Lii­kun­nan iloa ja yhtei­söl­li­syyt­tä Unel­mien liikuntapäivässä

Nyt kaikki liikkumaan!Nyt kaikki liikkumaan! Torilla jumpattiin ja venyteltiin musiikin tahtiin. Kuvat: Auli Haapala

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä kerä­si Hau­ki­pu­taan toril­le arviol­ta aina­kin kol­me­sa­taa kävi­jää lau­an­tai­na. Tapah­tu­mas­sa oli tar­jol­la torizum­baa, kah­va­kuu­laa, suun­nis­tus­ta, jump­paa, jää­kiek­ko- ja jal­ka­pal­lo­jut­tu­ja ynnä mui­ta lii­kun­nal­li­sia tem­pauk­sia ja akti­vi­teet­te­ja. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den Kuk­ka­set ‑voi­mis­te­lu­ryh­mä esit­ti voi­mis­te­lu­tai­to­jaan, ja Punai­sen Ris­tin tel­tal­ta tar­joil­tiin ilmai­sek­si jau­he­li­ha­keit­toa ja makkaroita.

Yhtei­söl­li­sen lii­kun­ta­ta­pah­tu­man idean isä on Hau­ki­pu­taan Hei­ton puheen­joh­ta­ja Ilk­ka Ukko­la. Hei­ton kans­sa mukaan läh­ti innol­la rei­lus­ti yli 20 pai­kal­lis­ta urhei­luseu­raa, yhdis­tys­tä, yhtei­söä ja yritystä.

Oulun kau­pun­gin puo­les­ta tapah­tu­maa koor­di­noi Jani­ka Har­ju, joka toi­mii hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen asian­tun­ti­ja­na. Tapah­tu­mas­ta tuli myös yksi Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den tempauksia.

Muka­na ollei­den posi­tii­vis­ten koke­mus­ten myö­tä lii­kun­ta­päi­vä aio­taan jär­jes­tää ensi kevää­nä­kin. Har­ju ker­toi, että hau­ki­pu­taa­lais­ten toi­mi­joi­den kans­sa suun­ni­tel­tiin myös yhtei­ses­tä tapaa­mi­ses­ta jo ennen kesää.Tarkoituksena on miet­tiä, miten yhdes­sä voi­daan edis­tää ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia Haukiputaalla.

Unel­mi­nen lii­kun­ta­päi­vän juon­si Hau­ki­pu­taan nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­män Jan­na Pahi­kai­nen. Tapah­tu­man avan­nut kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä iloit­si hyväs­tä osa­no­tos­ta. Kau­pun­ki tukee kult­tuu­rin ja lii­kun­nan har­ras­ta­mis­ta. Hau­ki­pu­taal­la on hyvät mah­dol­li­suu­det lii­kun­taan ja urhei­luun kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na. On myös oma uima­hal­li Vesi-Jatu­li. Moni­puo­li­suu­des­ta ja aktii­vi­suu­des­ta ker­too myös laa­ja urhei­luseu­ro­jen ja lajien kir­jo. Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­nen on yksi kau­pun­gin kär­ki­hank­keis­ta. Ylei­sur­hei­lu­ken­tän suh­teen Hau­ki­pu­taal­la on vie­lä tehtävää.

– Lii­kun­ta ja urhei­lu, yli­pää­tään yhdes­sä teke­mi­nen on paras­ta. Myös van­hem­mil­la on tär­keä roo­li tukea las­ten ja nuor­ten har­ras­tuk­sia. Kol­men k:n ohje kuu­luu­kin: kul­je­ta, kan­nus­ta ja kustanna.

Juho Kla­si­la kuu­li Unel­mien lii­kun­ta­päi­väs­tä ja läh­ti toril­le las­ten Ilo­nan, Rober­tin ja Kaar­lon kanssa.

– Tapah­tu­ma vai­kut­taa oikein muka­val­ta, pal­jon on kaikenlaista!

Ilo­na oli käy­nyt MLL:n kep­pa­ri­ra­dal­la ja se oli hänen mie­les­tään paras jut­tu. Ilo­na ker­toi har­ras­ta­van­sa jal­ka­pal­loa, pyö­räi­lyä ja tram­po­lii­ni­hyp­pe­lyä. Kaar­lol­la ykkös­har­ras­tus on kalas­tus, lisäk­si hän pelaa jää­kiek­koa ja jal­ka­pal­loa sekä golf­faa ja pyö­räi­lee. Rober­tin har­ras­tuk­si­na ovat jal­ka­pal­lo, sali­ban­dy, las­ket­te­lu ja kalastus.

Zumbaa Liikuntakeskus Coren Sanna Halosen ohjauksessa.

Zum­baa Lii­kun­ta­kes­kus Coren San­na Halo­sen ohjauksessa.

Juho Kla­si­la ker­toi, että per­hees­sä van­hem­mil­la hyö­ty­lii­kun­ta on kes­kei­ses­sä roolissa.

– Pyö­räi­len ja käyn itse pelaa­mas­sa myös pade­lia, hän kertoi.

Kla­si­lat muut­ti­vat puo­li­sen vuot­ta sit­ten Var­kau­des­ta Hau­ki­pu­taal­le. Asuin­pai­kan valin­taan vai­kut­ti­vat hyvät kou­lu- ja harrastusmahdollisuudet.

Tori­jum­pan ylei­söl­le veti nuor­ten pai­ni­joi­den kans­sa esi­merk­kiä näyt­täen Hau­ki­pu­taan Hei­ton pai­ni­val­men­ta­ja Tom­mi Lep­pä­nen. Lii­kun­ta­kes­kus Coren San­na Halo­nen veti vauh­dik­kaan torizum­ban. Halo­nen ker­toi, että Anna­lan­kan­kaal­le raken­teil­la ole­van Coren uuden lii­kun­ta­kes­kuk­sen raken­nus­työt ovat eden­neet hyvin ja aika­tau­lus­sa. Tar­koi­tus on saa­da paik­ka käyt­töön jo syk­syl­lä. Ahmo­jen pis­teel­lä oli muka­na myös Mar­kus Nuti­vaa­ra, joka ohjeis­ti lau­ko­mis­ta ja jakoi nim­ma­ri­kort­te­ja. Hau­Pal­la radal­la pää­si har­joit­te­le­maan pot­ku­ja. Myös asu­ka­syh­dis­tyk­set oli­vat mukana.

Toril­ta saat­toi star­ta­ta käve­ly- ja suun­nis­tus­len­keil­le. Ras­tit oli­vat Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museol­la, van­hal­la hau­taus­maal­la, kala­va­joil­la ja seu­ra­kun­nan Wirkkulassa.

Suun­nis­tus­reit­ti kiin­nos­ti, ja museol­la oli 70 kävi­jää. Vie­rai­li­joi­na oli pal­jon myös lap­si­per­hei­tä ja kävi­jöi­tä, jot­ka eivät aiem­min olleet käy­neet museol­la. Kesän mit­taan monet aikoi­vat tul­la uudem­man ker­ran kun museol­la ava­taan kak­si uut­ta näyt­te­ly­ko­ko­nai­suut­ta­kin. Tori­ta­pah­tu­ma pää­tet­tiin Hei­ton Vie­ri­vien kivien “Tans­si­tau­tis­ten” tahtiin.

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­ton kojul­ta tar­joil­tiin kävi­jöil­le 200 mak­ka­raa ja sop­pa­ty­kis­tä 150 annos­ta jauhelihakeittoa.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.