Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Eve­lii­na Leskelä

Eveliina Leskelä on haukiputaalainen Keskustan ehdokas.Eveliina Leskelä on haukiputaalainen Keskustan ehdokas.

Nimi: Eve­lii­na Leskelä.

Ikä: 26.

Puo­lue: Keskusta.

Asuin­paik­ka: Haukipudas.

Per­he­suh­teet: Van­hem­mat ja sisarukset.

Ammat­ti: Vies­tin­nän asian­tun­ti­ja, viit­tä vail­le val­mis luokanopettaja.

Har­ras­tuk­set: sau­no­mi­nen, musi­soin­ti ja kai­ken­lai­nen taiteilu.

Mot­to: Kestävyyttä!

Mitä haluat las­tem­me kou­lus­sa oppi­van, pitää­kö las­ke­vas­ta Pisa-menes­tyk­ses­tä olla huolissaan?

Las­ke­vis­ta Pisa-tulok­sis­ta pitää olla huo­lis­saan. Tai­toe­rot kou­luis­sa kas­va­vat ja osa lap­sis­ta pää­see perus­kou­lus­ta ilman riit­tä­viä perus­tai­to­ja; sosi­aa­li­sia tai­to­ja ja luku- ja kir­joi­tus­tai­to­ja. Kou­lun pitää olla yleis­si­vis­tä­vä ja tar­jo­ta lap­sel­le oppi­mi­sen tai­dot, jot­ka toi­mi­vat poh­ja­na elä­mäl­le. Kes­kus­ta on sitou­tu­nut perus­kou­lun kun­toon lait­ta­mi­sel­le. Se edel­lyt­tää sitä, että sekä opet­ta­jil­la että oppi­lail­la on työ­rau­ha kouluissa.

Mil­lai­nen Nato-maa Suo­mes­ta pitäi­si tulla?

Suo­men pitäi­si olla aktii­vi­nen Nato-maa: Hyvä yhteis­työn teki­jä ja oman kan­sal­li­sen pää­tän­tä­val­lan vaa­li­ja Suo­meen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Nato-jäse­nyy­den jäl­keen­kin Suo­mes­sa pitää olla vah­va oma puolustuskyky.

Mit­kä ovat tär­keim­piä toi­mia ilmas­ton­muu­tok­sen hillitsemiseksi?

Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen ja yli­ku­lu­tuk­sen hil­lit­se­mi­nen. Ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­ris­ta on pääs­tä­vä eroon. Muu­tok­sen on kui­ten­kin olta­va talou­del­li­ses­ti ja inhi­mil­li­ses­ti kes­tä­vää. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si uusiu­tu­vaa ener­gi­aa, teol­li­suu­den ja lii­ken­teen pääs­töt­tö­myyt­tä ja panos­tus­ta tut­ki­mus- ja kehitystoimintaan.

Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen edes syytä?

Ehdot­to­mas­ti on syy­tä. Nyky­päi­vän alue­po­li­tiik­ka on mitä ene­ne­vis­sä mää­rin myös tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa. Vain kaut­taal­taan elin­voi­mai­nen Suo­mi on tur­val­li­nen Suo­mi. Sitou­dun lähi­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen ja yllä­pi­toon, kou­lu­tus­paik­ko­jen saa­ta­vuu­teen ja riit­tä­vyy­teen sekä asu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sien edis­tä­mi­seen joka puo­lel­la aluettamme.

Mikä on tär­kein kon­kreet­ti­nen inves­toin­ti tai han­ke Oulun vaa­li­pii­ris­sä, jon­ka toteu­tu­mi­seen haluat vaikuttaa?

Kak­sois­rai­teen saa­mi­nen ja eri­lais­ten yhteyk­sien paran­ta­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen. Ties­tön pitää olla kun­nos­sa joka puo­lel­la vaalipiiriämme.

Tar­vi­taan­ko Suo­mes­sa työ­voi­maa ulko­mail­ta? Miten perus­te­let kantasi.

Suo­mi tar­vit­see lisää työ­maa­han­muut­toa. Väes­töm­me van­he­nee ja lap­sia syn­tyy kokoa­jan vähem­män. Tar­vit­sem­me siis lisää työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa, jot­ta voim­me yllä­pi­tää nykyis­tä hyvinvointiyhteiskuntaamme.

Uskot­ko, että sote-uudis­tuk­sel­la tur­va­taan pal­ve­lut tasa­ver­tai­ses­ti kaikille?

Uskon. Sote-uudis­tus oli tar­peel­li­nen ja jopa vähän lii­an myö­hään toteu­tet­tu. Hyvin­voin­tia­lu­eet tar­vit­se­vat kui­ten­kin vie­lä lisää panos­tuk­sia, jot­ta jokai­sen ihmi­sen pal­ve­lut tur­va­taan joka puo­lel­la Suomea.

Miten ehkäis­tä eri vähem­mis­tö­jen syrjintää?

Asen­ne­muu­tok­sel­la ja tie­toi­suu­den lisää­mi­sel­lä. Ajat­te­len, että poli­tiik­kaa ei pidä kos­kaan teh­dä vain itsen­sä kal­tai­sil­le ihmi­sil­le. Tavoit­te­len Suo­mea, jos­sa jokai­nen kokee olon­sa ter­ve­tul­leek­si ja hyväk­sy­tyk­si oma­na itse­nään. Täs­sä me kaik­ki voim­me paran­taa tapojamme.

Miten val­tion­ve­lan kas­vu saa­tai­siin taittumaan?

Läh­tö­koh­ta on, että jokai­sen työi­käi­sen ja ‑kykyi­sen pitää teh­dä töi­tä. Yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­siä pitää edis­tää voi­mak­kaas­ti. Myös puh­taan ener­gian rat­kai­sut ovat Suo­mel­le lopul­ta valt­ti­kort­ti ja tulon­läh­de. Velak­si elä­mi­sel­le tulee lait­taa stoppi.

Mikä on vaa­li­bud­jet­ti­si? Ket­kä rahoit­ta­vat kampanjaasi?

Lopul­li­nen bud­jet­ti­ni aset­tuu noin 20 000 euron tie­noil­le. Olem­me kam­pan­ja­tii­mil­lä­ni rahoit­ta­neet kam­pan­jaa­ni esi­mer­kik­si myy­mäl­lä jät­kän­kynt­ti­löi­tä ja arpo­ja. Lisäk­si olen saa­nut tukea puo­lu­een nuo­ri­so­jär­jes­töil­tä sekä yksityishenkilöiltä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ