Hau­ki­pu­taan kirk­ko­her­ran­vaa­li hui­pen­tu­mas­sa loppusuoralle

Salla Autere tai Lauri Kujala on Haukiputaan seurakunnan uusi kirkkoherra. Valinta ratkeaa vaalipäivänä sunnuntaina 19.5. Kumpikin heistä astuisi mielellään johtamaan seurakuntaa. Kuvat: Auli HaapalaSalla Autere tai Lauri Kujala on Haukiputaan seurakunnan uusi kirkkoherra. Valinta ratkeaa vaalipäivänä sunnuntaina 19.5. Kumpikin heistä astuisi mielellään johtamaan seurakuntaa. Kuvat: Auli Haapala

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­raeh­dok­kaat Sal­la Aute­re ja Lau­ri Kuja­la vas­ta­si­vat kysy­myk­siin vaa­li­pa­nee­lis­sa lähes salin­täy­tei­sel­le ylei­söl­le Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa vii­me vii­kol­la. Ylei­sö halusi kuul­la, miten uusi kirk­ko­her­ra kehit­täi­si seu­ra­kun­nan toi­min­taa ja miten paran­net­tai­siin yleis­tä mie­li­ku­vaa kir­kos­ta myös Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan osal­ta? Jos oman seu­ra­kun­nan toi­min­ta ei miel­ly­tä, pitäi­si­kö olla mah­dol­li­suus vali­ta seu­ra­kun­ta kuten nykyi­sin voi vali­ta terveyskeskuksenkin? 

Iso­ja näke­my­se­ro­ja ehdok­kait­ten välil­lä ei syn­ty­nyt, pait­si kysyt­täes­sä kir­kon oven avaa­mis­ta samaa suku­puol­ta ole­vien vih­ki­mi­seen ja min­kä tyyp­pi­siä kon­sert­te­ja kir­kos­sa voi­si järjestää.

Kum­pi­kin ehdo­kas pitää mes­sua ja juma­lan­pal­ve­lus­ta seu­ra­kun­nan ydin­teh­tä­vä­nä. He kan­nat­ta­vat nii­den lisää­mis­tä ja koh­den­ta­mis­ta eri kävi­jä­kun­nil­le. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan he näke­vät toi­min­noil­taan hyvin moni­puo­li­se­na, mut­ta toi­min­taa on aina tar­peen tar­kas­tel­la ja kehit­tää tar­vit­taes­sa. Seu­ra­kun­ta voi jal­kau­tua ja ver­kos­toi­tua ihmis­ten pariin, kysyä ja kuul­la ihmis­ten toi­veis­ta ja odo­tuk­sis­ta. Väkeä voi­daan myös kysyä mukaan teke­mään yhdes­sä. Nykyi­sin eten­kin nuor­ten aikuis­ten tavoit­ta­mi­nen on kaik­kial­la koet­tu haasteelliseksi.

Lau­ri Kuja­la sanoi, että osal­lis­tu­mi­nen ei aina kon­kreet­ti­ses­ti näy tilas­tois­sa, sil­lä esi­mer­kik­si vir­tu­aa­li­kir­kon ja radion väli­tyk­sel­lä tavoi­te­taan pal­jon kat­so­jia ja kuu­li­joi­ta. Sal­la Aute­re toi­voi, että seu­ra­kun­nas­sa teh­tä­vää moni­puo­lis­ta työ­tä voi­daan tuo­da myös näky­väm­min esil­le: teh­dään työ­tä rin­taa rot­tin­gil­la, men­nään toreil­le ja vaik­ka festareille.

15 000 jäse­nen Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta on yksi Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män seit­se­mäs­tä seu­ra­kun­nas­ta. Lau­ri Kuja­la sanoi, että ihmi­set liik­ku­vat pal­jon ja käy­vät tois­ten­kin seu­ra­kun­tien tapah­tu­mis­sa var­sin­kin kaupunkialueella. 

Monen seu­ra­kun­nan isos­sa kun­tayh­ty­mäs­sä on Lau­ri Kuja­lan mukaan haas­tee­na pitää oman seu­ra­kun­nan puo­lia, pää­tök­sen­teon etään­ty­mi­nen ja kan­keus­kin. Kuja­la ja Aute­re näke­vät yhty­män vah­vuu­te­na sen tar­joa­man laa­jan asian­tun­te­muk­sen ja tuen.

Aika-ajoin on puhut­tu, pitäi­si­kö Oulus­sa olla vain yksi siso seu­ra­kun­ta. Ylei­sö­ky­sy­myk­ses­sä seu­ra­kun­ta­ra­jo­ja moi­tit­tiin kei­no­te­koi­sik­si. Yhden seu­ra­kun­nan mal­lis­ta on jos­kus puhut­tu, mut­ta aja­tus on hau­dat­tu. Ehdok­kait­ten mie­les­tä omil­la pai­kal­li­sil­la seu­ra­kun­nil­la on tär­keä roo­li vas­ta­ta alu­een­sa tar­pei­siin ja vah­vis­taa paikallisidentiteettiä. 

Samaa suku­puol­ta ole­vien parien vih­ki­mi­nen kir­kos­sa puhut­taa ja jakaa kan­saa. Kysy­myk­seen, avai­sit­ko kirk­ko­her­ra­na kir­kon oven samaa suku­puol­ta ole­vil­le vih­ki­mi­seen, Sal­la Aute­re vas­ta­si: Avai­sin, kir­kon ovien pitää olla avoin­na kai­kil­le, kukaan ei saa tul­la syr­ji­tyk­si kir­kon pii­ris­sä. Rak­kaus on kai­kil­le yhtä arvo­kas­ta. Toi­vo­mi­nen ei täs­sä asias­sa rii­tä, pitää olla teko­ja asian edistämiseksi.

Lau­ri Kuja­la: En voi­si vih­kiä, kos­ka kir­kos­sam­me ei ole teh­ty yhte­näis­tä pää­tös­tä asias­sa, joka oli­si pitä­nyt rat­kais­ta jo kau­an aikaa sit­ten. Olen val­mis vih­ki­mään, kun asias­ta teh­dään yhtei­nen pää­tös. Omal­ta koh­dal­ta­ni pyrin edis­tä­mään asiaa.

Seu­ra­kun­nan nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­män jäse­net kysyi­vät ehdok­kail­ta, miten nämä aikoi­si­vat edis­tää nuo­ri­so­työ­tä ja yhden­ver­tai­suut­ta. Molem­mat vas­taa­jat vakuut­ti­vat ole­van­sa omis­tau­tu­nei­ta näil­le asioil­le ja lupa­si­vat toi­mia nii­den edistämiseksi.

Tila­ky­sy­myk­set puhut­ta­vat Hau­ki­pu­taal­la. Seu­ra­kun­tay­hy­mä on luo­pu­nut sääs­tö­syis­tä ja vähäi­sen käyt­tö­as­teen takia Mar­tin­nie­men seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta ja seu­raa­vak­si läh­tö­lis­tal­la on Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­ti. Omi­na tiloi­na käyt­töön jää­vät kirk­ko­ran­nas­sa sijait­se­vat kiinteistöt. 

Lau­ri Kuja­la sanoi, että pää­tök­set ovat kipei­tä, mut­ta sikä­li ymmär­ret­tä­viä, jos vaih­toeh­to­na on toi­min­ta ja hen­ki­lös­tön palk­kaa­mi­nen tai sei­nien yllä­pi­tä­mi­nen. Samoil­la lin­joil­la oli myös Sal­la Aute­re: Tar­vit­taes­sa toi­min­nal­le löy­de­tään kor­vaa­via tiloja.

Molem­mat ehdok­kaat ker­toi­vat, että heil­lä ei ole sidon­nai­suuk­sia herä­tys­liik­kei­siin. Kaik­kien kans­sa tul­laan hyvin toi­meen ja yhteis­työ sujuu. Lau­ri Kuja­lan mukaan kir­kon pii­ris­sä pitäi­si miet­tiä enem­män mikä yhdis­tää, kuin mikä erot­taa. Sal­la Aute­re sanoi, että eri­lai­suus on rik­kaus kir­kon piirissäkin.

Kes­kus­te­luis­sa näh­tiin kirk­ko­her­ran tär­keä­nä teh­tä­vä­nä hal­lin­nos­ta vas­taa­mi­nen ja hen­ki­lö­kun­nan hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Hyväs­sä työil­ma­pii­ris­sä työn tulok­set­kin ovat parem­mat. Kirk­ko­her­ran toi­vo­taan ole­va­na hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ja hen­ki­lös­töä kuin seu­ra­kun­ta­lai­sia­kin kuunteleva.

Molem­mat ehdok­kaat ovat tun­nus­tau­tu­neet musii­kin ystä­vik­si. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa musiik­kie­lä­mä on vah­vaa, mut­ta tar­vit­taes­sa uusia­kin avauk­sia voi­daan miettiä.

Sal­la Aute­re avai­si kirk­koa moni­puo­li­ses­ti myös eri­lai­sil­le kon­ser­teil­le. Esi­mer­kik­si Tuo­mio­kir­kon hevi­mes­su kerä­si sato­ja kuu­li­joi­ta. Kati Jurk­ko kysyi mihin Aute­re vetäi­si rajan.

– Täl­lä het­kel­lä en osaa näh­dä rajo­ja sii­nä, mitä ei voi­tai­si esit­tää kir­kon tiloissa.

Lau­ri Kuja­lal­le mie­leen nousi gos­pel-musiik­ki, jota voi­tai­siin mah­dol­li­suuk­sien mukaan edis­tää Haukiputaallakin. 

– Minul­la raja voi­si men­nä jos­sa­kin black-metal­lis­sa, Kuja­la pohti.

Ylei­sö­ky­sy­myk­ses­sä esi­te­tys­tä väit­tees­tä, ettei Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­te­tä mitään kiin­nos­ta­vaa mui­hin seu­ra­kun­tiin ver­rat­tu­na, ehdok­kaat eivät tun­nis­ta­neet Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­taa. Toi­min­ta vai­kut­taa päin vas­toin moni­puo­li­sel­ta ja vilk­kaal­ta. Aihet­ta poh­ti­vat myös muu­ta­man kuu­li­jat panee­lin jäl­keen: Tar­jol­la on vaik­ka mitä, on pal­jon itses­tä kiin­ni, läh­tee­kö mukaan. Nuor­ten asiat nousi­vat panee­lis­sa oikeu­te­tus­ti tär­kei­nä esil­le, mut­ta unoh­taa ei pidä ikäihmisiäkään.

Valin­ta on kah­den kauppa

Kirk­ko­her­ran vir­kaan oli kak­si haki­jaa, jois­ta ensim­mäi­sel­le vaa­li­si­jal­le hiipp­pa­kun­nan Tuo­mio­ka­pi­tu­li aset­ti Lau­ri Kuja­lan, 56. Hän on teo­lo­gian mais­te­ri, rovas­ti ja Tui­ran seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen. Toi­sel­la vaa­li­si­jal­la on teo­lo­gian mais­te­ri ja Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Sal­la Aute­re, 42.

Vaa­li­si­jois­ta huo­li­mat­ta ehdok­kaat ovat äänes­tyk­ses­sä samas­sa ase­mas­sa. Seu­ra­kun­ta­lais­ten anta­mat äänet rat­kai­se­vat tulok­sen, joka on sel­vil­lä sunnuntai-iltana. 

Lau­ri Kuja­la aloit­ti työ­uran­sa seu­ra­kun­ta­pap­pi­na 1997 Ruu­kis­sa ja Tui­ran seu­ra­kun­nas­sa vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa. Hän on toi­mi­nut papin perus­teh­tä­vien ohel­la nuo­ri­so­työn pap­pi­na ja koor­di­noi­nut rip­pi­kou­lu­ja sekä toi­mi­nut vii­mei­set 15 vuot­ta papis­ton tii­min esi­hen­ki­lö­nä ja hoi­ta­nut seu­ra­kun­ta­hal­lin­non teh­tä­viä kirk­ko­her­ran avus­ta­ja­na. Per­hee­seen kuu­lu­vat vai­mo ja nel­jä aikuis­ta las­ta. Har­ras­tuk­si­na ovat musiik­ki, sali­ban­dy, kun­to­sa­li ja kodin remont­ti- ja puutyöt.

Kuja­la on itse arvioi­nut ole­van­sa kirk­ko­her­ra­na hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ja ihmi­siä kuun­te­le­va, ymmär­tä­vä seu­ra­kun­nan hen­gel­li­nen joh­ta­ja, joka pyr­ki­si ole­maan työs­sään työn­te­ki­jöi­tä roh­kai­se­va ja kuu­le­va esihenkilö. 

Sal­la Aute­re on ennen papik­si tuloa opis­kel­lut säh­kö­tek­niik­kaa ja työs­ken­nel­lyt kau­pan alal­la ja mark­ki­noin­ti­teh­tä­vis­sä. Pap­pi­na hän on työs­ken­nel­lyt yhteen­sä kym­me­nen vuot­ta, Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­sa ja kirk­ko­her­ran viran­si­jai­se­na Pyhä­jär­ven ja Lumi­joen seu­ra­kun­nis­sa kah­den vuo­den ajan. Hän on suo­rit­ta­nut seu­ra­kun­ta­työn­joh­ta­mi­sen kurs­sin, joh­ta­mi­sen eri­tyis­kou­lu­tuk­sen ja opis­ke­lee orga­ni­saa­tio­kon­sul­tik­si. Aute­re toi­mii myös Itä-Suo­men yli­opis­ton teo­lo­gian opis­ke­li­joi­den ohjaa­ja­na. Har­ras­tuk­siin kuu­lu­vat per­heen kans­sa tal­vi­lii­kun­ta ja mök­ki­puu­hat suvun mökil­lä Savos­sa. Lähel­lä sydän­tä ovat musiik­ki ja tasa-arvoasiat.

Hän itse arvioi ole­van luon­teel­taan valoi­sa uudis­ta­ja, mah­dol­lis­ta­va esi­hen­ki­lö ja muu­tos­joh­ta­ja, joka arvos­taa avoin­ta vies­tin­tää ja yhteistyötä.

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 19.5. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa kel­lo 11–20. Ennak­ko­ää­nes­tys alkoi eilen maa­nan­tai­na ja jat­kuu per­jan­tai­hin asti seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa kel­lo 9–18. Ennak­koon voi myös äänes­tää tänään tiis­tai­na kel­lo 16–18 Mar­tin­nie­men kou­lul­la, kes­ki­viik­ko­na Hal­pa-Hal­lis­sa kel­lo 15–18 ja S‑Market Rei­ma­ris­sa tors­tai­na kel­lo 10–13 ja per­jan­tai­na kel­lo 15–8.

Ennak­koon voi äänes­tää mis­sä tahan­sa äänes­tys­pai­kas­sa. Äänioi­keu­tet­tu on Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan täy­si-ikäi­nen jäsen, joka on mer­kit­ty läs­nä­ole­vak­si vii­meis­tään 9.3.2024.

Uusi kirk­ko­her­ra aloit­taa työn­sä Hau­ki­pu­taal­la syk­syl­lä. Vir­ka tuli avoi­mek­si Jaak­ko Tuis­kun tul­tua vali­tuk­si Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si. Tuis­ku valit­tiin Hau­ki­pu­taal­le vuon­na 2015 kol­men ehdok­kaan jou­kos­ta. Äänes­tys­pro­sent­ti oli 22,1. Odo­tuk­set ovat kor­keal­la, että seu­ra­kun­ta­lai­set läh­ti­si­vät äänes­tä­mään nyt aktiivisemmin.