Ari Ala­tos­sa­va sujah­ti kau­pun­gin­joh­ta­jan arkeen – “Oulun vah­vuu­det ovat suu­ruus ja ihmi­set, heik­kou­det sen saa­vu­tet­ta­vuus ja syntyvyys”

Oulun tuoreen kaupunginjohtajan Ari Alatossavan mukaan yksi Oulun tulevaisuuden haasteista on syntyvyyden lasku, jolla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kaupungin palveluihin. Tämä tulee näkymään Rantapohjan alueellakin niin koulu- kuin palveluverkossa. (Kuva: Teea Tunturi)Oulun tuoreen kaupunginjohtajan Ari Alatossavan mukaan yksi Oulun tulevaisuuden haasteista on syntyvyyden lasku, jolla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kaupungin palveluihin. Tämä tulee näkymään Rantapohjan alueellakin niin koulu- kuin palveluverkossa. (Kuva: Teea Tunturi)

Ari Ala­tos­sa­va, 59, valit­tiin Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si huh­ti­kuun lopus­sa. Kuusa­mos­ta läh­töi­sin ole­va Ala­tos­sa­va on työs­ken­nel­lyt Oulun kon­ser­ni­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2022 saak­ka, ja hän oli vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja vii­me jou­lu­kuus­ta. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muas­sa Iin kunnanjohtajana.

Valin­ta ei Ala­tos­sa­van arkea juu­ri­kaan muut­ta­nut. Kalen­te­ri on täyn­nä syk­syyn saak­ka, mut­ta hän myön­tää, että nyt tilan­ne sel­key­tyy ja teh­tä­viä on hel­pom­pi hoitaa.

– Fii­lik­set valin­nas­ta ovat hyvät. Jul­ki­sen viran jul­ki­nen haku­pro­ses­si on osin ras­kas­kin, joten tun­nen hel­po­tus­ta sii­tä, että se on ohi. Tun­nen kii­tol­li­suut­ta sii­tä, että päät­tä­jät halusi­vat minut vali­ta, Ala­tos­sa­va sanoo.

Hän on saa­nut pal­jon kan­nus­tus­ta ja onnit­te­lu­ja valin­nas­taan ja huo­man­nut, että monet kau­pun­ki­lai­set­kin seu­ra­si­vat pro­ses­sia innokkaasti.

– Aion hoi­taa teh­tä­vää­ni luon­tee­ni mukai­ses­ti myön­tei­sel­lä ja avoi­mel­la taval­la. Posi­tii­vi­ses­ti ja rat­kai­su­kes­kei­ses­ti asioi­hin suh­tau­tu­mal­la saa­vu­te­taan parem­pia tulok­sia. Tär­ke­ää on, että kau­pun­ki koe­taan hyvä­nä työ­paik­ka­na ja tääl­lä on moti­voi­tu­nei­ta teki­jöi­tä, Ala­tos­sa­va kertoo.

Hän halu­aa kuun­nel­la niin työn­te­ki­jöi­tä kuin asuk­kai­ta­kin ja tun­tea Oulun ja oulu­lai­set mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti. Lähiai­koi­na Ari Ala­tos­sa­va ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä läh­te­vät kier­tä­mään Oulua asu­kas­ti­lai­suuk­sien muodossa.

Ensim­mäi­si­nä isoi­na asioi­na uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan pöy­däl­lä on maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen MAL-sopi­muk­sen neu­vot­te­lut, jul­ki­sen sek­to­rin hei­kon talous­ti­lan­teen muka­naan tuo­mat haas­teet, infran ulkois­tuk­sen lop­puun­saat­ta­mi­nen sekä ase­ma­kes­kuk­sen koko­nai­suu­den ja toria­lu­een kehit­tä­mi­sen eteen­päin vieminen.

Oulun vah­vuu­det ovat Ala­tos­sa­van mie­les­tä sen suu­ruus ja resurssit.

– Oulua ei suot­ta nimi­te­tä puo­len Suo­men pää­kau­pun­gik­si. Lisäk­si meil­lä on yli­opis­to ja mui­ta suu­ria oppi­lai­tok­sia. Joka vuo­si tän­ne tulee tuhan­sia nuo­ria opis­ke­le­maan ja etsi­mään elä­män­sä suun­taa. Mei­dän haas­tee­nam­me on se, että sai­sim­me hei­dät jää­mään tän­ne, Ala­tos­sa­va sanoo.

Oulun vah­vuus on myös moni­puo­li­nen elin­kei­noe­lä­mä, joka on reip­paas­sa kasvussa.

– Oulun saa­vu­tet­ta­vuus­va­je on koko alu­een suu­rin heik­kous. Len­to- ja junayh­tey­det eivät ole par­haat mah­dol­li­set. Poh­jan­maan radan kehit­tä­mi­nen ete­nee tus­kas­tut­ta­van hitaas­ti, samoin ratayh­tey­det Oulus­ta poh­joi­seen. Len­to­yh­teys Oulun ja Hel­sin­gin välil­lä on lii­an kal­lis, kun nyt vain Fin­nair ope­roi siinä.

Ala­tos­sa­van mukaan erit­täin huo­les­tut­ta­vaa Oulun ja koko poh­joi­sen Suo­men kan­nal­ta on syn­ty­vyy­den las­ku, joka tulee ole­maan erit­täin tun­tu­va seu­raa­vien vuo­sien aikana.

Ran­ta­poh­jan alu­een­kin tule­vai­suu­teen syn­ty­vyy­den las­kul­la tulee Ala­tos­sa­van mukaan ole­maan mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia, jot­ka tule­vat näky­mään niin kou­lu- kuin palveluverkossa.

– Aluei­den ver­taa­mi­nen kes­ke­nään on han­ka­laa joh­tuen väes­tö­mää­rän eri­lai­suu­des­ta ja etäi­syyk­sis­tä. Se, että pal­ve­lui­ta tuli­si ole­maan tasai­ses­ti eri alueil­la, tulee ole­maan jat­kos­sa erit­täin suu­ri haaste.

Hau­ki­pu­das ja Kii­min­ki sekä Kel­lo ja Jää­li­kin ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta sel­lai­sia, joil­la Ala­tos­sa­van mukaan tulee ole­maan pal­jon tar­vit­ta­via pal­ve­lui­ta. Näil­lä­kin alueil­la lap­si­mää­rä las­kee jyr­käs­ti, ja jat­kos­sa täy­tyy esi­mer­kik­si kaa­voi­tuk­sel­la huo­leh­tia, että kou­lui­hin riit­täi­si lap­sia tulevaisuudessakin.

– Kii­min­gin kou­lu­verk­ko­pää­tök­sen toteut­ta­mi­nen esi­mer­kik­si on haas­te, mut­ta jos tämän vuo­si­kym­men lop­puun men­nes­sä koko Oulun alu­eel­la on noin 4 500 oppi­las­ta vähem­män kuin täl­lä het­kel­lä, niin se on todel­la iso mää­rä, kun nyt oppi­lai­ta on noin 23 000. Tämä haas­taa mei­dän pal­ve­lum­me ja pal­ve­lu­ver­kon toden teolla.

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin osal­ta tilan­ne on omanlaisensa.

– Molem­mil­la alueil­la on hyvä kou­lu. Yli-Iihin suun­ni­tel­laan uut­ta kol­mi­ryh­mäis­tä päi­vä­ko­tiyk­sik­köä Poh­teen vetäy­dyt­tyä yhtei­ses­tä moni­toi­mi­ta­lo­hank­kees­ta. Päi­vä­ko­ti sijoit­tuu kou­lun kans­sa samal­le ton­til­le, jol­loin koko­nai­suu­des­ta muo­dos­tuu moni­toi­mi­ta­lo­mal­li­nen koko­nai­suus. Kir­jas­to jat­kaa nykyi­sis­sä tilois­sa vie­lä joi­ta­kin vuo­sia, mis­sä jat­kaa myös Oulu10-pal­ve­lu­pis­te ja Oulu-opisto.

Yli­kii­min­gis­sä taas kehi­te­tään uut­ta kirjastorakennusta.

– Tavoi­te on, että pys­tyi­sim­me moni­toi­mi­ta­lo­mai­ses­ti käyt­tä­mään samo­ja raken­nuk­sia eri pal­ve­luil­le, Ala­tos­sa­va sanoo.

Ari Ala­tos­sa­va asuu Iin Hami­nas­sa, jota hän pitää var­sin hyvä­nä ja eri­koi­se­na paik­ka­na asua. Vapaa-ajal­laan Ala­tos­sa­va halu­aa ulkoil­la mah­dol­li­sim­man paljon.

– Pyö­räi­len ja juok­sen. Vas­ti­kään kävin ihai­le­mas­sa Iijoen kuo­hu­ja, jot­ka ovat nyt mah­ta­vim­mil­laan. Kun kalen­te­ri on sel­lai­nen, kuin se on, niin har­ras­tus­ten on olta­va sel­lai­sia, joi­hin voi läh­teä sil­loin, kun tilai­suus tulee. Venei­ly ja luke­mi­nen on nyt jää­nyt vähem­mäl­le. Ruot­sin kiel­tä olen alka­nut tree­naa­maan suju­vam­mak­si, hän paljastaa.

Ala­tos­sa­van per­hee­seen kuu­luu vai­mo ja kol­me aikuis­ta las­ta. Per­heel­lä on Aaja­tie­va Oy, joka pyö­rit­tää Tun­tu­ri­kes­kus Gal­do­tie­vaa Enon­te­kiöl­lä. Ari Ala­tos­sa­va on sii­nä hal­li­tuk­sen jäsen, vai­mo on yrit­tä­jä­nä ja toi­min­taa ope­roi tytär.