Minä uskon Poh­jois-Suo­meen, uskot­han sinäkin

Kevään edus­kun­ta­vaa­lit lähes­ty­vät ja ehdok­kaat kier­tä­vät kent­tää omien vaa­li­tee­mo­jen­sa ja tuki­jouk­ko­jen­sa kans­sa. Meil­lä Pudas­jär­vi­sil­lä on päte­vä ehdo­kas vaa­lei­hin Olga Oinas-Panu­ma ja hänes­sä on aines­ta aja­maan koko Poh­jois-Suo­men asioi­ta eduskunnassa. 

Olgan tär­kei­tä vaa­li­tee­mo­ja ovat tasa-arvoi­set alu­eet joi­hin kulu­vat kas­vu­kes­kuk­set ja ympä­ris­tö­kun­nat, ter­ve ilmas­to- ympä­ris­tö­po­li­tiik­ka joka voi­daan toteut­taa kur­jis­ta­mat­ta kenen­kään arkea ja ihmis­ten hyvin­voin­tia ja hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta kans­saih­mi­sis­tä huolehtiminen. 

Olgan elä­mä­nar­vot ja juu­ret ovat kas­va­neet Pudas­jär­ven Panu­man kyläl­lä maa­seu­tu­ym­pä­ris­tös­sä koti­ti­lan töi­tä teh­des­sä yhdes­sä yrit­tä­jä­per­heen kans­sa. Hän on kou­lu­tuk­sel­taan huma­nis­tis­tie­tei­den kan­di­daat­ti ja teh­nyt toi­mit­ta­jan töi­tä eri leh­dis­sä opis­ke­lu­jen ohes­sa. Luot­ta­mus­toi­mis­ta voi­daan mai­ni­ta Pudas­jär­ven kau­pun­gin val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja, Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuu­tet­tu ja Kun­ta­lii­ton pien­ten kun­tien neu­vot­te­lu­kun­tien puheenjohtaja. 

Olen kier­tä­nyt Olgan kans­sa maa­kun­nan vaa­li­ta­pah­tu­mis­sa ja hän on osaa kes­kus­tel­la ja puhua asiois­ta kan­san kie­lel­lä ymmär­ret­tä­väs­ti ilman tur­hia koru­lausei­ta. Esiin­ty­mi­nen on luon­te­vaa, vies­tin­tä onnis­tuu suju­vas­ti ja luotettavasti. 

Minä uskon, että Olgas­ta saam­me hyvän kan­san­edus­ta­jan aja­maan maa­kun­tam­me tär­kei­tä asioi­ta ja kehi­tys­hank­kei­ta mei­dän par­haak­si. Tämä vaa­tii mei­dän kaik­kien vank­ku­ma­ton­ta tukea käyt­tä­mäl­lä äänioi­keut­tam­me yli puo­lue­ra­jo­jen äänes­tä­mäl­lä Olgaa eikä vain kohaut­taa olkaa. Minä uskon ja luo­tan Olgaan, luo­tat­han sinäkin. 

Jor­ma Kou­va, Pudas­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­ton 1 vara­pu­heen­joh­ta­ja, yhtei­sö­va­lio­kun­nan puheenjohta