Perin­tei­sen tyy­lin tupail­ta veti väkeä

Noora Huotari (seisomassa oikealla) esitteli Sampolan kahvioon kokoontuneille keskustelijoille kansanedustajaehdokas Olga Oinas-Panuman, joka saikin paikalla olijoilta varsin tiukkoja evästyksiä asioista, joihin tulisi parannusta saada.Noora Huotari (seisomassa oikealla) esitteli Sampolan kahvioon kokoontuneille keskustelijoille kansanedustajaehdokas Olga Oinas-Panuman, joka saikin paikalla olijoilta varsin tiukkoja evästyksiä asioista, joihin tulisi parannusta saada.

Oijär­ven nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­le Sam­po­laan kokoon­tui vii­me sun­nun­tai­na rei­lut kak­si­kym­men­tä hen­keä kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta sekä kuu­le­maan, miten kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas Olga Oinas-Panu­ma hei­dän esit­tä­mi­ään aihei­ta kom­men­toi. Pai­kal­la olleet piti­vät tilai­suu­den kerää­mää ylei­sö­mää­rää var­sin hyvä­nä pie­nel­le kyläl­le, oli­han kuu­li­joi­ta saa­pu­nut Iitä myöten.

Tilai­suu­des­sa kes­kus­tel­tiin muun muas­sa säh­kön hin­nas­ta ja ‑tuo­tan­nos­ta, tuu­li­voi­ma­lois­ta ja met­sä­ta­lou­des­ta, nousi­pa puhei­siin maa­han­muut­to­kin seu­rauk­si­neen. Ajan­koh­tai­sek­si koet­tiin myös ter­vey­den­huol­to, mikä askar­rut­taa eten­kin iäk­kääm­pää väes­töä. Eri­tyis­tä huol­ta herät­tä­väk­si moni vart­tu­neem­pi kan­sa­lai­nen kokee tuo­reen hyvin­voin­tia­lu­een suun­nit­te­le­mat vuo­deo­sas­to­jen sul­ke­mi­set, kun jo Oulun­kaa­ren aika­na ovat useat Iin ja Kui­va­nie­men alueil­la asu­vat poti­laat pää­ty­neet hoi­det­ta­vik­si esi­mer­kik­si Uta­jär­vel­le saakka.

Oulun­kaa­ren koti­sai­raan­hoi­don toi­min­ta puo­les­taan sai osal­lis­tu­jil­ta myös kii­tos­ta, kun vaik­ka­pa veri­ko­kei­den otto tai suo­nen­si­säi­nen anti­bioot­ti­hoi­to on pys­tyt­ty hoi­ta­maan asiak­kaan kotio­lois­sa. Kotiin tar­jot­ta­vien pal­ve­lui­den toi­vo­taan­kin jat­ku­van vähin­tään saman­ta­soi­si­na myös hyvin­voin­tia­lu­een toi­min­nan pääs­tyä vauhtiin.

EU:n tahol­ta esi­te­tyt pyr­ki­myk­set puut­tua suo­ma­lais­ten yksi­tyis­met­sien käyt­töön tyr­mät­tiin Oijär­ven kes­kus­te­lus­sa täy­sin. Toi­saal­ta ylei­sön pii­ris­sä herät­ti kui­ten­kin poh­din­taa met­sien uudis­ta­mis­vel­voi­te hak­kui­den jäl­keen. Sen tiu­ken­ta­mi­nen saat­tai­si olla monen mie­les­tä tar­peen puus­ton uudis­tu­mi­sen vauh­dit­ta­mi­sek­si, sil­lä nykyi­sel­lään vel­voi­te on muu­tet­tu suositukseksi.

– Kun kan­sa kes­kit­tyy kau­pun­kei­hin, eikä enää asu­ta sii­nä met­säi­ses­sä ympä­ris­tös­sä, ei myös­kään ymmär­re­tä met­sän pääl­le muu­ta kuin tulo­nä­kö­kul­ma, eli ei sen väliä mitä met­säl­le hak­kuun jäl­keen tapah­tuu, kun­han rahaa tulee. Sik­si­kin uudis­ta­mis­vel­voi­te oli­si tar­peen, kärjistettiin.

Myös­kään Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen hii­li­nie­lu­las­kel­mat eivät kes­kus­te­luun osal­lis­tu­nei­ta met­sä­no­mis­ta­jia vakuut­ta­neet. Yhtäk­kis­tä romah­dus­ta nie­lu­jen mää­räs­sä pidet­tiin epä­to­den­nä­köi­se­nä sekä koea­lo­ja, joil­ta tulok­set on mitat­tu, lii­an pene­nä otantana.

Kes­kei­sek­si kes­kus­te­lu­nai­heek­si nousi­vat Oijär­vel­lä lisäk­si nuo­ret, joi­den haas­teet opis­ke­lus­sa ja työl­lis­ty­mi­ses­sä haja-asu­tusa­lueil­la var­sin vah­vas­ti koe­taan. Haus­sa on ruo­hon­juu­ri­ta­son tuki ja tur­va, jot­ta nuo­ret pys­ty­vät käy­mään kou­lun­sa loppuun.

– Yhteis­kun­nan pitäi­si tukea opis­ke­le­vaa nuor­ta niin, että hän pär­jää opis­ke­lus­saan. Kaik­kia ei voi lait­taa samaan muot­tiin, mut­ta sil­ti kaik­kien pitäi­si sopi­vaa tukea saa­da, myös mie­len­ter­veys­ky­sy­myk­sis­sä. Tilan­ne pitäi­si myös saa­da sel­lai­sek­si, ettei nuo­ren tar­vit­se vel­ka­ra­hal­la opis­kel­la, nähtiin.

Kou­lu­tus­jär­jes­tel­män vaa­ti­vuus huo­mioi­tiin niin ikään sekä se, kuin­ka tar­kas­ti Kela val­voo opis­ke­li­joi­den tulo­ja ja kuin­ka kärk­kääs­ti perii tukia takai­sin, jos tulo­ra­jat ylit­ty­vät. Myös työ­elä­män vaa­ti­mus­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta pidet­tiin nuor­ten koh­dal­la tur­han anka­ra­na, koke­mus­ta kun ei monel­le­kaan ehdi opis­ke­luai­ka­na kart­tua työ­har­joit­te­lua enempää.

– Opis­ke­le­maan läh­te­mi­nen­kin lak­kaa nuo­rel­la kiin­nos­ta­mas­ta, jos tie­tää val­miik­si, ettei ilman opin­to­lai­naa pär­jää, kom­men­toi­tiin aihetta.

Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mis­ta kah­dek­saan­tois­ta ikä­vuo­teen pidet­tiin ylei­ses­ti hyvä­nä rat­kai­su­na, vaik­ka pien­ten kylien nuo­ret opis­ke­lun takia jou­tu­vat usein koto­aan muut­ta­maan jo ylä­kou­lun jälkeen.

– Ennal­taeh­käi­se­vää työ­tä niin nuor­ten kuin vart­tu­neem­pien­kin hyvin­voin­nin eteen kai­va­taan myös pie­nil­lä kylil­lä, halusi­vat kes­kus­te­lun osal­lis­tu­jat lopuk­si nuor­ta kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas­ta evästää.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ