Perin­tei­sen tyy­lin tupail­ta veti väkeä

Oijär­ven nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­le Sam­po­laan kokoon­tui vii­me sun­nun­tai­na rei­lut kak­si­kym­men­tä hen­keä kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta sekä kuu­le­maan, miten kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas Olga Oinas-Panu­ma hei­dän esit­tä­mi­ään aihei­ta kom­men­toi. Pai­kal­la olleet piti­vät tilai­suu­den kerää­mää ylei­sö­mää­rää var­sin hyvä­nä pie­nel­le kyläl­le, oli­han kuu­li­joi­ta saa­pu­nut Iitä myöten.

Lue lisää

Ase­ma­kaa­van muu­tos voi­maan Jää­lin Rantakujalla

Ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko Jää­lin Ran­ta­ku­jal­la, Jää­lin majan lähei­syy­des­sä, on kuu­lu­tet­tu astu­maan voi­maan 3. maa­lis­kuu­ta. Hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si kaa­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen vii­me syys­kuus­sa, jon­ka jäl­keen vali­tus­lu­paa yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan pää­tök­ses­tä oli haet­tu edel­leen kor­keim­paan hal­lin­to-oikeu­teen. Vali­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen kor­kein hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si hel­mi­kuun lopussa.


Minä uskon Poh­jois-Suo­meen, uskot­han sinäkin

Kevään edus­kun­ta­vaa­lit lähes­ty­vät ja ehdok­kaat kier­tä­vät kent­tää omien vaa­li­tee­mo­jen­sa ja tuki­jouk­ko­jen­sa kans­sa. Meil­lä Pudas­jär­vi­sil­lä on päte­vä ehdo­kas vaa­lei­hin Olga Oinas-Panu­ma ja hänes­sä on aines­ta aja­maan koko Poh­jois-Suo­men asioi­ta eduskunnassa. 


Vas­taus val­tuus­toa­loit­tei­siin: Oulun kau­pun­ki ei pys­ty vai­kut­ta­maan säh­kön hintaan

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sai­ja Hyvö­sen (ps.) ja mui­den alle­kir­joit­ta­mas­sa val­tuus­toa­loit­tees­sa esi­tet­tiin, että Oulun Ener­gia ja sen omis­ta­ja Oulun kau­pun­ki sel­vit­tä­vät, voi­daan­ko Oomi Ener­gian omis­ta­jaoh­jauk­sen kaut­ta vai­kut­taa oulu­lai­siin koti­ta­louk­siin ja yri­tyk­siin myy­tä­vän säh­kön hin­nan koh­tuul­lis­ta­mi­seen. Hin­taa voi­tai­siin koh­tuul­lis­taa esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä Oulun Ener­gial­le tule­via myyn­ti­voit­to­ja siten, että säh­kön kulut­ta­ja­hin­nal­le ase­te­taan koh­tuul­li­nen hintakatto.

Myös Mik­ko Rau­das­kos­ki (vas.) kysyi jät­tä­mäs­sään val­tuus­toa­loit­tees­sa, mitä eri mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la on vai­kut­taa Oulun Ener­gia Oy:n myyn­nin hin­taan asiak­kail­leen tai miten Oulun Ener­gia voi tar­vit­taes­sa irtau­tua Oomin jäse­nyy­des­tä, mikä­li Oomis­ta ei ole talou­del­lis­ta hyö­tyä Oulun Ener­gian omis­ta­jil­le. Molem­mat val­tuus­toa­loit­teet jätet­tiin vii­me vuo­den lopulla.


Har­taus: Kat­so minua!

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten luin teks­tin, jos­sa äiti ker­toi erääs­tä päi­väs­tä, jol­loin hän oli kah­des­taan oman lap­sen­sa kans­sa. Hän­kin oli tätä ”ruu­tusu­ku­pol­vea”, jon­ka aika kuluu eri­lais­ten ruu­tu­jen ääressä. 


Sote-krii­si rat­kais­taan rahalla

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­set, ter­vey­den ja hyvin­voin­nin puo­les­ta tais­te­le­via san­ka­rei­ta vai ahnei­ta kis­ku­rei­ta, jot­ka vaa­ti­muk­sil­laan kaa­ta­vat Suo­men val­tion­ta­lou­den? Han­ka­la sanoa, kun ylei­nen mie­li­pi­de näyt­tää muut­tu­van her­käs­ti lai­das­ta toi­seen val­lit­se­vas­ta tilan­tees­ta riippuen.


Suur­pe­to­ky­se­lyn tulok­sia ja tule­via suuntaviivoja

Suo­men Riis­ta­kes­kus myön­si luvan tam­mi­kuus­sa 2021 pihois­sa pyö­ri­neen susi­lau­man kan­nan­hoi­dol­li­seen met­säs­tyk­seen Kuh­mon Sau­na­jär­vel­lä. Poh­jois- Suo­men hal­lin­to-oikeus mää­rä­si luvan täy­tän­töön­pa­no­kiel­toon Luon­non­suo­je­lu­lii­ton vali­tuk­sen pohjalta.