Lii­kun­nan iloa ja yhtei­söl­li­syyt­tä Unel­mien liikuntapäivässä

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä kerä­si Hau­ki­pu­taan toril­le arviol­ta aina­kin kol­me­sa­taa kävi­jää lau­an­tai­na. Tapah­tu­mas­sa oli tar­jol­la torizum­baa, kah­va­kuu­laa, suun­nis­tus­ta, jump­paa, jää­kiek­ko- ja jal­ka­pal­lo­jut­tu­ja ynnä mui­ta lii­kun­nal­li­sia tem­pauk­sia ja akti­vi­teet­te­ja. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den Kuk­ka­set ‑voi­mis­te­lu­ryh­mä esit­ti voi­mis­te­lu­tai­to­jaan, ja Punai­sen Ris­tin tel­tal­ta tar­joil­tiin ilmai­sek­si jau­he­li­ha­keit­toa ja makkaroita. 

Lue lisää

Kii­min­gin mal­mi­net­sin­näs­tä luo­vut­tiin vas­tus­tuk­sen vuoksi

Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion Ab on luo­pu­nut mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta Kii­min­gin Mar­ti­mo1-alu­een osal­ta ennen kuin lupa sai lain­voi­man. Hake­musa­lue on nyt pois­tet­tu kar­tal­ta. Tukes (Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to) ilmoit­ti net­ti­si­vuil­laan rau­kea­mi­ses­ta tou­ko­kuun puolivälissä.


Säy­nä­jä­ahon puu­tar­ha 50 vuot­ta: Kuk­kien kas­vat­ta­mi­nen elämäntyönä

Säy­nä­jä­ahon puu­tar­ha täyt­tää tänä kevää­nä hui­keat 50 vuot­ta. Alus­ta alkaen puu­tar­hal­la on panos­tet­tu kuk­kien laa­tuun ja hyvään asiakaspalveluun.

– Kun kas­vit kas­va­te­taan itse sie­me­nis­tä, tai­mis­ta ja juu­ra­kois­ta, voim­me var­mis­taa kas­vien laa­dun ja kes­tä­vyy­den, kiteyt­tää toi­ses­sa suku­pol­ves­sa toi­mi­va puu­tar­hay­rit­tä­jä Jaa­na Säy­nä­jä­aho, joka on ollut muka­na puu­tar­han toi­min­nas­sa pie­nes­tä pitäen.


Lyp­sy­kar­ja­ti­lo­ja palkittiin

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Mai­to pal­kit­see vuo­sit­tain hyvä­laa­tuis­ta ja pal­kin­toeh­dot täyt­tä­vää mai­toa tuot­ta­nei­ta mai­don­lä­het­tä­ji­ään osuus­kun­nan omil­la pal­kin­noil­la ja Wal­ter Ehr­ström ‑mita­leil­la. Vuon­na 2024 pal­kin­toon ovat oikeu­tet­tu­ja 10 vuot­ta ja sitä kau­em­min kym­me­nen vuo­den välein yhtä­jak­soi­ses­ti hyvä­laa­tuis­ta mai­toa tuot­ta­neet mai­to­ti­lat. Sekä osuus­kun­nan pal­kin­to, että Wal­ter Ehr­ström mita­li on tun­nus­tus huo­lel­li­ses­ta työs­tä, jon­ka jul­ki­suusar­vo tukee koti­mai­sen mai­to­raa­ka-aineen ja mai­don­tuo­tan­to­ti­loil­la suo­ri­tet­ta­van elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non arvostusta. 


Kuu­kau­den esi­ne: Pai­men­ty­tön hui­lu 1794

Har­taas­ti odot­ti lyp­sy­kar­jan omis­ta­ja kevät­tä mui­noin, sil­lä rehu oli usein lop­pu­mai­sil­laan. Vii­mei­set hei­nän ja oljen rip­peet oli koot­tu elu­koit­ten eteen ja ruvet­tu syöt­tä­mään jo kat­to-olkia hätä­re­hu­na. Oljet sil­put­tiin isoi­hin puusam­mioi­hin, kos­tu­tet­tiin kuu­mal­la vedel­lä ja höys­tet­tiin jau­hoil­la, näin syn­tyi kar­jal­le hätä­ruo­kaa, jota appeek­si kutsuttiin. Ulko­nä­kö­pai­nei­ta somesta

Kaik­ki sosi­aa­li­nen media vai­kut­taa lii­kaa lap­siin ja nuo­riin. Monis­sa sovel­luk­sis­sa, esi­mer­kik­si Tik­To­kis­sa, tör­mää pal­jon ulko­näön arvos­te­luun ja kau­neusi­han­tei­siin, jot­ka tuhoavat…


Val­tuus­toa­loit­teet kan­sal­lis­puis­tos­ta­tuk­ses­ta ja mak­sut­to­mas­ta toi­ses­ta astees­ta Iissä

Iin Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä jät­ti kun­nan­val­tuus­tol­le maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­sa val­tuus­toa­loit­teen kan­sal­lis­puis­tos­ta­tuk­sen hake­mi­sen sel­vit­tä­mi­ses­tä Lito­kai­ran soi­den­suo­je­lua­lu­eel­le yhdes­sä Ranuan kun­nan ja Pudas­jär­ven kau­pun­gin kans­sa. Aloit­tees­sa tode­taan, että Lito­kai­ran alue on pää­osin luon­non­suo­je­lu­lail­la rau­hoi­tet­tu ja alue kuu­luu Natu­ra 2000 ‑suo­je­lu­ver­kos­toon.Kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vää juh­lis­te­taan Haukiputaalla

Kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vää vie­te­tään sun­nun­tai­na 19.5. Hau­ki­pu­taal­la. Juma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen las­ke­taan sep­pe­leet san­ka­ri­muis­to­mer­kil­le lip­pu­var­tios­sa. Juh­la alkaa seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa kel­lo 12. Juh­la­pu­hu­ja on Samu­li Poh­ja­mo ja juh­lan avaa Han­nu Lil­ja­mo. Hau­ki­pu­taan nuo­ri­so­kuo­ro esiin­tyy, ja juh­lal­li­suuk­sis­sa on muka­na myös Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro. Tar­joi­lus­ta vas­taa­vat pai­kal­li­set martat.