Iis­sä äänes­ti 15,1 pro­sent­tia äänioikeutetuista

Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to­vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti nousi 15,1:een, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 6 048. Ennak­koon kävi äänes­tä­mäs­sä 58,3 pro­sent­tia äänes­tä­neis­tä. 16–17-vuotiaiden äänioi­keu­tet­tu­jen äänes­tys­pro­sent­ti oli 12,9, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 279. Kaik­ki­aan äänioi­keut­taan käyt­ti Iin seu­ra­kun­nas­sa 911 henkilöä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulus­sa seu­ra­kun­ta­vaa­lien innok­kaim­mat äänes­tä­jät Kii­min­gis­sä ja Oulunsalossa

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tik­si tuli Oulus­sa 10,3. Äänioi­keu­tet­tu­ja vaa­leis­sa oli 116 461, jois­ta äänes­tä­mäs­sä kävi 12 052 hen­ki­löä. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti oli hie­man tätä kor­keam­pi, 12,7.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Pos­tin toi­min­ta ihan hanu­ris­ta Martinniemessä!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oma­ko­ti­ta­lo­jen arvo pysyi

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat oli­vat vuo­den 2022 kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä samal­la tasol­la ver­rat­tu­na vuo­den­ta­kai­seen kau­pan­käyn­nin hil­jen­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta. Edel­li­seen vuo­si­nel­jän­nek­seen ver­rat­tu­na van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat las­ki­vat 3 %. Van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen kaup­po­ja teh­tiin alkusyk­sys­tä 2022 noin 17 % vähem­män kuin vuot­ta aikai­sem­min vas­taa­va­na ajankohtana.Jou­lu­myy­jäi­set Revontalolla

Hau­ki­pu­taan van­hus­ten­huol­to­yh­dis­tys ry jär­jes­ti odo­te­tut jou­lu­myy­jäi­set Hau­ki­pu­taan Revon­ta­lol­la lau­an­tai­na 19.11. Kysees­sä oli oma­toi­mi­myy­jäi­set, jos­sa oli esil­lä mm. käsi­töi­tä, lah­ja­ta­va­roi­ta, kodin pik­ku­ta­va­raa, keräi­ly­ta­va­raa ja vaik­ka­pa tuo­rei­ta jou­lu­tort­tu­ja. Myös uusi Lions kalen­te­ri löy­si tien­sä Revon­ta­lon asuk­kai­den sei­näl­le. Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­ni vas­ta­si tar­joi­lus­ta. Makea­ta lohi­sop­paa oli­kin tar­jol­la koko myy­jäis­ten ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Oulun mat­ka­pal­ve­lun las­ku­tuk­ses­sa ongelmia

Oulun kau­pun­ki voi myön­tää vam­mais­pal­ve­lu­lain mukai­sia mat­ka­pal­ve­lui­ta. Ennen asia­kas mak­soi oma­vas­tuu­osuu­den tak­siin suo­raan. Sys­tee­mi muut­tui. Nyt kau­pun­ki las­kut­taa ker­ran kuu­kau­des­sa aje­tut oma­vas­tuu­osuu­den yhte­nä summana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elii­na Tas­ki­sen jäl­jet joh­ti­vat Iihin ja Petroskoihin

Tut­ki­ja Paa­vo Romp­pai­nen on teh­nyt sel­vi­tys­työ­tä, joka liit­tyy loik­ka­ri­de­sant­ti Mart­ti Kle­ment­tiin, joka on vuo­des­ta 1935 ollut Neu­vos­to­lii­ton kan­sa­lai­nen Kos­ti Iva­no­vitsh Vill­berg. Hänet on mai­nit­tu asia­kir­jois­sa iiläi­sen Elii­na tai Eli­na Tas­ki­sen puolisona.