jen ympä­ril­lä ole­vat haas­ka­ruo­kin­ta­pai­kat, jot­ka tar­joa­vat hel­pon ate­rian pedoil­le. Voi­daan tode­ta, että esim. suden jou­tues­sa ero­te­tuk­si lau­mas­ta, sen ruo­an han­kin­ta vai­keu­tuu ja se hakeu­tuu asu­tus­ten lähis­töl­le, jol­loin per­hei­den koi­rat ovat vaarassa.

Tie­to­kir­jai­li­ja ja valo­ku­vaa­ja Ant­ti Haa­ta­ja ker­toi Ylen Aamu tv:n haas­tat­te­lus­sa 10.1.2023 las­ke­neen­sa sudel­le mark­ki­na-arvon, jon­ka mukaan yhden suden tuot­to hii­len­si­don­nas­sa on 270 000€ vuo­des­sa. Toi­set vie­lä luo­vem­mal­la mie­li­ku­vi­tuk­sel­la varus­te­tut puhu­vat mil­joo­nis­ta euroista.

Kuin­ka kau­an mei­dän har­vaan asu­tun seu­dun asuk­kai­den tulee kes­tää tätä todel­li­suu­des­ta vie­raan­tu­nut­ta aate­maa­il­maa? Toi­sil­le täs­sä on kysy­mys elin­kei­nos­ta, toi­sil­le har­ras­tuk­ses­ta. Lam­po­la on jou­tu­nut lopet­ta­maan toi­min­tan­sa peto­va­hin­ko­jen vuok­si, met­säs­tä­jät eivät voi toteut­taa har­ras­tus­taan koi­rien kans­sa (vuo­des­ta 2000 läh­tien susi on tap­pa­nut yli 100 koi­raa Kuh­mos­sa) ja met­säs­tys­mat­kai­lu kär­sii. Kun susi näyt­täy­tyy suu­rem­man kau­pun­gin lie­peil­lä, löy­tyy poik­keus­lu­pa täl­lai­sen yksi­lön koh­dal­la välittömästi.

Toi­sin kuin väi­te­tään, niin Suo­men suur­pe­to­po­li­tii­kas­ta ei pää­tä EU, vaan me itse kan­sal­li­ses­ti. Jos tulen vali­tuk­si kevääl­lä valit­ta­vaan edus­kun­taan, niin teen kaik­ke­ni suur­pe­to­jen kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­sek­si ja kan­nan­hoi­dol­li­sis­ta luvis­ta valit­ta­mi­sen estä­mi­sek­si lail­la. Lain­sää­dän­töä tulee muut­taa myös haas­ka­ruo­kin­nan osal­ta suur­pe­to­jen luon­tai­sen ihmi­sar­kuu­den varmistamiseksi.

Erä- ja koi­ra­har­ras­tuk­sen, sekä tur­val­li­sem­man Suo­men puolesta.

Mik­ko Pol­vi­nen, edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, Oulun vaa­li­pii­ri, Kuh­mo, Perussuomalaiset