Ala­ky­lään nousee puu­kou­lu tuli­pa­los­sa tuhou­tu­neen tilal­le – kou­lun­käyn­nin on mää­rä alkaa vuon­na 2025

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos järjesti tarjous- ja arkkitehtuurikilpailun, jonka voitti alt Arkkitehdit Oy ehdotuksella HARJA.Oulun Tilapalvelut -liikelaitos järjesti tarjous- ja arkkitehtuurikilpailun, jonka voitti alt Arkkitehdit Oy ehdotuksella HARJA.

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä sijait­se­van kou­lun raken­nus tuhou­tui tuli­pa­los­sa vuon­na 2020. Kor­vaa­van uudis­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy syk­syl­lä 2023, ja sen on mää­rä val­mis­tua vuo­den 2024 lop­puun men­nes­sä. Kaik­ki­aan tilo­ja tulee 240 oppi­laal­le vuo­si­luo­kil­la 0–6.

Oulun Tila­pal­ve­lut ‑lii­ke­lai­tos jär­jes­ti tar­jous- ja ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun, jon­ka voit­ti alt Ark­ki­teh­dit Oy ehdo­tuk­sel­la HARJA.

– Uusi raken­nus täy­den­tää ole­mas­sa ole­van piha­pii­rin. Raken­nuk­sen mit­ta­kaa­va, kat­to­muo­to ja mate­ri­aa­lit nou­dat­te­le­vat van­ho­jen raken­nus­ten peri­aat­tei­ta tuo­den kui­ten­kin uuden ajal­li­sen ker­ros­tu­man koko­nai­suu­teen. Raken­nuk­sen ydin ja tilal­li­nen koho­koh­ta on kor­kea ruo­ka­la­ti­la, ker­too pää­suun­nit­te­li­ja Ant­ti Kar­si­kas alt Ark­ki­teh­deil­ta.

Uudis­ra­ken­nus val­mis­te­taan puus­ta. Raken­nuk­sen suun­nit­te­lua, raken­ta­mis­ta ja käyt­töä ohjaa tavoi­te pie­nem­mäs­tä hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä ja suu­rem­mas­ta hii­li­kä­den­jäl­jes­tä. Huo­mio­ta kiin­ni­te­tään myös yhden­ver­tai­suu­teen ja esteettömyyteen.

– Oulun kau­pun­ki on päät­tä­nyt lisä­tä raken­ta­mi­sen moni­muo­toi­suut­ta edis­tä­mäl­lä puu­ra­ken­ta­mis­ta. Esi­merk­kiä halu­taan näyt­tää myös kau­pun­gin omis­sa raken­nuk­sis­sa, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Reet­ta Lei­no­nen Oulun Tilapalveluista.

Uudis­ra­ken­nuk­seen tulee kou­lun uudet keit­tiö- ja ruo­kai­lu­ti­lat. Van­hoi­hin, tuli­pa­lol­ta sääs­ty­nei­siin raken­nuk­siin teh­dään samas­sa yhtey­des­sä tila­muu­tok­sia. Hank­keen kus­tan­nusar­vio on 3,69 mil­joo­naa euroa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.