Nämä kou­lut ovat lak­kau­tusu­han alla

Takkurannan yksikössä on 92 oppilasta.Takkurannan yksikössä on 92 oppilasta.Kaupungin palveluverkkokysely on parhaillaan avoinna. Linkki kyselyyn löytyy jutun lopusta. (Kuva: Rantapohjan arkisto)

Oulun kau­pun­ki etsii sääs­tö­jä myös suun­nit­te­le­mal­la kylä­kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sia. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta lak­kau­tusu­han alla ovat Tirin­ky­län, Yli­ky­län, Keis­kan ja Tak­ku­ran­nan kou­lu­yk­si­köt. Täs­sä jutus­sa ker­ro­taan, miten kau­pun­ki esit­te­lee lak­kau­tusu­han alla ole­vat kou­lut pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­siin liit­ty­vien vai­ku­tus­ten arvioin­nin vuok­si teh­tä­väs­sä kyse­lys­sä. Mikä­li lak­kau­tuk­set toteu­te­taan, perin­tei­set kylä­kou­lut käy­vät vähiin Ran­ta­poh­jan alueella.

Kii­min­gis­sä sijait­se­van Yli­ky­län yksi­kön oppi­las­mää­rä on 69 ja se toi­mii Hut­tu­ky­län kou­lun sivu­yk­sik­kö­nä. Etäi­syys pää­kou­lun ja sivu­yk­si­kön välil­lä on noin vii­si kilo­met­riä. Kou­lus­sa on kou­lu­kul­je­tuk­sen pii­riin kuu­lu­via oppi­lai­ta. Yli­ky­län yksi­kös­sä on kol­me opet­ta­jaa ja se tar­jo­aa yhdys­luok­kao­pe­tus­ta. Kou­lu toi­mii kylän pal­ve­lui­den kes­kuk­se­na ja sosi­aa­li­se­na koh­taa­mis­paik­ka­na. Alus­ta­van arvion mukaan Yli­ky­län raken­nus on pie­ni­muo­toi­sen kor­jauk­sen tar­pees­sa vuon­na 2025 ja isom­man perus­pa­ran­nuk­sen tar­pees­sa noin vuon­na 2035.

Kau­pun­gin ensim­mäi­nen vaih­toeh­to Yli­ky­län kou­lun osal­le on se, että kou­lus­ta luo­vu­taan ja oppi­laat siir­ty­vät pää­kou­luun Hut­tu­ky­lään. Kyse­lys­sä tämän vaih­toeh­to­na on se, että nykyi­seen pal­ve­lu­verk­koon ei teh­dä muutoksia.

Tirin­ky­län yksi­kön oppi­las­mää­rä on täl­lä het­kel­lä 91 oppi­las­ta ja ensi luku­vuon­na 100 oppi­las­ta. Kou­lul­la on vii­si opet­ta­jaa. Lisäk­si Tirin­ky­län kou­lul­la on Kii­min­ki­joen kou­lun kans­sa yhtei­nen eri­tyi­so­pet­ta­ja, joka käy yksi­kös­sä 10 tun­tia vii­kos­sa ja yhtei­nen kiel­ten opet­ta­ja Ala­ky­län kou­lun kans­sa, joka käy yksi­kös­sä 6 tun­tia vii­kos­sa. Pää­kou­lun ja sivu­yk­si­kön väli­nen etäi­syys on nel­jä kilo­met­riä. Tirin­ky­län yksi­kös­sä kou­lua käy­vät lap­set kul­ke­vat kou­luun pää­asias­sa itse­näi­ses­ti kävel­len, pyö­räil­len tai muul­la tavoin liik­ku­mal­la. Raken­nus toi­mii Tirin­ky­län asuk­kai­den ja kylä­toi­mi­kun­nan sosi­aa­li­se­na koh­taa­mis­paik­ka­na sekä lähi­lii­kun­ta­paik­ka­na. Kou­lu on perus­kor­jat­tu ja laa­jen­net­tu vuon­na 2002. Usei­ta pie­nem­piä kor­jauk­sia on teh­ty kulu­val­la vuo­si­tu­han­nel­la. Alus­ta­van arvion mukaan kou­lu on LVI-tek­ni­sen perus­pa­ran­nuk­sen tar­pees­sa mah­dol­li­ses­ti jo noin vuon­na 2022–23.

Kyse­lyn mukaan kau­pun­gin suun­ni­tel­mis­sa on, että Tirin­ky­län sivu­yk­si­kös­tä luo­vu­taan ja oppi­laat siir­ty­vät pää­kou­luun Ala­ky­lään. Kyse­lys­sä tämän vaih­toeh­to­na on se, että nykyi­seen pal­ve­lu­verk­koon ei teh­dä muutoksia.

Tak­ku­ran­nan yksi­kös­sä on 92 oppi­las­ta ja se toi­mii Kel­lon kou­lun sivu­yk­sik­kö­nä. Yksi­kös­sä on vii­si luo­kan­opet­ta­jaa, yksi eri­tyi­so­pet­ta­ja kah­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa ja englan­nin opet­ta­ja kah­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa. Tak­ku­ran­nan yksi­kös­tä on noin kol­me kilo­met­riä Kel­lon kou­lul­le. Yksi­kön lii­kun­ta­sa­lia ja kou­lun pihaa käy­te­tään aktii­vi­ses­ti. Raken­nus on ison perus­kor­jauk­sen tar­pees­sa, muun muas­sa talo­tek­nii­kan osal­ta tilan­ne on erit­täin huo­no. Kel­la­ri­ker­ros otet­tu pois käy­tös­tä ja ali­pai­neis­tet­tu sisäil­maon­gel­mien joh­dos­ta. Ylä­ker­ras­sa on ajoit­tain haju­hait­to­ja, mut­ta mui­ta sisäil­maon­gel­mia ei täl­lä het­kel­lä ole tuo­tu esille.

Suun­ni­tel­mis­sa on, että Tak­ku­ran­nan oppi­laat siir­ty­vät Kel­lon kou­lun oppi­laik­si vuon­na 2027 Kel­lon kou­lun perus­kor­jauk­sen val­mis­tut­tua. Vaih­toeh­to­na täl­le on kyse­lys­sä se, että pal­ve­lu­verk­koon ei teh­dä muutoksia.

Keis­kan yksi­kös­sä Hau­ki­pu­taal­la on 57 oppi­las­ta vuo­si­luo­kil­la 1–4. Raken­nuk­sen käyt­tö kou­lua­jan ulko­puo­lel­la on ollut hyvin vähäis­tä. Yksi­kön oppi­lail­la on mah­dol­li­suus kul­kea kou­lu­mat­ka tur­val­li­ses­ti myös vaih­toeh­toi­sel­le kou­lul­le ylit­tä­mät­tä perus­o­pe­tus­lais­sa mää­ri­tel­tyä vii­den kilo­met­rin rajaa tai kou­lu­lii­tu-ris­ki­lu­ke­maa. Kevääl­lä 2023 Keis­kan kou­lua ei ole ope­tus­toi­min­nan lisäk­si varat­tu muu­hun toi­min­taan. Hau­ki­pu­taan kou­lun Keis­kan yksik­köön kuu­lu­vien kiin­teis­tö­jen kun­toar­vio on teh­ty vuon­na 2014. Sen jäl­keen kiin­teis­töön on teh­ty pie­niä kun­nos­sa­pi­to­ja, joil­la ei ole kui­ten­kaan lyhen­net­ty korjausvelkaa.

Kyse­lys­sä ensim­mäi­se­nä vaih­toeh­to­na on, että Keis­kan oppi­laat siir­ty­vät Hau­ki­pu­taan ja Mar­tin­nie­men kou­lui­hin. Keis­kan kou­lun tilois­ta luo­vu­taan. Kyse­lyn toi­se­na vaih­toeh­to­na on se, että nykyi­seen pal­ve­lu­verk­koon ei teh­dä muutoksia.

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­set teh­dään, kos­ka perus­o­pe­tusi­käis­ten las­ten mää­rä vähe­nee Oulus­sa noin 4 000 oppi­laal­la vuo­teen 2030 men­nes­sä. Pal­ve­lut halu­taan koo­ta ehjik­si pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sik­si tuke­maan hyvin­voin­tia ja oppi­mis­ta. Halu­taan, että aluei­den pal­ve­lut ovat lähel­lä toi­si­aan. Oppi­las­mää­rän vähe­ne­mi­sen takia Oulun kau­pun­gin talou­del­li­nen tilan­ne huo­no­nee, kos­ka Oulu saa nykyis­tä vähem­män val­tio­no­suuk­sia. Kau­pun­gin raken­ta­mis­hank­kei­ta on priorisoitava.

Kyse­ly on avoinna

• Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­siin liit­ty­vä vai­ku­tus­ten arvioin­ti on käyn­nis­sä. Arvioin­ti­työ­tä var­ten kerä­tään kun­ta­lais­ten, ja eri­tyi­ses­ti huol­ta­jien, näke­myk­siä ja mie­li­pi­tei­tä pal­ve­lu­verk­ko­tar­kas­te­luun liit­ty­vää pää­tök­sen­te­koa var­ten. Kyse­ly on avoin­na 13. –26.3.2023 osoit­tees­sa: https://zef.fi/s/sjjrvxrx/

• Vas­taa­mi­sa­jan pää­tyt­tyä alu­eel­li­ses­ti koo­tut monia­lai­set ryh­mät arvioi­vat vaih­toeh­to­ja saa­tu­jen näke­mys­ten ja ole­mas­sa ole­vien tie­to­jen pohjalta.

• Sivis­tys­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­set 25.4. kokouksessaan.

• Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tää pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sis­tä 19.6.

• Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­siin liit­ty­vä mate­ri­aa­li koo­taan kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­le: www.ouka.fi/palveluverkko

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ

Jut­tuun päi­vi­tet­ty 20.3. tie­to­ja Tirin­ky­län kou­lun osalta.