Päät­tä­jäl­tä: Vaa­li­mak­ka­raa ja aatetta

Kaa­ri­na Torro.

”Mil­lon te tuut­ta taas mak­ka­raa tar­ju­aan kau­pal­le?” Näin kysyi ker­ran eräs kylä­läi­nen. No, nyt sitä on taas tar­jol­la pit­kin poi­kin Suo­men maa­ta. Ja pal­jon muutakin.

Mut­ta mikä sinul­le on tär­kein­tä näis­sä kam­pan­ja­ti­lai­suuk­sis­sa? Moni käy kerää­mäs­sä pöy­dil­tä tar­jot­ta­vat ja hyvä että ter­veh­tii ehdo­kas­ta tai tuki­ryh­mää, sal­lit­tua tämä­kin! Sit­ten on onnek­si nii­tä, jot­ka aidos­ti ovat kiin­nos­tu­neet ehdok­kaan aja­tuk­sis­ta. Miet­ti­vät vie­lä ketä mah­dol­li­ses­ti äänes­tä­vät, luot­taa­ko sii­hen tut­tuun ja tur­val­li­seen vai roh­ke­ni­si­ko äänes­tää uut­ta ehdo­kas­ta? Onko ehdo­kas aidos­ti sano­jen­sa taka­na vai lupai­lee­ko yhdek­sän hyvää ja kym­me­nen kau­nis­ta pääs­täk­seen Arka­dian­mäel­le? Sepä se onkin mie­len­kiin­toi­nen asia.

Mikä sit­ten avuk­si ehdok­kaan valin­taan? Tot­ta kai tun­net­ta­vuus on yksi, sil­loin jo tie­tää miten ehdo­kas toi­mii. Mut­ta juu­ri nämä kam­pan­ja­ta­pah­tu­mat ja vaa­li­ko­neet­kin ovat avuk­si ehdok­kaan etsi­mi­ses­sä. Lisäk­si voi tutus­tua ehdok­kaa­seen koti­si­vu­jen kaut­ta, sel­vit­tää onko muka­na pää­tök­sen­teos­sa jo täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si edus­kun­nas­sa, kun­nan tai kau­pun­gin luot­ta­mus­toi­mis­sa tai Poh­teel­la. Miten on teh­tä­vis­sään onnistunut?

Nyt kun en itse ole ehdol­la, niin on ollut todel­la mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta vaa­li­to­hi­naa taus­tal­ta, olen kyl­lä erään ehdok­kaan tuki­ryh­mä­läi­se­nä. Täy­tyy myön­tää, että hiki tulee jo kam­pan­join­tia seu­ra­tes­sa. Kaik­ki alkaa ehdok­kaak­si suos­tu­mi­ses­ta, tämä osuus käyn­nis­tyy todel­la hyvis­sä ajoin. Hyvä jos edel­li­set vaa­lit on käy­ty, kun kat­se suun­na­taan jo seu­raa­viin. Sit­ten perus­te­taan tuki­ryh­mä, sil­lä on edus­kun­ta­vaa­leis­sa todel­la suu­ri mer­ki­tys. Tuki­ryh­män teke­mä työ ehdok­kaan­sa taus­tal­la on todel­la mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja tärkeää.

Jako­ma­te­ri­aa­lin han­kin­ta ja jaet­ta­vak­si teke­mi­nen ja kam­pan­join­nit ehdok­kaan kans­sa ympä­ri pitä­jää vie pal­jon aikaa, kai­ken muun arjen työn lisäk­si. Vapaa­eh­toi­ses­ti, toi­sen puo­les­ta. Uskon, että jokai­nen tekee sen sik­si, kos­ka halu­aa saa­da oman, par­haan ehdok­kaan päät­tä­mään Suo­men ja meil­le tär­keän alu­een Poh­joi­sen Suo­men asioista.

Todel­la suu­ri mer­ki­tys on myös vaa­li­ra­hoi­tuk­sel­la. Sen kerää­mi­ses­sä hyvät ver­kos­tot ja myös tuki­ryh­män ver­kos­tot ovat todel­la suu­res­sa roo­lis­sa. Varain­han­kin­taa teh­dään toki muu­ten­kin. Voi olla kirp­pis­pöy­tää, arpa­jai­sia, eri­lai­sia tapah­tu­mia. Mai­nos­tus ”somes­sa” on nykyi­sin todel­la suu­res­sa mer­ki­tyk­ses­sä, ja ehdot­to­mas­ti tär­keä roo­li on myös perin­tei­sil­lä lehtimainoksilla!

Leh­det ovat­kin jäl­leen laa­ti­neet hyviä mai­nos­kam­pan­ja­pa­ket­te­ja ehdok­kail­le. On myös todel­la hie­noa, että on laa­jat ilmais­nu­me­ro­ja­ke­lut esi­mer­kik­si juu­ri mei­dän pai­kal­lis­leh­del­lä Ran­ta­poh­jal­la. Kii­tos siitä.

Paras­ta antia omas­ta mie­les­tä­ni antaa juu­ri kam­pan­ja­ta­pah­tu­mat ja ne gril­li­kier­tu­eet, niin omat kuin puo­lu­een yhtei­set. Sil­lä se ihmis­ten koh­taa­mi­nen ihan ”live­nä” on vaan niin parasta!

Mil­lai­sen edus­kun­nan Suo­mi saa? Mitä ihmi­set arvot­taa? Kuin­ka popu­lis­mi jyrää alleen oikeas­ti hyvät, meil­le kai­kil­le tär­keät asiat? Tämä kaik­ki sel­vi­ää jo aika pian, sil­lä 2.4. on aika lähel­lä! Ennak­ko­ää­nes­tyk­seen alkuun­kin on vain tovi (22.–28.3).

Muis­tat­han että jos sinul­la on vai­keuk­sia pääs­tä äänes­tys­pai­kal­le, voit ilmoit­tau­tua koti­ää­nes­tyk­seen, se tulee teh­dä vii­meis­tään 21.3. Mut­ta ennen tuo­ta var­si­nais­ta ”gran­de fina­lea” eli tulos­päi­vää, nau­ti­taan täs­tä vaa­li­huu­mas­ta ja niis­tä ”ril­li­mak­ka­rois­ta”.

Kyl­lä, vaa­lit ovat ihmis­ten paras­ta aikaa. Vai ovat­ko? Oikein vaa­li­huu­mais­ta kevään jatkoa.

Kaa­ri­na Tor­ro, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Martinniemi/Oulu, SDP