Säh­kö­osuus­kun­nan kokouk­ses­sa tilaa keskustelulle

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Sipo­la roh­kai­see hau­ki­pu­taa­lai­sia osuus­kun­nan jäse­niä tule­maan tors­tai­na 24.11. kel­lo 18 Hau­ki­pu­taan lukiol­la jär­jes­tet­tä­vään osuus­kun­nan syyskokoukseen.

– Var­si­nais­ten kokous­asioi­den lisäk­si tuol­loin on hyvä tilai­suus esit­tää miel­tä askar­rut­ta­via kysy­myk­siä säh­kön hin­taan ja mah­dol­li­seen säh­kö­pu­laan liit­tyen, Sipo­la sanoo.

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan lii­ke­vaih­to tämän vuo­den yhdek­sä­nä ensim­mäi­se­nä kuu­kau­te­na on 3,77 mil­joo­naa euroa. Lii­ke­voit­to on noin 120 000 euroa. Lii­ke­voit­to­pro­sent­ti on 3,2 pro­sent­tia, joka on mer­kit­tä­väs­ti aiem­pia vuo­sia vähemmän.

Osuus­kun­ta on perus­ta­nut Oulun Seu­dun Säh­kön kans­sa OK Aurin­ko­voi­ma Oy:n, jon­ka on tar­koi­tus raken­taa aurin­ko­voi­ma­puis­to­ja osuus­kun­nan jakelualueelle.

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nas­sa on jäse­niä kaik­ki­aan yli 6 000.