Vas­taus val­tuus­toa­loit­tei­siin: Oulun kau­pun­ki ei pys­ty vai­kut­ta­maan säh­kön hintaan

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sai­ja Hyvö­sen (ps.) ja mui­den alle­kir­joit­ta­mas­sa val­tuus­toa­loit­tees­sa esi­tet­tiin, että Oulun Ener­gia ja sen omis­ta­ja Oulun kau­pun­ki sel­vit­tä­vät, voi­daan­ko Oomi Ener­gian omis­ta­jaoh­jauk­sen kaut­ta vai­kut­taa oulu­lai­siin koti­ta­louk­siin ja yri­tyk­siin myy­tä­vän säh­kön hin­nan koh­tuul­lis­ta­mi­seen. Hin­taa voi­tai­siin koh­tuul­lis­taa esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä Oulun Ener­gial­le tule­via myyn­ti­voit­to­ja siten, että säh­kön kulut­ta­ja­hin­nal­le ase­te­taan koh­tuul­li­nen hintakatto.

Myös Mik­ko Rau­das­kos­ki (vas.) kysyi jät­tä­mäs­sään val­tuus­toa­loit­tees­sa, mitä eri mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la on vai­kut­taa Oulun Ener­gia Oy:n myyn­nin hin­taan asiak­kail­leen tai miten Oulun Ener­gia voi tar­vit­taes­sa irtau­tua Oomin jäse­nyy­des­tä, mikä­li Oomis­ta ei ole talou­del­lis­ta hyö­tyä Oulun Ener­gian omis­ta­jil­le. Molem­mat val­tuus­toa­loit­teet jätet­tiin vii­me vuo­den lopulla.

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus tote­si maa­nan­tain kokouk­ses­sa anta­mas­saan vas­tauk­ses­sa, että kau­pun­ki ei pys­ty vai­kut­ta­maan säh­kön hin­taan, kos­ka Oulun Ener­gia ei myy säh­köä vähit­täis­asiak­kail­le ja hin­nat mää­räy­ty­vät mark­ki­noil­la. Oulus­sa säh­köä kulu­te­taan noin 2,5 terawat­ti­tun­tia vuo­des­sa ja Oulun Ener­gia tuot­taa noin 1,1 terawat­ti­tun­tia vuo­des­sa, joten Oulus­sa­kin ollaan pit­käl­ti säh­kö­mark­ki­noi­den varas­sa. Kaik­ki kau­pun­ki­lai­set eivät myös­kään ole Oulun Ener­gian ver­kon pii­ris­sä, vaan kau­pun­gin alu­eel­la toi­mii mui­ta­kin sähkönjakeluyhtiöitä.

Oulun Ener­gian puo­les­ta säh­kön myy kulut­ta­jil­le val­ta­kun­nal­li­ses­ti toi­mi­va Oomi, jos­ta Oulun Ener­gia on yksi monis­ta Oomin omis­ta­jis­ta 23,9 pro­sen­tin osuu­del­la. Mer­kit­tä­vää pää­tös­val­taa Oomis­sa käyt­tä­vät myös Van­taa, Lah­ti ja Pori. Oomi on perus­tet­tu, kos­ka sil­lä on isom­pa­na toi­mi­ja­na parem­mat edel­ly­tyk­set menes­tyä vah­vas­ti kil­pail­luil­la säh­kön­myyn­ti­mark­ki­noil­la ja hal­li­ta riskejä.

Oulun kau­pun­gil­la tai Oulun Ener­gial­la yhte­nä Oomin omis­ta­ja­na ei ole mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa yhtiön hin­noit­te­lu­pää­tök­siin eikä siten myös­kään hin­ta­ka­ton aset­ta­mi­seen. Tal­vel­la 2023 pörs­si­säh­kön hin­ta on las­ke­nut mer­kit­tä­väs­ti ja lukuis­ta säh­kö­myy­jät ovat tie­dot­ta­neet tule­vis­ta säh­kön myyn­ti­hin­to­jen las­ke­mi­ses­ta. Val­tio on päät­tä­nyt useis­ta talou­del­li­sis­ta tuki­toi­mis­ta säh­kö­las­ku­jen helpottamiseksi.

Kau­pun­gin­hal­li­tus tote­aa, että Oomin omis­ta­mi­ses­ta on hyö­tyä Oulun Ener­gial­le. Oomi on perus­tet­tu, kos­ka sil­lä on isom­pa­na toi­mi­ja­na parem­mat edel­ly­tyk­set menes­tyä vah­vas­ti kil­pail­luil­la säh­kön­myyn­ti­mark­ki­noil­la ja hal­li­ta ris­ke­jä. Vuon­na 2022 pie­niä säh­kön­myyn­tiyh­tiöi­tä on men­nyt kon­kurs­siin, mikä on aiheut­ta­nut haas­tei­ta nii­den asiakkaille.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ