Oma­ko­ti­ta­loa­su­mi­ses­ta ympä­ri­vuo­ti­seen vaunuelämään

Kol­men tun­nin viik­ko­sii­vous vaih­tui vii­den minuu­tin lumi­töi­hin ja lisään­ty­nee­seen vapaa-aikaan. Alun perin vit­sis­tä ilta­nuo­tiol­la läh­te­nyt aja­tus muut­taa asu­maan asun­to­vau­nuun on nyt muut­tu­nut todek­si Kat­ja ja Vil­le Ulan­de­ril­la. Vir­pi­nie­mes­sä Ran­ta­sar­kan kara­vaa­na­ria­lu­eel­la vajaan kuu­kau­den päi­vät par­kis­sa ollut LMC Musica 675 E ‑asun­to­vau­nus­sa tava­rat ovat löy­tä­neet paik­kan­sa eikä 150 neliön oma­ko­ti­ta­loon ole ikä­vä. Vuo­kra­lai­set­kin van­haan kotiin löy­tyi­vät sama­na ilta­na, kun ilmoi­tus laitettiin.

Lue lisää

Asu­ka­sil­lat toi­min­ta­ra­ho­jen kimpussa

Täl­lä vii­kol­la osa Oulun suur­aluei­den asu­ka­sil­lois­ta pää­si­vät poh­ti­maan sitä, miten aluei­den eri yhdis­tyk­sil­le jae­taan hake­mus­ten perus­teel­la kau­pun­gin toi­min­ta­ra­haa. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ensim­mäi­se­nä asian kimp­puun käy­tiin Yli­kii­min­gis­sä, jon­ne kokoon­tui­vat samal­la ker­taa myös Kii­min­gin asu­ka­sil­lan osal­lis­tu­jat. Pai­kal­la oli vajaat pari­kym­men­tä hen­ki­löä, jois­ta lähes puo­let oli tul­lut sin­ne Kiimingistä. 


Kak­so­set ovat iso lahja

Taru ja Jar­mo Lau­kan per­hees­sä Hau­ki­pu­taan San­ta­hol­mal­la vie­te­tään lap­si­per­heen kii­reis­tä, mut­ta onnel­lis­ta arkea. Per­hee­seen kuu­lu­vat hei­nä­kuus­sa syn­ty­neet kak­sos­po­jat Vil­jo ja Tou­ko sekä 5‑vuotias esi­kois­ty­tär Lumi­na.

“Het­ki­nen, tääl­lä­hän onkin vau­vo­ja kak­si”, sai­vat Taru ja Jar­mo yllä­tyk­sek­seen kuul­la ras­kau­den ult­ra­ää­ni­tut­ki­muk­ses­sa. Sil­lä het­kel­lä van­hem­mat otti­vat tie­don vas­taan niin rau­hal­li­ses­ti, että lää­kä­ri ihmet­te­li tyy­neyt­tä. Uuti­nen alkoi val­je­ta vas­ta koto­na, ja kului­hin sii­nä jon­kin aikaa asi­aa sulatellessa.


Pau­la Mal­leus tar­tut­taa upcyclingiä

Kaik­ki kuu­li­jat nos­ta­vat käten­sä, kun uusio­tuo­tan­non edel­lä­kä­vi­jä, ompe­li­ja ja mal­li­mes­ta­ri Pau­la Mal­leus kysyy luen­nol­laan, kenel­le kier­to­ta­lous on tuttu.


Har­taus: Jee­sus aut­taa hädässä

Mat­teus kir­joit­taa evan­ke­liu­mis­saan tilan­tees­ta, jos­sa Jee­sus käve­li veden pääl­lä. Ope­tus­lap­set peläs­tyi­vät, kos­ka luu­li­vat Jee­sus­ta aaveek­si. Jee­sus sanoi ope­tus­lap­sil­le: ”Pysy­kää rau­hal­li­si­na, minä täs­sä olen, älkää pelätkö”. 


Hut­tu­ky­län pyö­rä­tie yhä vail­la rahoitusta

Hut­tu­ky­län ja Koi­te­lin väli­sen jalan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­län suun­ni­tel­mia esi­tel­tiin ensim­mäi­sen ker­ran kylä­läi­sil­le jo vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa, jol­loin hank­keen suun­nit­te­lu sai edus­kun­nan jako­va­ran kaut­ta suun­nit­te­lu­ra­haa. Nyt Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi tie­suun­ni­tel­mas­ta lausun­ton­sa, mut­ta noin 1,9 mil­joo­nan euron hank­keen raken­ta­mi­sek­si ei ole edel­leen­kään rahoi­tus­ta. Se pyri­tään kui­ten­kin toteut­ta­maan lähi­vuo­sien aikana. 


Teks­ta­rit

Iin kun­ta jakaa ilmais­ta hiek­kaa, mut­ta ei ras­ki pan­na omil­le teille.Hevos­har­ras­tus vaa­tii uhrauksia

Hevos­har­ras­tus on ran­kem­paa kuin ulos­päin näyttää 

Rat­sas­tus on ylei­nen har­ras­tus Suo­mes­sa ja muu­al­la maa­il­mas­sa. Vuon­na 2020 rat­sas­tus onkin ollut ala­kou­lu­lais­ten tyt­tö­jen toi­ve­har­ras­tuk­se­na ensim­mäi­se­nä. Monet eivät kui­ten­kaan tie­dä, mitä har­ras­tus todel­la vaatii.