Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti käyn­nis­tyy Oulussa

Oulun osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti alkaa ensi vii­kon maa­nan­tai­na 30. tam­mi­kuu­ta ideoi­den haulla.

Osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa oulu­lai­set ideoi­vat ja päät­tä­vät, miten 70 000 euroa käy­te­tään oulu­lais­ten hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seen. Ideoin­tiai­ka kes­tää kak­si viik­koa 12.2. asti. Sen aika­na kuka tahan­sa voi ehdot­taa Osal­lis­tu Oulu ‑sivus­ton kaut­ta ide­aa, joka paran­tai­si Oulun viih­ty­vyyt­tä sekä yhteisöllisyyttä.

Idea­haun jäl­keen kaik­ki toteut­ta­mis­kel­poi­set ideat jat­ko­ke­hi­te­tään äänes­ty­seh­do­tuk­sik­si yhdes­sä kau­pun­gin asian­tun­ti­joi­den ja eri toi­mi­joi­den kanssa.

Myö­hem­min kevääl­lä oulu­lai­set äänes­tä­mäl­lä päät­tä­vät, mit­kä ideois­ta kehi­te­tyt äänes­ty­seh­do­tuk­set kau­pun­ki toteut­taa. Tulok­sen perus­teel­la kau­pun­ki toteut­taa eni­ten ääniä saa­neet ehdo­tuk­set, jot­ka mah­tu­vat 70 000 euron budjettiin.

Vii­me vuon­na osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin rahois­ta ei Ran­ta­poh­jan alu­eel­le saa­tu suo­ra­nai­ses­ti euroa­kaan, mut­ta ikäih­mis­ten ulkoi­lut­ta­jik­si pal­kat­tiin näil­lä rahoil­la opis­ke­li­joi­ta, joi­ta työs­ken­te­li vii­me kesä­nä ja syk­syl­lä myös Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin alueil­la. Rahoil­la han­kit­tiin myös koi­ran­kak­ka­pus­si­au­to­maa­tit jokai­sel­le suur­alu­eel­le, jol­la ei sel­lais­ta vie­lä ollut.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.