Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­ses­sä on nyt iso vaih­de päällä

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­ses­sä ollaan liik­keel­lä laa­jal­la rin­ta­mal­la. Vir­pi­nie­men aktiviteetti‑, urhei­lu- ja mat­kai­lu­kes­kuk­sen toi­seen kehit­tä­mis­työ­pa­jaan osal­lis­tui neli­sen­kym­men­tä pai­kal­lis­ta urhei­luseu­ran edus­ta­jaa ja toi­mi­joi­ta eri yhtei­söis­tä sekä yrit­tä­jiä torstai-iltana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan jou­lu­na­vaus uudel­la toril­la oli yleisömenestys

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien perin­tei­ses­sä jou­lu­na­vauk­ses­sa tors­tai-ilta­na oli eri­tyis­tä hoh­toa, sil­lä tapah­tu­maa pääs­tiin viet­tä­mään kun­nos­te­tul­la ja tänä syk­sy­nä val­mis­tu­neel­la toria­lu­eel­la. Torin ensim­mäi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma kerä­si sata­mää­rin kai­ken ikäis­tä ylei­söä. Ehdo­ton veto­nau­la oli jou­lu­pu­kin ja muo­rin koju, jon­ne jak­set­tiin jonot­taa kärsivällisesti.

– Kyl­lä jän­nit­ti näh­dä puk­ki ja muo­ri, iloit­si­vat pie­net sisa­ruk­set. He pal­jas­ti­vat jou­lu­lah­ja­toi­vei­naan ole­van auto­ra­ta ja leik­ki­kis­sa unikaveriksi.


Valon lumoa puu­te­ri­lu­mi­ses­sa ilta­hä­mys­sä Martinniemessä

Lumo-valo­fes­ti­vaa­li ran­tau­tui Oulun kau­pun­ki­kes­kus­tas­ta Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­taan ja Pölök­ky­päit­ten polul­le lau­an­tai­na illan­suus­sa. Kur­tin­hau­dan ran­ta­met­sän luon­to- ja kult­tuu­ri­pol­ku veis­tok­si­neen oli valais­tu lumoa­vas­ti kynt­ti­löin ja lyh­dyin. Kynt­ti­lät paloi­vat vie­lä sun­nun­tai­na­kin, jol­loin poruk­kaa kier­si polulla.


Jää­lin digi­vers­tas avat­tiin kaik­kien asuk­kai­den käyttöön

Vinyy­li­leik­ku­ri, 3D-tulos­tin ja asu­ka­syh­dis­tyk­sen yhtei­sö­toi­min­nan avus­tuk­sel­la hank­ki­ma läm­pöpräs­si sekä lego­ro­bo­tit odot­ta­vat nyt Jää­lin moni­toi­mi­ta­lol­la, kir­jas­ton ja nuok­ka­rin tilois­sa asuk­kai­ta nii­tä käyt­tä­mään. Lait­teet ovat pian varat­ta­vis­sa Oulun kau­pun­gin Varaa­mon kaut­ta, ja nii­tä voi käyt­tää kir­jas­ton aukio­loai­koi­na, hen­ki­lö­kun­nan olles­sa paikalla. 


Iin kun­nan sivis­tys- ja hyvin­voin­ti­joh­ta­jien valin­ta etenee

Sivis­tys­joh­ta­jan ja hyvin­voin­ti­joh­ta­jan haku­pro­ses­sit ovat Iis­sä eden­neet haas­tat­te­lu­vai­hee­seen. Sivis­tys­joh­ta­jan vir­kaa haki 16 hen­ki­löä, jois­ta kun­nan­hal­li­tuk­sen nimeä­mä työ­ryh­mä on haas­ta­tel­lut kolme.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun­kaa­ri muka­na tut­ki­mas­sa digi­taa­lis­ta hoi­to­rat­kai­sua – Lisää poti­lai­ta halu­taan mukaan

Oulun­kaa­ri on muka­na Sit­ran hank­kees­sa, jos­sa tut­ki­taan digi­taa­li­sen hoi­to­rat­kai­sun toi­mi­vuut­ta vere­no­hen­nus­lää­ke var­fa­rii­nia (Mare­van) käyt­tä­vil­lä poti­lail­la. Poti­laat mit­taa­vat itse INR-arvon ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Olha­vas­sa on saa­tu tar­peek­seen voimajohtohankkeista

Iin Yli-Olha­­vas­­sa ollaan tus­kas­tu­nei­ta alu­een voi­ma­joh­to­hank­keis­ta. Tuo­me­lan kylän alu­eel­la menee jo kak­si 400 kilo­vol­tin säh­kö­lin­jaa, kol­mat­ta raken­ne­taan ja nel­jän­nel­le haetaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Tapah­tui sitä kau­hei­ta ennenkin

Mar­ras­kuun pimei­nä het­ki­nä oli otol­lis­ta aikaa syven­tyä Hau­ki­pu­das-seu­ran vuon­na 2008 jul­kai­se­maan kir­jaan Muis­tel­mia ja tari­noi­ta Hau­ki­pu­taal­ta. Kun vuo­det vie­ri­vät ja suku­pol­vet vaih­tu­vat, peri­mä­tie­to ja van­hat tari­nat vai­pu­vat her­käs­ti unho­laan ja katoa­vat. Hie­noa, että nii­tä saa­daan myös tal­teen. Ihmis­ten mie­lis­sä men­nei­syys elää par­hai­ten muis­te­luis­sa ja mie­len­kiin­toi­sis­sa van­hois­sa tari­nois­sa, jot­ka täy­den­tä­vät jän­nit­tä­väl­lä taval­la viral­lis­ta historiankirjoitusta.


Teks­ta­rit

Pos­tin toi­min­ta ihan hanu­ris­ta Martinniemessä!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus