Sote-krii­si rat­kais­taan rahalla

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­set, ter­vey­den ja hyvin­voin­nin puo­les­ta tais­te­le­via san­ka­rei­ta vai ahnei­ta kis­ku­rei­ta, jot­ka vaa­ti­muk­sil­laan kaa­ta­vat Suo­men val­tion­ta­lou­den? Han­ka­la sanoa, kun ylei­nen mie­li­pi­de näyt­tää muut­tu­van her­käs­ti lai­das­ta toi­seen val­lit­se­vas­ta tilan­tees­ta riippuen.

Sote-alal­la pit­kään kyte­nyt krii­si on roi­hah­ta­nut kun­non liek­kei­hin. Työ­voi­ma­pu­la ei rat­kea vain kou­lu­tus­paik­ko­ja lisää­mäl­lä, jos osaa­vat ammat­ti­lai­set nos­ta­vat kyt­kin­tä. Työn­te­ki­jät on vih­doin näh­tä­vä osa­na rat­kai­sua, eikä osa­na ongel­maa. Kou­lu­te­tut ammat­ti­lai­set eivät ole pel­käs­tään kulue­rä vaan voi­ma­va­ra ja resurs­si, joka tuot­taa tähän yhteis­kun­taan ter­veyt­tä ja hyvinvointia.

Hoi­ta­jia välit­tä­viä rek­ry­fir­mo­ja on alka­nut ilmes­tyä kuin sie­niä sateel­la, ja vaki­tui­nen hen­ki­lös­tö irti­sa­noo itsen­sä siir­tyen keik­ka­töi­hin parem­man pal­kan ja työ­vuo­roi­hin vai­kut­ta­mi­sen peräs­sä. Mie­les­tä­ni oli­si pal­jon fik­sum­paa mak­saa fir­mo­jen väli­tys­palk­kioi­den sijas­ta parem­paa palk­kaa suo­raan omil­le työntekijöille.

Toki koval­la­kaan pal­kal­la työ­tä ei jak­sa teh­dä, ellei­vät työ­olo­suh­teet ja resurs­sit ole kun­nos­sa. Työ uuvut­taa, jos sitä jou­tuu teke­mään jat­ku­vas­ti omaa­tun­to­aan ja moraa­li­aan vas­taan. Työn­te­ki­jöi­tä on lii­an vähän ja teh­tä­vät on jaet­tu huo­nos­ti eri ammat­ti­ryh­mien välil­lä. Ajat­te­len, että oli­si kan­nat­ta­vaa kokeil­la viik­ko­työ­ajan lyhen­tä­mis­tä jul­ki­sel­la sote-sek­to­ril­la. Lyhyem­pi työ­ai­ka lisää työs­sä jak­sa­mis­ta ja voi­si hou­kut­taa alal­ta läh­te­nei­tä ammat­ti­lai­sia palaa­maan. Palk­kaa työ­ajan lyhen­nys ei saa laskea.

Sote-ala on niin syväl­lä krii­sis­sä osaa­ja­pu­lan kans­sa, että meil­lä on kään­net­tä­vä kaik­ki mah­dol­li­set kivet rat­kai­sun löy­tä­mi­sek­si, mut­ta mikään rat­kai­su ei syn­ny ilman riit­tä­vää rahoi­tus­ta. Olem­me mui­ta poh­jois­mai­ta jäl­jes­sä sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen rahoi­tuk­ses­sa – ali­re­sur­soin­nin on nyt loputtava.

Saa­ra Kar­ja­lai­nen, sai­raan­hoi­ta­ja. edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, Vasem­mis­to­liit­to, Kajaani