Lyp­sy­kar­ja­ti­lo­ja palkittiin

Lehmä ei laidunna kovilla helteillä, mikä näkyy suoraan lypsylehmän tuottavuudessa. Arkistokuva: Terhi OjalaRantapohjan alueen lypsykarjatiloja palkittiin kesän korvalla monella tapaa. (Arkistokuva: Terhi Ojala)

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Mai­to pal­kit­see vuo­sit­tain hyvä­laa­tuis­ta ja pal­kin­toeh­dot täyt­tä­vää mai­toa tuot­ta­nei­ta mai­don­lä­het­tä­ji­ään osuus­kun­nan omil­la pal­kin­noil­la ja Wal­ter Ehr­ström ‑mita­leil­la. Vuon­na 2024 pal­kin­toon ovat oikeu­tet­tu­ja 10 vuot­ta ja sitä kau­em­min kym­me­nen vuo­den välein yhtä­jak­soi­ses­ti hyvä­laa­tuis­ta mai­toa tuot­ta­neet mai­to­ti­lat. Sekä osuus­kun­nan pal­kin­to, että Wal­ter Ehr­ström mita­li on tun­nus­tus huo­lel­li­ses­ta työs­tä, jon­ka jul­ki­suusar­vo tukee koti­mai­sen mai­to­raa­ka-aineen ja mai­don­tuo­tan­to­ti­loil­la suo­ri­tet­ta­van elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non arvostusta.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta WE-pal­ki­tut 20 vuot­ta E‑luokassa ovat Jan­ne ja Kai­sa Iso­kan­niai­nen Kii­min­gis­tä sekä Jari ja Sari Rii­ko­la Ylikiimingistä.

Poh­jo­lan Mai­don laa­tu­kil­pai­lus­sa pal­kit­tiin 40 vuot­ta E‑luokassa olleet Mai­ja ja Ari Kan­nia­la Yli-Iis­tä. Lisäk­si pal­kit­tiin 30 vuot­ta E‑luokassa olleet Tar­ja ja Pek­ka Hal­li­kai­nen Yli­kii­min­gis­tä sekä Aila ja Heik­ki Nie­me­lä Yli-Iistä.

Faba puo­les­taan pal­kit­si kui­va­nie­me­läi­sen Ran­ta­hy­ryn tilan 150-ton­na­rin hols­tein­leh­män nimel­tä Ehto. 100-ton­na­ri­na pal­kit­tiin iiläis­ten Kat­ri ja Eeme­li Hyryn hols­tein Kehrä.

Paras kar­ja EKM:n eli ener­gia­kor­ja­tun mai­to­mää­rän mukaan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on Ari ja Mai­ja Kan­niai­sel­la Yli-Iis­sä. He sijoit­tui­vat Poh­jois-Poh­jan­maan tilois­ta kolmanneksi.

Kes­tä­vis­tä kar­jois­ta, elos­sa ole­vien leh­mien eli­ni­käis­tuo­tok­sen mukaan pal­kit­tiin Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta yli-iiläi­set Jan­ne ja Pirit­ta Hök­kä. He oli­vat koko alu­een tilois­ta seitsemänsiä.

Par­haat ays­hi­re­leh­mät sar­jas­sa Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta pal­kit­tiin jak­ku­ky­lä­läi­sen Kau­ko Lohen Offi. Par­hais­ta hols­tein­leh­mis­tä pal­kit­tiin Kau­ko Lohen Revon­tu­li sekä Ari ja Mai­ja Kan­nia­lan Oras. Lohen Revon­tu­li pal­kit­tiin myös Poh­jois-Poh­jan­maan kellokkaana.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.