Asu­ka­sil­lat toi­min­ta­ra­ho­jen kimpussa

Ylikiimingin asukastuvan sali toimi tällä kertaa sekä Ylikiimingin että Kiimingin asukasillan yhteisenä kokoustilana. Illan aikana keskusteltiin lähinnä kaupungin yhteisötoiminnan myöntämien toimintarahojen jaosta. (Kuva: Teea Tunturi)Ylikiimingin asukastuvan sali toimi tällä kertaa sekä Ylikiimingin että Kiimingin asukasillan yhteisenä kokoustilana. Illan aikana keskusteltiin lähinnä kaupungin yhteisötoiminnan myöntämien toimintarahojen jaosta. (Kuva: Teea Tunturi)

Täl­lä vii­kol­la osa Oulun suur­aluei­den asu­ka­sil­lois­ta pää­si­vät poh­ti­maan sitä, miten aluei­den eri yhdis­tyk­sil­le jae­taan hake­mus­ten perus­teel­la kau­pun­gin toi­min­ta­ra­haa. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ensim­mäi­se­nä asian kimp­puun käy­tiin Yli­kii­min­gis­sä, jon­ne kokoon­tui­vat samal­la ker­taa myös Kii­min­gin asu­ka­sil­lan osal­lis­tu­jat. Pai­kal­la oli vajaat pari­kym­men­tä hen­ki­löä, jois­ta lähes puo­let oli tul­lut sin­ne Kiimingistä.

Esi­tys toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta saa­tiin teh­tyä molem­pien aluei­den osal­ta pie­nen vään­nön jäl­keen. Yli­kii­min­ki­läi­set päät­ti­vät jakaa käy­tet­tä­vis­sä ole­van noin 2 580 euroa kuta­kuin­kin tasan kaik­kien haki­joi­den kes­ken, jol­loin rahaa haki­jaa koh­den riit­ti noin 340 euroa. Kii­min­ki­läi­set puo­les­taan pää­tyi­vät ehdo­tuk­seen, jos­sa jokai­sel­ta haki­jal­ta vähen­ne­tään tiet­ty pro­sent­ti­mää­rä, jot­ta noin 6 660 euroa saa­tiin riit­tä­mään kai­kil­le hakijoille.

Oulun yhtei­sö­toi­min­ta oli jo ennen jakoa kar­si­nut haki­joi­den jou­kos­ta pois ne, joi­den hake­mus ei oikeut­ta­nut toi­min­ta­ra­haan. Lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta tekee lopul­li­sen pää­tök­sen toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta helmikuussa.

Asu­ka­sil­lan osal­lis­tu­jat toi­voi­vat, että jokai­ses­ta yhdis­tyk­ses­tä, joka on rahaa hake­nut, oli­si joku pai­kal­la kokouk­ses­sa toi­min­nas­taan ja hake­muk­ses­taan ker­to­mas­sa, jol­loin ehdo­tuk­sen teke­mi­nen oli­si ehkä helpompaa.

Kun­kin suur­alu­een jaet­ta­vis­sa ole­van toi­min­ta­ra­han mää­rä perus­tuu alu­een asu­kas­lu­kuun, ja jokais­ta asu­kas­ta koh­ti sum­ma on 0,80 euroa. Yli­kii­min­gin asu­kas­lu­ku oli vuo­den 2022 lopus­sa 3 229, joka on jopa 56 vähem­män kuin vuo­den 2021 jou­lu­kuus­sa. Kii­min­gin asu­kas­lu­ku puo­les­taan oli vuo­den 2022 jou­lu­kuus­sa 8 327, joka on 56 enem­män kuin vuo­den 2021 lopussa.

Yli­kii­min­gin 56 asuk­kaan las­ku ja Kii­min­gin vas­taa­va kas­vu herät­ti asu­ka­sil­las­sa huvi­tus­ta­kin sii­tä, ovat­ko nämä 56 yli­kii­min­ki­läis­tä muut­ta­neet Kii­min­kiin, hiu­kan lähem­mäs kau­pun­kia. Todel­li­suu­des­sa lähes kah­den pro­sen­tin las­ku asu­kas­mää­räs­sä on huo­les­tut­ta­vaa alu­een kehi­tyk­sen kan­nal­ta. Mie­len­kiin­tois­ta Yli­kii­min­gin asu­kas­lu­vus­sa on se, että eni­ten asu­kas­lu­ku on tip­pu­nut kes­kus­tan alu­eel­la (- 46) ja Vesa­las­sa (-13), mut­ta kas­va­nut hie­man muun muas­sa Vep­säl­lä ja Nuorittalla.

Kii­min­gis­sä asu­kas­lu­ku on kas­va­nut tasai­ses­ti lähes koko alu­eel­la, Han­nuk­sen pien­tä pudo­tus­ta lukuu­not­ta­mat­ta. Uusia asuk­kai­ta on Kii­min­gis­sä saa­tu kes­kus­tan alu­eel­le, Ala­ky­lään ja Hut­tu­ky­lään, jot­ka eril­li­sa­luei­na sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tilas­toin­nis­sa näkyvät.

Yli-Iin ja Jää­lin asu­ka­sil­lat jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na. Pate­nie­men asu­ka­sil­ta on Hon­ka­pir­til­lä (Pate­nie­men­tie 86) tors­tai­na 26.1. kel­lo 17. Hau­ki­pu­taan ja Kel­lo-Kivi­nie­mi alu­een yhtei­nen asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään tiis­tai­na 31.1. kel­lo 17 Hau­ki­pu­taan kou­lul­la (Tor­pan­mäen­tie 3).

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.