Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­le puskurilainaa

Iin kun­nan­hal­li­tus myön­tää Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tys ry:lle 4087,92 euron suu­rui­sen pus­ku­ri­lai­nan. Koti­seu­tu­yh­dis­tys haki kun­nal­ta lai­naa pit­kä­ai­kais­työt­tö­män työl­lis­tä­mis­han­ket­ta varten.

Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tys ry työl­lis­tää palk­ka­tuel­la pit­kä­ai­kais­työt­tö­män 5 kuu­kau­den ajak­si. Työl­lis­tä­mis­jak­so alkaa hel­mi­kuun alus­sa, ja pus­ku­ri­ra­haa tar­vi­taan pal­kat­ta­van työn­te­ki­jän palk­ko­jen mak­suun. Pus­ku­ri­ra­han sum­ma vas­taa työn­te­ki­jän kol­men kuu­kau­den palk­kaa sivukuluineen.

Työl­lis­tä­mis­jak­son ajak­si pal­kat­ta­van työn­te­ki­jän teh­tä­viin kuu­lu­vat muun muas­sa Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­museon esi­neis­tön luet­te­loin­ti ja kuvai­lu sekä esi­neis­tö­luet­te­lon siir­tä­mi­nen uuteen jär­jes­tel­mään, yhdis­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen, meneil­lään ole­vaan Kui­va­nie­men alu­een kou­lu­ja käsit­tä­vän valo­ku­va­näyt­te­lyn aineis­ton täy­den­tä­mi­nen sekä alu­eel­la vuon­na 2015 toteu­te­tun perin­ne­haas­tat­te­lu­jen tal­len­ne-aineis­ton siir­tä­mi­nen kir­jal­li­seen muotoon.

Kun­nan­hal­li­tuk­sen työl­lis­tä­mis­han­ket­ta var­ten myön­tä­män lai­nan kor­ko on 0%. Takai­sin­mak­suai­kaa lai­nal­la on 31.10. asti.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.