Hevos­har­ras­tus vaa­tii uhrauksia

Hevos­har­ras­tus on ran­kem­paa kuin ulos­päin näyttää 

Rat­sas­tus on ylei­nen har­ras­tus Suo­mes­sa ja muu­al­la maa­il­mas­sa. Vuon­na 2020 rat­sas­tus onkin ollut ala­kou­lu­lais­ten tyt­tö­jen toi­ve­har­ras­tuk­se­na ensim­mäi­se­nä. Monet eivät kui­ten­kaan tie­dä, mitä har­ras­tus todel­la vaatii. 
Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­le puskurilainaa

Iin kun­nan­hal­li­tus myön­tää Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tys ry:lle 4087,92 euron suu­rui­sen pus­ku­ri­lai­nan. Koti­seu­tu­yh­dis­tys haki kun­nal­ta lai­naa pit­kä­ai­kais­työt­tö­män työl­lis­tä­mis­han­ket­ta var­ten. Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tys ry…


Kun­nan­hal­li­tus jät­ti lausun­ton­sa rata­suun­ni­tel­mas­ta – Val­ko­lan­tien moot­to­ri­kelk­ka­reit­tiä ei rahoiteta

Iin Kun­nan­hal­li­tus jät­ti maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan lausun­non Väy­lä­vi­ras­ton laa­ti­maan Miettunen–Seipiö-ratasuunnitelmaan. Rata­hank­keen tavoit­tee­na on paran­taa taso­ris­teys­tur­val­li­suut­ta pois­ta­mal­la kuusi var­tioi­ma­ton­ta taso­ris­teys­tä Kui­va­nie­mel­tä. Ratasuunnitelmassa…


Minä ja Ook­ko­nää kuullu

Ran­ta­poh­jas­ta 21.2.1974: Mies meni lää­kä­riin. Toh­to­ri mää­rä­si lääk­keet ja sanoi, että syö­kää nämä kaik­ki. Kah­den vii­kon pääs­tä piti tul­la uudel­leen. Mies tuli ja toh­to­ri kysyi, joko lääk­keet oli syö­ty. Ukko vas­ta­si, että mitä vie­lä, kun pum­pu­lit­kaan eivät ole vie­lä kaik­ki! T.S. Yli-Olhava


Ala­ky­lään nousee puu­kou­lu tuli­pa­los­sa tuhou­tu­neen tilal­le – kou­lun­käyn­nin on mää­rä alkaa vuon­na 2025

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä sijait­se­van kou­lun raken­nus tuhou­tui tuli­pa­los­sa vuon­na 2020. Kor­vaa­van uudis­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy syk­syl­lä 2023, ja sen on mää­rä val­mis­tua vuo­den 2024 lop­puun men­nes­sä. Kaik­ki­aan tilo­ja tulee 240 oppi­laal­le vuo­si­luo­kil­la 0–6.


Iin Ener­gia las­kee hie­man hintojaan

Iin Ener­gia las­keen säh­kön­sä hin­taa hel­mi­kuun alus­ta alkaen, vaik­ka yhtiön alus­ta­va tulos vuo­del­ta 2022 on rei­lut mil­joo­na euroa tap­piol­li­nen. Täs­tä suu­rin osa on säh­kön myyn­nis­tä joh­tu­vaa. Iisi­verk­ko ja säh­kö­verk­ko­toi­min­ta ovat myös lähel­lä nollatulosta.