Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Jus­si Arponen

Jussi Arponen on jääliläinen Liike Nytin ehdokas.

Nimi: Jus­si Arponen.

Ikä: 40.

Puo­lue: Lii­ke Nyt.

Asuin­paik­ka: Jääli.

Per­he­suh­teet: Vai­mo ja tytär.

Ammat­ti: Yrittäjä.

Har­ras­tuk­set: Koi­ran kans­sa lenkkeily.

Mot­to: Työ teki­jään­sä kiittää.

Mitä haluat las­tem­me kou­lus­sa oppi­van, pitää­kö las­ke­vas­ta Pisa-menes­tyk­ses­tä olla huolissaan?

Ope­tus­suun­ni­tel­maan pitäi­si lisä­tä talous- ja yri­tys­tie­tout­ta sekä tun­ne­tai­to­jen ope­tus­ta. Pisa-tulok­sis­ta tulee olla huo­lis­saan, ja opet­ta­jil­le tar­vi­taan lisä­tie­tout­ta esi­mer­kik­si nep­sy-lap­sien koh­taa­mi­ses­ta. Luok­ka­ko­ko­ja pitää pie­nen­tää, ja inkluusion mer­ki­tyk­ses­tä ope­tuk­ses­sa keskustella.

Mil­lai­nen Nato-maa Suo­mes­ta pitäi­si tulla?

Suo­mes­ta pitää tul­la Naton täy­si­val­tai­nen jäsen. Jat­kos­sa­kin mei­dän täy­tyy pitää huo­li oman puo­lus­tus­ky­vyn riit­tä­vyy­des­tä sekä saa­da vah­va ja ammat­ti­tai­toi­nen edus­tus Natoon. Naton vai­ku­tuk­set ulko‑, tur­val­li­suus- ja puo­lus­tus­po­li­tiik­kaan ovat mer­kit­tä­viä, joten pidän tär­keä­nä vah­van edus­tuk­sen saa­mis­ta Natoon.

Mit­kä ovat tär­keim­piä toi­mia ilmas­ton­muu­tok­sen hillitsemiseksi?

Tasai­sen jat­ku­va­na pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen sekä hii­li­nie­luis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Tämä on glo­baa­li ongel­ma, jota Suo­mi ei pys­ty yksin ratkaisemaan.

Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen edes syytä?

Kun­nat voi­vat vai­kut­taa aluei­den elin­voi­mai­suu­teen kaa­voit­ta­mal­la ja pal­ve­lu­verk­ko­rat­kai­suil­la. Moni­puo­lis­ten asui­nym­pä­ris­tö­jen yllä­pi­to on rik­kaus, jos­ta ei tule luopua.

Mikä on tär­kein kon­kreet­ti­nen inves­toin­ti tai han­ke Oulun vaa­li­pii­ris­sä, jon­ka toteu­tu­mi­seen haluat vaikuttaa?

Kak­sois­rai­teen ete­ne­mi­nen sekä Kuusa­mon­tien laa­jen­nus. Laa­jem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa Poh­joi­nen ohjel­ma tulee saa­da seu­raa­vaan hallitusohjelmaan.

Tar­vi­taan­ko Suo­mes­sa työ­voi­maa ulko­mail­ta? Miten perus­te­let kantasi.

Suu­rin vaje täl­lä het­kel­lä työ­voi­mas­ta on sote-pal­ve­luis­sa sekä opet­ta­jis­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. Näi­tä ei pys­ty­tä täy­sin rat­ko­maan ulko­mai­sel­la työ­voi­mal­la, vaan alo­jen hou­kut­te­le­vuut­ta pitää saa­da lisät­tyä. Ikään­ty­vän väes­tön myö­tä tulem­me tar­vit­se­maan myös työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa niin huip­puo­saa­jien, kuin perus­duu­na­rei­den­kin osalta.

Uskot­ko, että sote-uudis­tuk­sel­la tur­va­taan pal­ve­lut tasa­ver­tai­ses­ti kaikille?

Sote-uudis­tuk­sel­la kyl­lä tur­va­taan tasa­ver­tai­set pal­ve­lut kai­kil­le, mut­ta sii­nä tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­teen riit­tä­väl­lä resurs­soin­nil­la ja pal­ve­lui­den kattavuudella.

Miten ehkäis­tä eri vähem­mis­tö­jen syrjintää?

Läh­tö­koh­tai­ses­ti yhden­ver­tai­suus­la­ki kiel­tää syr­jin­nän. Syr­jin­tään tulee puut­tua välit­tö­mäs­ti, sen eteen tulee teh­dä ennal­taeh­käi­syä sekä kehit­tää toi­mia, jot­ta yhden­ver­tai­suus yhteis­kun­nas­sa toteutuisi.

Mikä on vaa­li­bud­jet­ti­si? Ket­kä rahoit­ta­vat kampanjaasi?

Vaa­li­bud­jet­ti­ni on 5000 euroa ja mak­san sen koko­naan itse.

Miten val­tion­ve­lan kas­vu saa­tai­siin taittumaan?

Seu­raa­van hal­li­tuk­sen tulee ottaa tiu­kas­ti talou­den ohjak­set käsiin­sä. Sopeu­tuk­sia voi­daan teh­dä läpi jul­ki­sen sek­to­rin ilman, että lei­ka­taan kou­lu­tuk­ses­ta tai sote-pal­ve­luis­ta. Talous­kas­vuun tulee panos­taa teke­mäl­lä yrit­tä­mi­ses­tä ja työl­lis­tä­mi­ses­tä houkuttelevampaa.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ