Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Esa Aalto

Esa Aalto on kellolainen Vihreiden ehdokas.Esa Aalto.

Nimi: Esa Aalto.

Ikä: 40.

Puo­lue: Vihreät.

Asuin­paik­ka: Kello.

Per­he­suh­teet: Nai­mi­sis­sa, 3 lasta.

Ammat­ti: Bio­lo­gi, Filo­so­fian tohtori.

Har­ras­tuk­set: Moni­puo­li­nen lii­kun­ta ja urhei­lu sekä luon­nos­sa liik­ku­mi­nen eri­tyi­ses­ti las­ten kanssa.

Mot­to: Kons­tit on monet ja lisää saa keksiä.

Mitä haluat las­tem­me kou­lus­sa oppi­van, pitää­kö las­ke­vas­ta Pisa-menes­tyk­ses­tä olla huolissaan?

Kou­lus­sa tulee oppia elä­mi­sen perus­tie­dot ja ‑tai­dot ja saa­da riit­tä­vät val­miu­det toi­sen asteen opin­toi­hin. Las­ten tulee saa­da hyvä käsi­tys ympä­ris­töm­me tilas­ta ja sii­hen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä. Pisa-menes­tyk­sen las­kus­ta tulee olla huo­lis­saan. Perus­kou­lu­jen ja var­hais­kas­va­tuk­sen resurs­se­ja on vahvistettava.

Mil­lai­nen Nato-maa Suo­mes­ta pitäi­si tulla?

Suo­mes­ta pitäi­si tul­la aktii­vi­ses­ti Naton pää­tök­sen­te­koon ja toi­min­taan osal­lis­tu­va itse­näi­nen maa. Suo­mel­la on tär­keä teh­tä­vä Euroo­pan tur­val­li­suu­den vahvistamisessa.

Mit­kä ovat tär­keim­piä toi­mia ilmas­ton­muu­tok­sen hillitsemiseksi?

Tär­keim­piä ilmas­to­toi­mia ovat fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käy­tön vähen­tä­mi­nen ja hii­li­nie­lu­jen kas­vat­ta­mi­nen. Pääs­tö­kaup­pa on osoit­tau­tu­nut tehok­kaak­si teol­li­suu­den pääs­tö­jen vähen­tä­mi­ses­sä. Pääs­tö­kaup­pa­me­ka­nis­mi pitäi­si ottaa käyt­töön myös lii­ken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­ses­sä ja hii­li­nie­lu­jen vah­vis­ta­mi­ses­sa. Hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via tulee tar­vit­taes­sa tukea ilmas­to­toi­mien aiheut­ta­mis­sa kustannuksissa.

Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen edes syytä?

Maa­seu­tu­mais­ten aluei­den tulee tukeu­tua vah­vuus­te­ki­jöi­hin­sä. Vih­reä siir­ty­mä, bio­ta­lou­den kehit­ty­mi­nen ja luon­non ennal­lis­ta­mi­nen mah­dol­lis­ta­vat elin­voi­man vah­vis­tu­mi­sen ja uusien työ­paik­ko­jen syn­ty­mi­sen maa­seu­tu­mai­sil­le alueille.

Mikä on tär­kein kon­kreet­ti­nen inves­toin­ti tai han­ke Oulun vaa­li­pii­ris­sä, jon­ka toteu­tu­mi­seen haluat vaikuttaa?

SSAB:n Raa­hen teräs­teh­taan HYBRIT-han­ke pääs­töt­tö­män teräk­sen val­mis­ta­mi­sek­si. Hank­kee­seen liit­ty­vät mm. ener­gian ja raa­ka-ainei­den saa­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­nen sekä kul­je­tus­ten suju­vuu­den parantaminen.

Tar­vi­taan­ko Suo­mes­sa työ­voi­maa ulko­mail­ta? Miten perus­te­let kantasi.

Ulko­mais­ta työ­voi­maa tar­vi­taan. Ilman sitä emme pys­ty jär­jes­tä­mään monia perus­pal­ve­lui­tam­me kuten ter­vey­den­huol­toa riit­tä­väs­sä laajuudessa.

Uskot­ko, että sote-uudis­tuk­sel­la tur­va­taan pal­ve­lut tasa­ver­tai­ses­ti kaikille?

Sote-uudis­tus aut­taa pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­ses­sa, mut­ta teke­mis­tä on edel­leen. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mis­ta on jat­ket­ta­va pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­sek­si pit­käl­lä aikavälillä.

Miten ehkäis­tä eri vähem­mis­tö­jen syrjintää?

Tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus ovat Vih­reis­sä kes­kei­siä peri­aat­tei­ta. Nii­den louk­kaa­mis­ti­lan­tei­siin on puu­tut­ta­va mah­dol­li­sim­man pian tilan­tei­den sel­vit­tä­mi­sek­si. Syr­jin­tää ehkäi­se­vää työ­tä ja lain­sää­dän­töä on edel­leen vahvistettava.

Mikä on vaa­li­bud­jet­ti­si? Ket­kä rahoit­ta­vat kampanjaasi?

Täl­lä het­kel­lä 350 euroa, jon­ka rahoi­tan itse. Otan vas­taan lah­joi­tuk­sia yksityishenkilöiltä.

Miten val­tion­ve­lan kas­vu saa­tai­siin taittumaan?

Ympä­ris­töl­le hai­tal­li­sia tukia ja joi­ta­kin yri­tys­tu­kia tulee kar­sia. Vas­taa­vas­ti ympä­ris­töl­le hai­tal­lis­ta toi­min­taa on vero­tet­ta­va sel­väs­ti nykyis­tä enem­män. Tulo­ve­roa voi­daan kiris­tää mal­til­li­ses­ti. Ansio­tu­lot ja pää­oma­tu­lot pitäi­si yhdis­tää yhtei­sen progres­sii­vi­sen vero­tuk­sen alaiseksi.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ