Hevos­har­ras­tus vaa­tii uhrauksia

Hevosharrastus vaatii paljon aikaa, rahaa, hermoja ja kärsivällisyyttä. (Kuva: Pixabay)Hevosharrastus vaatii paljon aikaa, rahaa, hermoja ja kärsivällisyyttä. (Kuva: Pixabay)

Hevos­har­ras­tus on ran­kem­paa kuin ulos­päin näyttää

Rat­sas­tus on ylei­nen har­ras­tus Suo­mes­sa ja muu­al­la maa­il­mas­sa. Vuon­na 2020 rat­sas­tus onkin ollut ala­kou­lu­lais­ten tyt­tö­jen toi­ve­har­ras­tuk­se­na ensim­mäi­se­nä. Monet eivät kui­ten­kaan tie­dä, mitä har­ras­tus todel­la vaatii.

Hevos­har­ras­tus vaa­tii pal­jon aikaa, rahaa, her­mo­ja ja kär­si­väl­li­syyt­tä. Monien las­ten unel­mat tök­säh­tä­vät sii­hen, ettei huol­ta­jil­la ole resurs­se­ja kus­tan­taa har­ras­tus­ta. Yleen­sä rat­sas­tus aloi­te­taan käy­mäl­lä rat­sas­tus­kou­lus­sa rat­sas­tus­tun­neil­la, joi­den hin­nat pyö­ri­vät noin 30 euros­sa. Ajan myö­tä rat­sas­ta­ja kehit­tyy ja halu­aa alkaa rat­sas­taa tavoit­teel­li­sem­min, jon­ka seu­rauk­se­na kus­tan­nuk­set nouse­vat usei­hin satoi­hin euroi­hin kuukaudessa.

Rat­sas­tus­kou­lu­jen tun­ti­hin­nat koos­tu­vat pää­osin tal­lin kuluis­ta: vedes­tä, säh­kös­tä, rehuis­ta, hei­nis­tä, opet­ta­jien ja tal­li­työn­te­ki­jöi­den pal­kois­ta, hevos­ten varus­teis­ta, hevos­ten ken­gi­tyk­sis­tä, ras­pauk­sis­ta, eläin­lää­kä­ri­ku­luis­ta, roko­tuk­sis­ta ja muis­ta lääk­keis­tä sekä vakuutusmaksuista.

Jokai­nen rat­sas­tus­ta har­ras­ta­va on var­mas­ti jos­sain koh­taa haa­veil­lut omas­ta hevo­ses­ta, mut­ta hevo­sen omis­ta­mi­nen ei ole mil­lään mah­dol­lis­ta kai­kil­le, sil­lä se vaa­tii pal­jon aikaa, sitou­tu­mis­ta sekä rahaa.

Hevo­sen pitä­mi­nen mak­saa kuu­kau­des­sa hel­pos­ti yli tuhat euroa riip­puen sii­tä, mihin käyt­tö­tar­koi­tuk­seen hevo­nen on tar­koi­tet­tu. Har­ras­te­käyt­töön suun­nat­tu hevo­nen on edul­li­sem­pi kuin kilpailuhevonen.

Kaik­kien hevos­ten suu­rin menoe­rä koos­tuu tal­li­vuo­kras­ta, joka on seit­se­mäs­tä sadas­ta euros­ta ylös­päin. Kulu­ja ovat myös eläin­lää­kä­ri­käyn­nit, ras­pauk­set, roko­tuk­set, ken­gi­tyk­set, varus­teet, val­men­nuk­set sekä kilpailut.

Vaik­ka hevos­har­ras­tus on mie­le­käs­tä ja iha­naa, on välil­lä päi­viä, jol­loin tal­lil­le mene­mi­nen voi tun­tua vas­ten­mie­li­sel­tä. Jos tätä jat­kuu pit­kään, se voi käy­dä kuor­mit­ta­vak­si mie­len­ter­vey­del­le ja moti­vaa­tio har­ras­tuk­seen kär­sii pahasti.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.