Perin­tei­käs Nelos-Gril­li ava­si oven­sa jäl­leen Iissä

Nelos-Grillin uusi yrittäjä Tasan Uzuner (oik.), ryhtyi pyörittämään ruokapaikkaa koko perheen voimin yhdessä miehensä Ganimin (vas.) ja vanhempiensa kanssa. Paikassa on tarjolla grilliruokien ohella pizzaa, kebabia ja salaattiannoksia sekä jatkossa myös joitakin turkkilaisia annoksia.Nelos-Grillin uusi yrittäjä Tasan Uzuner (oik.), ryhtyi pyörittämään ruokapaikkaa koko perheen voimin yhdessä miehensä Ganimin (vas.) ja vanhempiensa kanssa. Paikassa on tarjolla grilliruokien ohella pizzaa, kebabia ja salaattiannoksia sekä jatkossa myös joitakin turkkilaisia annoksia.

Nelos­tien var­rel­la Iis­sä sijait­se­va legen­daa­ri­nen Nelos-Gril­li on avat­tu asiak­kail­le vuo­den tauon jäl­keen. Per­jan­tai­na pai­kan yrit­tä­ji­nä aloit­ti turk­ki­lais­syn­tyi­nen Tasan Uzu­ner.

– Pyö­ri­täm­me paik­kaa koko per­heen voi­min, muka­na on mie­he­ni Ganim Uzu­ner sekä isä­ni ja äiti­ni, ker­too 32-vuo­tias Tasan Uzuner.

– Olem­me tosi hyväl­lä ja innok­kaal­la mie­lel­lä tart­tu­neet toi­meen. Asiak­kaat ovat löy­tä­mäs­sä pai­kan, iloit­si Tasan. Nyt onkin tär­kein­tä saa­da tie­toa leviä­mään, että paik­ka on avat­tu jälleen.

Nelos-Gril­li sijait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la aivan nelos­tien kupees­sa Kärk­käi­sen kaup­pa­kes­kus­ta vas­ta­pää­tä. Paik­ka oli vuo­den päi­vät tyh­jil­lään edel­li­sen toi­mi­jan lope­tet­tua. Kiin­teis­tön omis­ta­jat ja aikoi­naan use­aan ottee­seen itse paik­kaa pyö­rit­tä­neet Kir­si Olli­kai­nen ja Tuo­mo Eng­ström ovat tyy­ty­väi­siä, että uusi yrit­tä­jä ja vuo­kra­lai­nen löytyi.

Paris­kun­ta aloit­ti pai­kas­sa gril­lin­pi­don pie­nis­sä puit­teis­sa 1984. Nykyi­nen isom­pi, idyl­li­nen ja per­soo­nal­li­nen toi­mi­ti­la val­mis­tui vuon­na 1987 ja 160 neliö­met­rin kokoi­nen teras­sio­san laa­jen­nus vuon­na 1992. Raken­nuk­sen ulko­ver­hous oli alun­pe­rin val­koi­nen, sit­ten kel­tai­nen ja nykyi­sin vaa­lean­pu­nai­nen. Mat­kan var­rel­la on kiin­teis­töön teh­ty usei­ta iso­ja­kin remont­te­ja, jois­ta mit­ta­vim­mat teh­tiin tänä tal­ve­na ja 90-luvun alus­sa tapah­tu­neen tuli­pa­lon jälkeen.

Nelos-Gril­li on pal­vel­lut asiak­kai­ta jo 38 vuo­den ajan. Pai­kan perus­ta­jat ja kiin­teis­tön omis­ta­jat Kir­si Olli­kai­nen ja Tuo­mo Eng­ström ovat ajan saa­tos­sa pitä­neet paik­kaa itse ja vuo­kran­neet tilo­ja toimijoille.

Nelos-Gril­lil­lä on ajan saa­tos­sa ollut useam­pia toi­mi­joi­ta vuo­kral­la. Ton­til­la myös Teboi­lin polt­toai­neen jakeluasema.

Alku­jaan kysei­sel­lä pai­kal­la toi­mi pie­ni gril­li, jon­ka omis­ta­jal­le Tuo­mo Eng­ström oli mai­nin­nut, että kun hän lopet­taa toi­min­tan­sa ja myy gril­li­kios­kin, hän on Kir­sin kans­sa kiin­nos­tu­nut osta­mi­ses­ta. Näin tapah­tui. Eng­strö­mil­lä itsel­lään oli asun­to­vau­nugril­li Kivi­nie­mes­sä jo 19-vuotiaana.

Nyt uusi yrit­tä­jä Tasan Uzu­ner ja hänen turk­ki­lais­läh­töi­nen per­heen­sä aloit­ti­vat Nelos-Gril­lil­lä täy­sin remon­toi­duis­sa tilois­sa. Paik­ka löy­tyi sat­tu­mal­ta, kun per­he oli aje­le­mas­sa nelos­tie­tä Haa­pa­ran­taan ja sil­miin osui vuokrattavana-kyltti.

– Olim­me etsi­neet sopi­vaa paik­kaa Oulun alu­eel­ta ravin­to­la­toi­min­nan aloit­ta­mi­seen, ja tämä kiin­teis­tö näyt­ti hou­kut­te­le­val­ta ja sijain­nil­taan aivan erin­omai­sel­ta, ker­too Tasan Uzuner.

Nelos-Gril­lin nimi halut­tiin säi­lyt­tää, kos­ka pai­kal­la on pit­kät perin­teet ja paik­ka tun­ne­taan jopa kaut­ta Suo­men. Aikoi­naan Ilta-Sano­mat lis­ta­si Nelos-Gril­lin Suo­men kuu­den legen­daa­ri­sim­man gril­lin joukkoon.

Nyt pai­kan pal­ve­lu­kat­taus­ta on laa­jen­net­tu pizzoil­la ja kebab-annok­sil­la, jot­ka kuu­lu­vat laa­jal­la tar­jon­nal­la perin­teis­ten gril­li­ruo­kien kuten ham­pu­ri­lais­ten, rans­ka­lais­ten ja mak­ka­ra­pe­ru­noi­den oheen. Lis­tal­la on myös salaat­tia­te­rioi­ta. Jat­kos­sa on tar­koi­tus tar­jol­la myös joi­ta­kin turk­ki­lai­sia annok­sia ja lei­von­nai­sia. Ruo­ka-annok­set voi naut­tia joko pai­kan pääl­lä tai ottaa mukaan vie­tä­väk­si kotiin.

Tasan Uzu­ne­sin isä Ramo Cekir­ge on alan tai­ta­ja ja kon­ka­ri alal­la, sil­lä hän on toi­mi­nut ravin­to­lay­rit­tä­jä­nä Suo­mes­sa 32 vuot­ta Jyväs­ky­läs­sä, Suo­mus­sal­mel­la ja Utajärvellä.

Nelos-Gril­lil­lä pää­vas­tuun yrit­tä­jä­nä otta­nut tytär Tasan on syn­ty­nyt Tur­kis­sa, mut­ta myö­hem­min per­he on muut­ta­nut Suo­meen. Tasan on opis­kel­lut lähi­hoi­ta­jak­si ja työs­ken­nel­lyt alal­la. Ei ole pois­sul­jet­tu, ettei­kö hän jos­kus myö­hem­min jat­kai­si opis­ke­lu­ja sai­raan­hoi­ta­jak­si, mut­ta nyt oli sopi­va ja oikea aika ryh­tyä ravin­to­la-alal­le koko per­heen voimin.

– Tar­vit­sem­me tän­ne Nelos-Gril­lil­le vie­lä yhden työn­te­ki­jän, joka on par­hail­laan hakusessa.

Nelos-Gril­li on avoin­na joka päi­vä arki­sin maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 10–20 ja per­jan­tai­sin kel­lo 21 asti. Lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na ava­taan kel­lo 11 ja ollaan avoin­na kel­lo 21:een.

Lou­na­sai­ka­na arki­päi­vi­sin kel­lo 10–14 ruo­ka-annok­siin kuu­luu myös salaat­ti, juo­ma ja kah­vi. Paik­ko­ja sisä­ti­lois­sa on yli 20 ja kesä­kau­dek­si ava­taan katet­tu teras­sio­sa annis­ke­luoi­keuk­sin. Suun­ni­tel­mis­sa on musiik­ki­tar­jon­taa tai vaik­ka­pa karao­kea teras­sil­le kesä­kau­del­le, jol­loin koko pai­kan aukio­loai­kaa jat­ke­taan myöhempään.

Kir­si Olli­kai­nen ja Tuo­mo Eng­ström Nelos-Gril­lin edustalla.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ