Ari Ala­tos­sa­va sujah­ti kau­pun­gin­joh­ta­jan arkeen – “Oulun vah­vuu­det ovat suu­ruus ja ihmi­set, heik­kou­det sen saa­vu­tet­ta­vuus ja syntyvyys”

Ari Ala­tos­sa­va, 59, valit­tiin Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si huh­ti­kuun lopus­sa. Kuusa­mos­ta läh­töi­sin ole­va Ala­tos­sa­va on työs­ken­nel­lyt Oulun kon­ser­ni­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2022 saak­ka, ja hän oli vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja vii­me jou­lu­kuus­ta. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muas­sa Iin kunnanjohtajana.

Lue lisää
Päät­tä­jäl­tä: Iin Ener­gian hinnoittelusta

Kir­joi­tin vii­mek­si jou­lu­kuus­sa 2023 ener­gian hin­noit­te­lus­ta ja aihe on edel­leen ajan­koh­tai­nen, kun Iin Ener­gia nos­ti säh­kö­so­pi­mus­ten hin­to­ja ja samaan aikaan pörs­si­hin­nat ovat vaih­del­leet liki nol­las­ta kym­me­niin senttihin/kwh. Yhtiö esit­te­li toi­min­taan­sa, uut­ta stra­te­gi­aan­sa ja säh­kön hin­noit­te­lua Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa 15.4.2024. Kaik­ki eivät ole tie­tys­ti tuo­ta kokous­ta seu­ran­neet mut­ta asias­ta löy­tyy infor­maa­tio­ta Iin Ener­gian inter­net­si­vuil­ta koh­das­ta Sepin pals­ta / Säh­kö­mark­ki­nat muu­tok­sen kou­ris­sa, uhka vai mahdollisuus ? 


Teks­ta­rit

Six­ten Kork­man on tuo­nut esil­le his­to­ri­aan pereh­ty­mi­sen tär­keyt­tä. Suo­men pää­mis­te­ri­nä 1943–1944 toi­mi­nut Edwin Lin­ko­mies on muis­tel­mis­saan Vai­kea aika ker­to­nut kriit­ti­ses­tä näke­myk­ses­tään oikeis­ton ja lai­ta­oi­keis­ton kanssakäymisestä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


KTU sar­ja­joh­toon

Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat pela­si jo kol­man­nen sar­ja­pe­lin puo­len­tois­ta vii­kon sisään jal­ka­pal­lon nelos­di­vi­sioo­nas­sa, kun se koh­ta­si hela­tors­tai­na Pate­nie­men teko­nur­mel­la yhden sar­jan kes­to­me­nes­ty­jis­tä Oulun Tar­mon. Otte­lu päät­tyi täl­le sar­ja­ta­sol­le har­vi­nai­seen 0–0 lukemiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä rum­pu­put­kia bon­gaa­mal­la voi tie­na­ta rahaa

Iin kun­ta toteut­taa kesän alus­sa rum­pu­put­kien ja hule­ve­si­kai­vo­jen kar­toi­tuk­sen, johon he toi­vo­vat kun­ta­lais­ten­kin osal­lis­tu­van. Teh­tä­väs­sä kuka tahan­sa voi tie­na­ta rahaa mer­kit­se­mäl­lä kuvaa­mi­aan koh­tei­ta Crowd­sor­sa ‑sovel­luk­sen kar­tal­le. Kar­toi­tus alkaa per­jan­tai­na 19.5. kel­lo 9 ja sii­hen pää­see osal­lis­tu­maan lataa­mal­la ilmai­sen sovel­luk­sen puhelimeensa.


Kel­lo Cupis­sa kil­pai­li hui­keat 46 joukkuetta

Yli 500 voi­mis­te­li­jaa ja val­men­ta­jaa eri puo­lil­ta Suo­mea kokoon­tui Kel­lo Cupiin 27.4. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den jär­jes­tä­miin jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­lui­hin. Kel­lon TU.n kai­kil­ta 14 kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­neel­ta jouk­ku­eel­ta näh­tiin laa­du­kas­ta voi­mis­te­lua. Kisa­suo­ri­tus­ten lisäk­si muka­na oli myös nuo­rem­pien voi­mis­te­li­joi­den esi­tyk­siä, näin he sai­vat hyvää koke­mus­ta esiin­ty­mi­ses­tä ylei­sön edessä.