Asuk­kai­ta kuul­ta­va tuulivoimahankkeissa

Kun­tien rai­teil­la käy kova kuhi­na ja kun­nan­ta­lo­jen ovet käy­vät tiu­haan, nyt on juok­suai­ka. Moni­kan­sal­lis­ten tuu­li­voi­mayh­tiöi­den tum­ma­pu­kui­set nah­ka­salk­ku­mie­het ja jak­ku­pu­ku­nai­set käy­vät supi­se­mas­sa kun­na­ni­sien ja ‑äitien kor­viin lupauk­sia edus­ta­mien­sa yhtiöi­den tuu­li­voi­ma­puis­to­jen erin­omai­suu­des­ta ja mahtavuudesta. 

Eri­tyi­sen hyvin näy­te­tään diae­si­tyk­ses­tä se kal­vo, jos­sa ker­ro­taan pal­jon kun­ta saa tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta kipeäs­ti kai­paa­mi­aan veroeu­ro­ja. Tämän jäl­keen kun­ta­päät­tä­jien huu­lia hei­lut­te­lee tuulivoima. 

Äkki­pää­tään voi olla help­po vain nyö­ky­tel­lä näil­le puheil­le. Tosia­sias­sa on nyt se het­ki, kun mei­dän pitäi­si uskal­taa vihel­tää peli poik­ki, ellem­me halua uhra­ta met­siäm­me ulko­mais­ten yhtiöi­den pos­ket­to­man rahan himon edes­sä näi­den tuulivoimareservaateiksi. 

Tuu­li­voi­mayh­tiöt vyö­ryt­tä­vät omia hank­kei­taan täl­lä het­kel­lä sel­lai­sel­la voi­mal­la kun­tiin, ettei tilan­net­ta tosia­sias­sa hal­li­ta aidos­ti edes kun­nis­sa. Kan­sa­lais­ten on täy­sin mah­do­ton­ta käy­dä aitoa kes­kus­te­lua tuu­li­voi­ma­hank­kei­den hyö­dyis­tä ja hai­tois­ta, kun samal­le alu­eel­le koh­dis­tuu useam­pia eri toi­mi­joi­den hank­kei­ta. Mikä­li kun­ta vie­lä käsit­te­lee nämä hank­keet eri vauh­dis­sa eril­lään toi­sis­ta, on kun­ta­lais­ten aito mah­dol­li­suus vai­kut­taa oman eli­nym­pä­ris­tön­sä kehit­tä­mi­seen olematon. 

Jokai­sen kun­nan tuli­si laa­tia avoi­mes­ti omaan kun­taan­sa tuu­li­voi­maoh­jel­ma tai muu vas­taa­va kun­nan tah­to­ti­laa ja kaa­voi­tus­mo­no­po­lia ohjaa­va asia­kir­ja, jon­ka yhtey­des­sä asuk­kail­la oli­si aito mah­dol­li­suus ottaa kan­taa asui­nym­pä­ris­tön­sä kehi­tyk­seen. Vas­ta tämä jäl­keen on vas­tuul­lis­ta tar­kas­tel­la mah­dol­lis­ten hank­kei­den ete­ne­mis­tä. Tätä asi­aa tuli­si tule­vai­suu­des­sa edel­lyt­tää lainsäädännössä. 

Ymmär­rän, että huol­to­var­muu­tem­me ja ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan nimis­sä on tär­ke­ää pääs­tä irti fos­sii­li­sis­ta polt­toai­nei­ta ja hajaut­taa omaa ener­gian­tuo­tan­toam­me. Tah­don kui­ten­kin puo­lus­taa met­siäm­me ja mai­se­miam­me, sil­lä kun ker­ran sin­ne tuu­li­myl­lyt pys­ty­täm­me, emme nii­tä enää siel­tä hevil­lä pois saa, vaik­ka myö­hem­min niin tahtoisimme. 

Juha Kor­te­lai­nen, Hyryn­sal­mi, Oulun vaa­li­pii­ri, edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, Vasemmistoliitto